Grosse Cheynsbrief

van 14 a en 74 ca of 100 roeden land gelegen te Adegem, verleend voor 27 jaren,
ingegaen den 1 8ber 1839 aen Jacobus Francies De Baets

(Klik op de illustratie om een grotere versie te openen)

Grosse
Cheynsbrief
van 14 a en 74 ca of 100 roeden land
gelegen te Adegem
verleend voor 27 jaren
ingegaen den 1 8ber 1839
aen
Jacobus Francies De Baets


De Baets en Cauwels

(Klik op de illustratie om een grotere versie te openen)

Leopoldus den Eersten, Koning der Belgen,
Aen alle de gonne die deze tegenwoordige
zullen zien of hooren lezen, salut;

Doen teweten dat voor meester Pieter Jacobus Wallijn,
openbaar notaris ter residentie van Maldegem, Kanton
Eecloo, ondergetekend, en in de tegenwoordigheyd van
de nagenoemde Getuygen,

Compareerde in persoone Bernard De Busschere,
landman en wever, wonende te Adegem,
(In de marge: Inventaris ten sterfhuize der echtgenoote van Bernard De Busschere, Cote 3.)

Den welken, by deze tegenwoordige akte, heeft
verklaard in Cheynspacht gegeven te hebben voor den
termyn van zeven en twintig achtereenvolgende jaren
die hunnen ingank genomen hebben den eersten
Eersten october achttien honderd negen en dertig.

Aen Jacobus Francies De Baets, werkman wonende
ook te Adegem, alhier tegenwoordig en in cheynspacht
aenveerdende voor hem, zyne hoirs en naerkomers,
Den nomber van veertien aren vier en zeventig Centiaren
land, afgedolven langst den westkant van eene meerdere
partye, gelegen te Adegem, wyk Kruysken, aen den
(In de marge: Sectie h, N° 675b)
Cheynspachter ten vollen bekend met welkers voorenstaande
Grootte en gelegentheye hy verklaert zich te vergenoegen
zonder verderen aennoys te verzoeken.

Om door den Cheynspachter daervan te genieten,
ten titel van pachte gedurende de bovengemelde
jaren en er binnen het Eerste jaer van dezen Cheynspagt …

(Klik op de illustratie om een grotere versie te openen)

… Een woonhuys op te bouwen, geheel in steen en gedekt
met pannen of Strooy.

Geschiedende dezen Cheynspacht voor en mits de somme
van twalf francs negen en zestig Centimen 's jaers, die den
pachter belooft en zich verbindt te betalen alle jaren in handen
ten huyze en op kwitantie van den Cheynsgever, in goede
en gankbare metallique Geldspecien, waervan het eerste
jaer zal vallen en eyschbaer zyn den Eersten october achttien
honderd veertig en alzoo voorts van jare te jare tot het
ommekomen van dezen zeven en twintig jarigen Cheynspagt
die daerenboven is aengegaen en aenveerd onder de
volgende Condities en bedingen, die den pachter belooft &
zich verbindt te volbrengen op pene van Kosten schaden en
intresten en zelfs van pachtbrake indien het den Cheynsgevere belieft,

1e van te betalen d'onkosten en regten dezer benevens
de gonne eener grosse voor den verpachter.

2e van te betalen alle de openbare belastingen die gedurende
dezen pachttermyn op het voorschreven perceel land
en op het daerop te bouwen huys zullen gevraegd
en ommegesteld worden geene uytgezonderd.

3e Dat den Eygenare het vermogen zal hebben ten eynde
van dezen zeven en twintig jarigen pacht of ten allen
anderen tyde by geval van pachtbrake door inexecutie
der Conditien en bedingen, de huyzinge en verdere gebouwen
benevens de fruytboomen en doornhagen op het meer-
gemeld perceel land staende overtenemen en te …

(Klik op de illustratie om een grotere versie te openen)

… aenveerden by prysie in halfliggende halfstaende weirde te
doen ten gemeenen koste door deskundige persoonen van
wederzyden te kiezen, blyvende dezelve gebouwen niet
te min verbonden ten behoeve van den verpachter tot
verhael van 's pachters debet en verder gehoudendheyd.

4e Dat den cheynspachter de gezegde partye land wel
en na behooren moet cultiveeren, mesten en bezaeyen zonder
dezelve te mogen in naerpacht geven ten deele of in het
geheel, zonder de schriftelyke toestemming van den verpachter.

5e Den pachter zal ten zynen afscheyden genieten prys en
pachtersregt van tailliehout & mestvette volgens plaatselyk gebruyk.

6e Tusschen partyen is wel uytdrukkelyk ondersproken dat
ingeval den pachter in gebrek bleef van twee achtereenvol-
gende jaren zyne cheynssom te voldoen en dus twee jaren ten
achterde dezen cheynspacht van regtswege zal gebroken zyn,
dat den eygenaer het regt zal hebben om de gebouwen over
te nemen op den voet als by artikel dry hiervooren is ondersproken,
alles zonder dat er om deze cheynsbrake werkstellig te maken
anders zal noodig wezen dan een Exploit per deurwaerder
vaststellende het gebrek van betaling van twee jaren pacht
inhoudende aenzeg aen den pachter dat dezen cheynspacht is
gebroken en bevel om het verpachte goed te verlaten op het
tydstip door den Eygenaer te bepalen, op pene van daeruyt
gezet te worden door den Eersten deurwaerder daartoe aenge-
zocht wordende zulks uyt kragte dezer Grosse, zonder
eenige andere formaliteyten daertoe te moeten gebruyken.

(Klik op de illustratie om een grotere versie te openen)

Waervan akte. Gedaen en gepasseerd te Maldegem, ten
Kantore, het jaer achttien honderd negen en dertig den zesden
der maend october, ter presentie van Francies Bollé en Jan
Francies Lams, beyde wonende te Maldegem, Getuygen hiertoe
aenzocht, dewelke na gedane voorlezing de minute dezer met
den comparant verpachter en my notaris hebben geteekend
wat aengaet den pachter hy heeft verklaerd niet te kunnen
schryven noch teekenen tot dies aenzocht zynde. (geteekend)
B De Busschere, Francies Bollé, J F Lams en Wallijn not.
Geregistreerd te Eecloo, den elfste october achttien honderd
negen en dertig, deel 83 blad 4 verso vak F, twee bladen
eene renvoy, ontfangen vier en negentig Centimen voor regt
makende met de opcenten eene franc dry en twintig Centimen
geteekend Peene(?).

Wij Gebieden en Gelasten aen alle deurwaerders hier
toe aenzogt om deze tegenwoordig ter uytvoering te leggen
aen onze Procureurs Generael en aen onze Procureurs by de
Regtbanken van Eersten aenleg daeraen de hand te houden,
aen alle Bevelhebbers en Officieren van de Gewapende
magt daeraen Sterke hand te leenen wanneer zy
tot dies wettelijk worden aenzocht.

In Getuygenis van welke deze tegenwoordige zyn
geteekend geworden door den notaris Wallijn, die
daerop zyne zegel heeft gedrukt.

Voor Eerste Grosse afgeleverd aen den
verpachter Bernard DeBusschere.
PJ Wallijn
Nots.

Ligging van het perceel

(Klik op de illustraties om een grotere versie te openen)

PRIMITIEF KADASTER sectie H 675c-675d
POPP sectie H 675c-675d
POPP kadastrale legger
huidige toestand
huidige toestand

Venditie van het hof in 1903

Venditie