Overeenkomst

tusschen de Kinderen van Jacobus Francies De Baets
te Maldegem, den 17 april 1884

(Klik op de illustratie om een grotere versie te openen)

Overeenkomst
tusschen
de kinderen van Jacobus
Francies De Baets te Maldegem
den 17 april 1884


voor Caroline De Baets

(Klik op de illustratie om een grotere versie te openen)

De ondergeteekenden
1° Karel-Lodewijk De Baets, werkman te Brugge;
2° Eduard De Metsenaere benevens zijne echtgenoote Rosalie De Baets, werklieden te Sint-Laureins.
3° Caroline De Baets, koehoudster te Maldegem
4° Ambrosius Cauwels, benevens zijne echtgenoote Mathilde De Baets, werklieden te Adegem
En 5° Ludovica De Baets, koehoudster te Maldegem

Verklaren bij deze dat zij in het gemeen en onverdeeld bezitten de roerende en onroerende goederen afhangende van de nalatenschappen van Jacobus-Francies De Baets en Barbara Andries, ouders der ondergeteekenden met naam De Baets, wederzijdiglijk overleden te Maldegem den 4 april 1883 en 19 maart 1853, alsook van de nalatenschap van Jacobus-Francies De Baets, hunnen broeder, insgelijks overleden te Maldegem den 1 maart 1884.

Wat zij uit deze onverdeeldheid willen scheiden en derhalve overeengekomen zijn als volgt:

1. Het onroerend goed bestaande in een woonhuis, verdere gebouwen en erve, gestaan en gelegen te Adegem, Kadaster sectie H, Nrs 675c en 675d groot drij en zestig aren, tachtig centiaren, waarvan de helft behoort uit eigen hoofde aan den ondergeteekende Ambrosius Cauwels, als hetzelve gekocht hebbende, met zijnen schoonvader Jacobus-Francies …

(Klik op de illustratie om een grotere versie te openen)

… De Baets, wordt door Karel-Lodewijk De Baets, de echtgenoten De Metsenaere - De Baets, Caroline De Baets en Ludovica De Baets afgestaan en overgedragen in vollen eigendom aan de echtgenoten Cauwels - De Baets, mits de som van zeven honderd frank die deze laatsten moeten betalen als volgt : zes honderd frank aan Karel-Lodewijk De Baets, die bekent deze som ontvangen te hebben en een honderd frank aan de echtgenooten De Metsenaere - De Baets, die insgelijks bekennen deze som ontvangen te hebben.

2. Al de roerende goederen zonder eenige uitzondering, worden door Karel-Lodewijk De Baets, de echtgenooten De Metsenaere - De Baets en de echtgenooten Cauwels - De Baets afgestaan en overgedragen in vollen eigendom aan Caroline De Baets en Ludovica De Baets, onder last van al de schulden en lasten der gemelde drij nalatenschappen te dragen.

3. Partijen verbinden zich voor notaris te verschijnen op verzoek van een van hen, ten einde het onroerend goed op naam van Ambrosius Cauwels te doen stellen.

4. De kosten van den tegenwoordige akte zijn last van Caroline en Ludovica De Baets, terwijl de kosten der notariale koopakte last zijn van Ambrosius Cauwels.

(Klik op de illustratie om een grotere versie te openen)

Ten gevolge dezer overeenkomst verklaren partijen af te zien van alle rechten die zij op de drij hiervoren gemelde nalatenschappen zouden kunnen doen gelden.

Opgemaakt in vijf gelijken, te Eekloo den zeventienden april 1800 vier en tachtig.

Charles De Baets
carolina de baets
Ambrosius Cauwels
't merk van Rosalia De Baets + ongeleerd
't merk van Eduard De Metsenaere + ongeleerd
't merk van Mathilde De Baets X ongeleerd
't merk van Ludovica De Baets + ongeleerd

Tegenwoordig
Achille Engels - J Engels

( Achilles Engels was later notaris te Kaprijke van 1892 tot 1918 )

Venditie van het hof in 1903

Venditie