Staat van Goed van Charles De Baets
Waarschoot, 26 oktober 1650
Rijksarchief Gent
Staten van Goed Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot
RAG 236 / 23 - 26 oktober 1650
Transcriptie : Gothard De Coninck - FV Meetjesland

Bekijk de originele versie van deze Staat van Goed door op de miniatuurtjes te klikken !
Pagina 1
Dit naervolghen(de) is den inventharis van den commer
ende bate bevonden ten sterfhuysse van charels de
baets
danof dat hauderigghe ghebleven is Jaecquemyne
van vooren
daer ut dat moet ghemaeckt worden den
staet van de achterghelaten kinderen van den voors(eyde)
carel de baets by name driesken, piercken hansken
Joorcken ende gheleynneken de baets eerst de baten
ende is soo hier naar volcht voochden pieter de baets
van de vaderlicke syde ende gheleyn van vooren vande
moederlicke syde

Eerst wort hier voor bate ghebrocht
den prys van alle de mueblen binnen
huyse van bedde ende bulster eeren en
tynnewerck cuypen kerne vleesch (?)
mitsgaders garen gheswynghelt vlas lin(n)en
laecken sacken descleet repe als ander
sins met deversche mueblen te ghendt
gheestimeert by mr Cornelis tack
ten versoucke van de houderigghe ende
vochden bedraegende is als volghen(de)
de notie danof wesende ter somme
van - LXVI ponden V schellingen groten

Item wort noch voor baete ghebrocht
den prys vande cleeren vande houderigghe
ende overledenen met lywaet flowynen
geweten als anders bedraghende ende ter
somme van - XIIII ponden groten

Item wort noch voor bate ghebrocht
den prys van vier coeyen een rent een
vercken een vigghen een peert metten
arnassche den waghene mette toebehoorten
met al het acker...masten branthaut
over pinen stocken ende blocken deltpertssien
mes ende hoorten bien veerckensbacken
ende eenen boom die ghevelt leght achter
de schuere bedraghende ts(amen) als ter
somme van - LXXXV Ponden III schellingen VIII groten
Pagina 2
Item wort noch voor bate ghebrocht
den prys opden acker vande besaeytheyt
vruchten (vette) vette ende slachaut oock
oversien by mre cornelis tack bedraghende
in als ter somme van - LXXXVII ponden XV sch

Item wort hier noch voor bate ghebrocht
tgonne dit sterfhuys goet vint an deveersche
persoonen van lantwerck als andersins
bedraghende in als ter somme van II ponden X sch


Somme vande gheheele baten
hier vooren bedraegt - IICLV ponden XV sch
Pagina 3

Commer van schulden ghebrocht
jeghens de voorseyde baten

Eerst is het sterfhuys schuldich aen Jan
de baets
van lantpacht verschenen
kerssavondt 1649 ter somme van
IX ponden X schellingen

Jan de walsche vint goet van settinghe
op waerschoot vanden jare 1649 tot
II ponden schel V groten

Item noch schuldich utsendinghe op
waerschoot ter somme van X schel

Item vint goet matthys de munck
van dienst huere tot V ponden gr

Item wort voor commer ghebrocht
het lossen vanden besten hoofde mette
kercke rechten bedraghende ter
somme van XX ponden IX schel VIII gr

Item is het sterfhuys schuldich van
het bier dat ghesleten is inde
utveert bedraghende ter somme
van II ponden IIII schel

Item over den phil(ip)s daelder tot
VIII schel

Somme vanden gheheele commer van
schulden hier vooren bedracht / XL ponden II schel I gr
ende de voors(eyde) baten bedracht /IIc LV ponden XV schel gr
dus meer bate dan schulden / IIc XV ponden XII schel XI gr
in tween ghedeelt compt elck helft / Ic VII ponden VI schel V gr VI deniers
Pagina 4

Gronden van erfve voors(eyde)
weesen competerende  

Eerst competeert de voors(eyde) weesen dhelft van een
deel in thof daer den weesen moeder nu op woont
met dhelft van de huysse schuere stallen en(de)
boomen daer op staende ende dhauderigghe den
weesen moedere dander helft oost Jooris danys
suyt christoffels de baets west de wed(uwe) ende hoirs
van pieter van vooren groot ontrent 124 R(oeden)

(in de marge bijgeschreven:)
Item competeert dese
weesen met haerl(ieden)
moedere de dry deel(en)
van achte van de dreve
die loopt van de hofstede
tot op de strate groot
int gheheele ontrent
75 R(oe)s

Item noch competeert de voors(eyde) weesen met haerl(ieden)
moeder over dhelft van het boghaerdeken aen
de voors(eysde) stede oost de we(duwe) pieter van vooren suyt den
selv(en) we(duwe) west christoffels de baets groot int
gheheele ontrent 158 R(oeden)

Item competeert de voors(eyde) weesen met haerl(ieden)
moeder tsamen een stick lants aen de lieve
ghenaempt den beck suyt de ghensthe
lieve west mattheeus deckers noort de weesen
van Jan de meyere groot ontrent 416 R(oeden)

Item competeert de voors(eyde) weesen met haerl(ieden)
moeder tsamen dhelft van een stick lants
neffens dhofstede van (a)ppol(oniu)s de baets ende Jan de baets
der weesen hoors dander helft ghemeene ende
onverdeelt soo dat dese weesen daer inne gherecht
is een vierde part noort christoffels de baets
voorn(oem)t oost Jooris neyt suyt Jan marthens west
den voors(eyde) christoffels de baets groot int gheheele
ontrent vier hondert LXXV R dus 465 R(oeden)

Item competeert de voors(eyde) weesen met haerl(ieden)
moeder dhelft van vyft... lants ghenaempt
thalf bunderken oost de ... begynen van Ste Lisabette
suyt Jooris danyns west pieter de munck noort
livien neyt ghemeene metten voors(eyde) Jan
de baets
die competeert dander helft groot int
gheheele ontrent 116 R(oeden) daer inne compt
voors(eyde) weesen een vierde

(in de marge bijgeschreven:)
hier in heeft
Jan de baets 50 R(oeden)
vyft... Roeden die
resten den weese
met haerl(ieden)
moeder elck
dhelft
Pagina 5
Item competeert de voors(eyde) weesen met haerl(ieden)
moeder dhelft van een p(ar)tie lants ghenaempt
den gaver ghemeene metten voors(eyde) Jan de baets
der weesen hoir als vooren oost dhoirs van andries
van hecke suyt adrijaen wittevronghele west
de begynen van Ste Lysabeten noort Livien Neyt
In deze p(ar)tie is gherecht michiel van hecke tot
ontrent tsestich roeden groot sonder de voors(eyde) LX R (60 Roeden) tot IIC XL Rn (240 Roeden)

Item competeert de voors(eyde) weesen met haerl(ieden)
moeder dhelft van een p(ar)tie landts oock ghenaempt
het gaver ende ghemeen metten voors(eyde) Jan de baets oost
maerck ende catelyne martens suyt vyncent
lippens west Int selve stick dhoirs van Andries
van hecke groot ontrent ICL Rn (150 Roeden)

Item competeert de weesen met haerl(ieden) moeder
dhelft van een stick lants ghenaempt den
lang brouck ghmeen als vooren oost jaecques
marthens suyt die .. dhoirs jaecques marthens
west baudewijn de cuypere noort marthen Andries
groot int geheele ontrent IXc XI Rn
(IXc eenmaal doorhaald: dus 911 ipv 900 Rn)

(vorige rubriek doorhaald - in de marge bijgeschreven:)
dese p(ar)tie
behoort ter Jan
de baets
alhier
dus reye

Item competeert de voors(eyde) weese met haerl(ieden)
moeder dhelft van een stick lants ghenaempt
de langhe sye ghemeene als vooren metten voors(eyde)
Jan de baets met dander helft oost ende een
deel suyt Joos pauwels west Jan teerlynck noort
de voorsch(reven) hoirs van Jooris de munck groot
int gheheele ontrent Vc Rn (500 Roeden)

(in de marge bijgeschreven:)
de weesen met
haerl(ieden) moeder
met alle de
ghetrocken
p(ar)tien
deze partyen
hier volghens
voorn(oemd) is genomen voor gheheel

Item compt de voors(eyde) weesen met haerl(ieden) moeder
dhelft van een p(art)ie ghenaempt de cleyne
sye
ghemeene metten voors(eyde) Jan de baets oost
gheleyn van vooren suyt pauwels van vooren west
ende noort Joos pauwels groot int gheheele
IIc L Rn (250 Roeden)
Pagina 6
Item competeert dese weesen met haerl(ieden) moeder dhelft
van een sticxken lants op Waerschoot ghenaempt den quaden
coop
ghemeene ende onverdeelt metten voors(eyde) Jan de baets
der weesen hoor en daer in competeert een vierde ende
Jooris danyns met syne behouden kinderen het resterende vierde
paert suyt het hospitael west dhoirs van gheleyn van vooren
noort de we Jan teerlynck groot int gheheele een ghemet
ofte meer

Item competeert wese met haerl(ieden) moeder dhelft van
een sticxken lants gheleghen op Lovendeghem binnen dese
heerlichede ghemeene metten voors(eyde) Jan de baets die
competeert dander helft oost west ende noort dhoirs van
frans standhaert west guilliaem pauwels groot int geheele
ontrent twee hondert tsestich roeden

Item competeert dese weesen met haerl(ieden) moeder
dhelft van een p(ar)tie lants binnen de voors(eyde) prochie van
Lovendeghem ende eerlichede van de keure ghemeene
metten voors(eyde) Jan de baets oost de we Jan teerlynck suyt
dese weesen met haerl(ieden) moeder met haerl(ieden) hofstede
west christoffels de baets int selve stick groot ontrent
IIc I Rn (201 Roeden)

Item competeert dese weesen met haerl(ieden) moeder een
vierde paert van de ("dry" werd geschrapt) neghen deelen van achtiene ("achte" werd geschrapt) van een
p(ar)tie bosch op de wittemoer ghenaempt de melynck oost
het ghescheet van Ste baefs ofte den hooghenbeck
groot int gheheele ontrent een hondert sesendertich Roeden

(in de marge:)
In dese dry
p(ar)tien bosch behaut
Jan de baets
syn deel


Item competeert dese weesen met haerl(ieden) moeder een
vierde paert vande dry deelen van achten van eenen
anderen bosch oock ghenaempt de melynck suyt den voorg(aend)en
bosch oost het ghescheet van Ste baefs noort de we van
Joorys van vlaenderen ende frans van kerckvoorde
groot int gheheele over de voors(eyde) VIII deelen tot IIIc R

Item competeert de voors(eyde) weesen met haerl(ieden) moeder
een vierde paert vande dry deelen van achten van ontrent
vierhondert Roeden bosch oost de wittemoerstraete west
bouckels bosch noort dhoirs van Jan van hecke inde
sel(ven) bosch
Pagina 7
ende raeckende de gronden van erfven ghecommen van
weghen der weesen moeder sal Ul(ieden) believen te stellen
ut de copie vanden staet vande seven kinderen van andries
van vooren die hy gheprocreert hadde by Janneken V(er)meere
hier an ex

dese gronden van erfven niet belast ten sy met
cleyn eerlicke ofte kercken renten die der van hauden
tyde ut ghegaen hebben

ende raeckende de amelicke ende chateylicke goederen
soo verre men drynen ende drannen mach als peert
metten arnassche coeyen renders verckens bedde ende
bulster eeren ende tynne werck en die voort alder...
huys raet mitsgaders vruchten te velde bladynghe
ende vette ende alle andere roerende goederen in huys
ende daer buyten geene utghestecken noch ghereserveert
syn by de hauderigghe der weesen moeder {gheassisteert mr cornelis tack} anveert in
forme van eenen generalen utcoop daer vooren dat
sy hauderigghe beloft heeft ende belooft by dese over
der weesen andeel ter somme van een hondert ponden
grooten vlaems wesende elcx kindts porssie ende
andeel ter somme van twintich ponden grooten vlaems
die sy hauderigghe ghehauden ende verobligeert
is op te legghen ende bethalen als de selve weesen
van doene hebben commend tot gheestelicken weerlicken houwelicke staete
ofte mette costuyme haerl(ieden) sels ghedyden sullen en
dit boven alle commer ende lasten als utvaert
begravyngh redemtie vanden besten hoofde met het
passeren ende lichten van desen teghenwoordighen staet
van goede boven desen heeft sy hauderigghe beloft
haren weesen te hauden ende onderhauden van ate dranck
soo wel sieck als ghesondt oock cleeden reden van
caussen schoen lynen ende willen redelick naer haerl(ieden)
staet van goede bruyloften gaen kinderen heffen volghen
en ... van de doode syde al oft der weesen vader
noch in leven wesen ware mitsgaders oock de doen
leeren lesen ende schryven redelick naer state
ende oock te weghen ende wysen inde weese
goets ghelick een moeder schuldich is te doen
Pagina 8
ende dat al onghemindert der weesen voors(eyde) belofde
pennynghen mits dat sy oock hauderigghe sal hebben
het ghebruyck vande weese gronden van erfven
ende belofde pennynghen tot alderstont de voors(eyde) weesen
haerl(ieden) selfs ghedyden sullen als wanneer sy hauderigghe
ghehauden wort de voors(eyde) pennynghen op te legghen ende
afstant doen vande weesen gronden van erfve versouckende
sy hauderigghe in alle tgonne voorschreven wettelick
ghecondemneert te syne met gdemanatie (?) in forma


Aldus gepasseert den XXVI (en) octob(e)r 1650

Jooris vandamme fs Jans
Jan de {} Meyer
Joos van {} Laere  
 
het {{}} merck
pieter {{}} de muynck
het + merck  
Christophorus de baets  
 
franchois vande veere