Overlijdensakte Jacob Francies DE BAETS (1838-1884)
Uit Overlijdens 1881-1885 Maldegem
1884 nr. 27 - 1 maart.

Ten jare achttienhonderd vier en tachtig den eersten Maart om tien uren voormiddag voor ons Désiré De Meyere Burgemeester ambtenaar des burgerstands der gemeente Maldeghem zijn gekomen Eduard De Metsenaere werkman oud vier en vijftig jaren woonende te Sint-Laureins en Louis Ravez veldwachter oud vier en veertig jaren wonende in deze gemeente.
Den eersten zwager en den tweeden geen bloedverwant van den overledenen. Dewelke ons hebben verklaard dat op heden twee uren 's morgens in zijn woning in deze gemeente wijk Warmestraat is overleden Jacob Francies De Baets werkman oud zes en veertig jaren geboren te Adeghem en wonende in deze gemeente ongehuwden zoon van Jacob Francies en van Barbara Andries beide overleden.

Na voorlezing dezer akte heeft de tweede komparant met ons getekend. De eerste heeft verklaard bij onkunde niet te kunnen schrijven noch teekenen.

Get. L. Ravez Get. D. De Meyere