Staat van Goed van Jan De Baets en Mayken Vande Velde
Adegem, 5 april 1656
Rijksarchief Gent
Staten van Goed Ambacht Maldegem
Bundel 18/4 - 5 april 1656
Transcriptie : Marc Ballegeer - FV Meetjesland

Bekijk de originele versie van deze Staat van Goed door op de miniatuurtjes te klikken !
S
 
 
 
"den tijt van het
overlyden bij
affirmatie"
 
 
Pagina 1
Desen Ven dach van april 1656...
 
Staet ende Inventaris van alle de goederen mueble
ende immeuble mitsgaders van commere ende lasten
alser bleven ende bevonden syn naer de doot ende
overledene van Mayken fa Frans Vande Velde die
overleden is up den 19en februari 1653 ende Jan De Baets
haren wettelicken man ghetrauden man up den 9 novembre
1655 beede overleden binnen de prochie van Adeghem /
vrinde desen Ambachte ende Baronnie van Maldeghem /
Saligher memorie / welcken staet heeft doen maeken ende stellen
int gheschryfte Pieter De Baets paterneel / ende
Jaecques Vande Velde materneel / beede wettelicke
voochden van Pieter hout omtrent 19 jaren, Frans hout
omtrent de 14 jaren, Jacques hout omtrent 11
jaren, Janneken hout omtrent 16 jaren, Mayken
hout omtrent 7 jaren, Baudewynken hout omtrent 6
jaren / alle sesse wyttyghe kynders achterghelaten
van beede de voorschreven overledenen / den selven staet
overghevende aen mijn heeren baillu burchmrs
ende schepenen vande voorschreven ambachte
ende baronnie van Maldeghem / omme then den
affirmatie ende liquidatie van desen staet de
goederen daer inne begrepen te verlyken ende verdeelen
alles achtervolghende de cure ende coustume
slands vanden vryen ende appendansche van dien
waer onder dit sterfhuis es gheleghen /
Pagina 2 Gronden van erfven desen sterfhuyse
competerende dese kynders ende weesen
ghesuccedeert byde doot ende overlydene
van Janneken Mayken
fa Frans vande Velde / ende
van ^ Janneken martens dese / overledens vader
ende
moeder was / ende dat altnghevolghe
vande vercavellynghe ghedaen ende geschiet
tusschen haer broeders ende zusters
van den datum den
[==== blanco ====] gheleghen
alle et naervolghende moeders lant
binnen de prochie van Adeghem
//
========================================
Eerst ende alvooren competeert dese weesen
de gherychtyghe helfscheede van een
ghemet en acht roeden lants / met de
helfscheede vande huysinghe schuren
ende boomen daer up staende / gheleghen
al ghemeene ende onverdeelt met
Joos de meyre al in de prochie van
Adeghem suyt verre vande kercke -
namelyck te suyt murckel tusschen
dhofstede van frans Ysebaert aende
noortsyde / aende suytsyde de kinderen
van frans Busse / ten oosthende et naer -
volghende lant / commende metten westhende
aende suytmurckel straete
Pagina 3 Item competeert dese weesen noch de helfscheede
van een ghemet en dertych roeden lants /
ligghende oosthende vant bovenschrevene hofstede
ghemeene ende onverdeelt als vooren met
joos de meyre aende noortsyde frans ysebaert
aende suytsyde Joris Gillis staelens / ten
westhende de bovenschrevene hofstede commende
met et oosthende up et Sandstraetken

Item competeert dese weesen noch de
helfscheede van twee ghemete 34
roeden lants ligghende oost van daer
binnen de prochie van Adeghem ghenoempt
de Cortewaghens / aende noortsyde frans
ysebaert
/ aende suytsyde petrus Jan steyaert
westhende pieter Goetals / commende met
ten oosthende aende straete van den Crupput
naer Oostwynckel loopt / ende is ghemeene
als vooren
Pagina 4 Item competeert deese weesen noch dhelft
van van een gemet een hondert 42 roeden lants
west vant voor gaende styck / ghenoempt
den crommen hock tusschen joos roete ende
frans ysebaert met busch aende noortsyde / ten
suytsyde [==== blanco ====] ten westhende
Jan Beekaert / commende metten oosthende
aende Vlammynck straete ghemeene als
vooren

Item competeert dese weesen noch de
helfscheede van twee ghemete twee
hondert roeden busch ende lant / ligghende
binnen grachtes west vande voorschrevene
partye / tusschen Joos roete aende
oosthende / ende westhende / Jan Ryckaert
ende dhoirs Jan de meyre commende
metten noortsyde lancx de hulseloostraete
ghemeene als vooren met Joos de meyre

Item competeert dese weesen noch de
gherychtyghe helfscheede van een ghemet
Pagina 5 eenentwintygh roeden lant ligghende noort
vande voorschrevene partye / tusschen de weesen
van philips Ryckaert ten noortsyde / ende
oosthende Petrus Vervooren (?) / commende metten
westhende up den Gentwech / ghemeene
als als vooren

Item competeert dese weesen noch de
gherychtyghe helfscheede van twee
ghemete een hondert 18 roeden lants
noort oost vande voorschrevene partye /
tusschen martens Slockx hofsteede
aende suytsyde / ten noortsyde Jan van
hyfte
/ ten westhende et naervolghende
lant / commende metten oosthende met
een dreveken hier mede gaende up de
suyt murckel straete ghemeene als
vooren

Item competeert dese weesen noch de
gherychtyghe helfscheede van twee
ghemete 70 roeden lants ligghende aende
westhende vant bovenschreven styck / suytsyde
marten Slockx / noort ende west et
naervolghende lant / ten oosthende
et bovenschreven styck / ghemeene als
vooren
Pagina 6 Item competeert dese weesen noch de
helfscheede van 206 roeden lants
ligghende noort aen et bovenschrevene styck
aende suytsyde de bovenschrevene partye / ten oosth
dhoirs van nyclays van hyfte lant / aende
noortsyde ende westh et naervolghende
styck / ghemeene als vooren

Item competeert dese weesen noch de
gherychtyghe helfscheede van twee
hondert 60 roeden lants de bovenschrevene
partye aende suytsyde / aende noortsyde
Pieter faynnaert / ten oosthende Jan van hyfte
west et naervolghende lant ghemeene
als vooren met de voorschrevene Joos de
meyre


Item competeert dese weesen noch de
gherychtyghe helfscheede van twee
hondert 72 roeden lants ligghende
aen de westhende vant voorschrevene styck /
aende noortsyde Pieter faynnaert lant /
aende suytsyde oosthende ende westhende de weesen
met Joos de meyre lant / ghemeene
als vooren
Pagina 7 Item competeert dese weesen noch de
gherychtyghe helfscheede van dry ghemete
37 roeden lants ligghende suyt ende
west aende bovenschrevene partye aende
suytsyde marten Slockx met synne
kynderen lant / aende noortsyde
de bovenschrevene partye / ende met enen hock
aen dhoirs nyclays van hyfte lant /
oost de bovenschrevene partye / commende
met ten westhende up den Gentwech
ghemeene als vooren

Item competeert dese weesen noch de
gherychtyghe helfscheede van een gemet
een hondert 42 roeden lants ligghende
suytwest van daer ghenoempt de
velt bilcken
/ tusschen frans ysebaert lant
aende oostsyde / ten suythende de kinderen
van Joos de Wulf / ten noorthende Philips
Ryckaert
lant / aende westsyde et naer
volghende lant ghemeene als vooren
met Joos de meyre
Pagina 8 Item competeert dese weesen noch de
gherychtyghe helfscheede van twee ghemete
57 roeden lants ligghende west vande
bovenschrevene partye / ten suythende ende
west naervolghende ten noorthende -
Philips Ryckaert ghemeene als vooren

Item competeert dese weesen noch de
gherychtyghe helfscheede van vijf hondert
43 roeden lants ligghende west daer af
aen de westsyde de kercke busch met
Jan Scharpelinck aende oostsyde ende
suythende dese weesen met Joos de meyre
ten noorthende Philips Ryckaert -
ghemeene als vooren

Item competeert dese weesen noch de
gherychtyghe helfscheede van een hondert
66 roeden mersch ligghende verre
noort oost van daer namelijck inde
Clemputte mersch / tusschen dhoirs Gillis
de Smet
aende suytsyde / ten westhende Jan
de Vuldere
/ noort oost Jaecques
Veltganck
/ light ghemeene als vooren
met Joos de meyre
Pagina 9 Item competeert dese weesen noch de
dry deelen van vier deelen ligghende ghemeene
ende onverdeelt met Jaecques Vande Velde
met tander vierde paert van twee ghemete
88 roeden busch waer van een vierde
is geconquesteert ghecocht vande overledens
vader ende moeder van marten Slock
ligghende suyt van daer ghenoempt et
peerdevelt tusschen et goet ter heycken (=ter Heyden)
aende suytsyde aende noortsyde dhoirs van
Simon van hecke aen de westhende Joos
Van quaquebeke / ten oosthende de vidua
van Cornelis Van Lantschoot - Comt hier
deze dry deelen van viere voor de weesen

Item competeert dese weesen noch de dry
deelen van viere deelen ghemeene ende
onverdeelt met Jaecques Vande Velde
met et ander vierde van een gemet
66 roeden busch waer van een vierde
is conquest als vooren van marten Slock
ligghende noort oost van daer tusschen de
vidua van Cornelis Van Lantschoot voorschreven
busch aende noortsyde Joos
quaquebeke
/ ten westhende dhoirs van Simon
van hecke
/ ten oosthende Jan de Vuldere
lant
Pagina 10 Item competeert dese weesen noch et
vierde part ende deel van dry ghemete
een hondert 90 roeden busch ghemeene ende
onverdeelt met de twee deelen met dhoirs
Jan Scharpelinck ende Marten Slock ende
Jaecques Vande Velde tsamen met et andre
vierde / gheleghen suytwest verre van
daer namelyck by Murckel Velt tusschen
Jooris Standaert ende Cornelis De Brabander
busch aende oostsyde ende suythende west
ende noort Jan Blondeel busch / comt
hier over de weesen met schooten van
vijf jaeren

Item competeert dese weesen noch et
vijfde part van acht ghemete busch
ghemeene ende onverdeelt met Joos
de meyre
ende Marten Slock ligghende
suyt west van daer in hulseloo up de
prochie van hursele commende met den
suythende up den backer vijffere streckende
metten oostsyde lancx de hulseloo strate
met de westsyde aen [=== blanco ===] Stenberghe
comt over dese weesen met schooten van agt jaeren.
Pagina 11 Gronden van erfven dese weesen ghesuccedeert
byde doot ende overlydene van Jan De Baets
hemlieder vader Saligher memorie
/
========================================
Eerst ende alvooren competeert dese weesen
een partye lants groot dry ghemete en
90 roeden lants ghelegen up de prochie
van Wasschoot daer men noempt den brock
tusschen Jaecques martens aende suytsyde
ende oostsyde west Joris Hebbericht noort
dhoirs van Lieven Van Vooren ende is patermonie

Item competeert hemlieder noch een ghemet
een hondert 74 roeden lants gheleghen
up de prochie van Lovendeghem ghenoempt
dhofstede namelijck ten Hecke / oost
Jooris Nuyt / suyt Jan martens west
ende noort Christoffele de Baets ende
is patermonie
Pagina 12 Item competeert dese weesen noch vyftich
roeden lants ligghende up de prochie van
Wasschoot daermen noempt de gaveren
ligghende vanden oostcant inne ghenoempt
et alf bundere de vidua ende kinderen van
Sarel De Baets vuer ghemeens int
selve styck aende westsyde dit van St.
Elisabeth binnen Gent
aende oostsyde
ten suytsyde Pieter marck ende is patermonie
Pagina 13 Gronde van erfve by beede overledenen
binnen huwelyck synde vercreghen
ende gheconquesteert

=======================================
Eerst ende alvooren by coope van
Bertelemues gryp dilfscheede van
een ghemet een hondert 65 roeden
busch ghemeene met dhoirs Jan de
Brabandre
ende Pieter gryp ligghende
inde prochie van Adeghem suyt vande
kercke tusschen Jan de Vuldere aende
suytsyde aende noortsyde Arnout Moens commende
metten westhende aen et Winckelstraetken
comt hier over dilft desen sterfhuyse
met schooten van acht jaeren

Item competeert dit sterfhuys noch
by coope van Jan Wouters ligghende
inde prochie van Adeghem suyt vande
kercke namelijck den Kesselare dry
ghemete busch tusschen dhoirs Cornelis
De Keyssere
aende suytsyde aende noortsyde
dhoirs van Pieter Van Hecke aende oostsyde
Jan Blondeel met syn consorten commende
met den westhende aen et Muelleweghelken,
comt hier met schooten van vijf jaeren
Pagina 14 Item competeert dit sterfhuys noch
twee ghemete vijftych roeden lant commende
by coope van Baudewijn de Cuypere
gheleghen inde prochie van Wasschoot
daermen tnoempt de broecken ghenoempt
et peerstyck aende oostsyde is naerst
ghelant Lieven Nuyt / aende noortsyde
St Veerle / ten suythende Jan Standaert
commende met de westhende aende
lant strate

Item competeert dit sterfhuys noch twee
hondert vijftich roeden lant by coope vande
kinderen van Lieven Van Hecke binnen
de prochie ghenoempt de gaverkens
gheleghen binnen de prochie van
Wasschoot ten suythende vande bovenschreven
partije aende noortsyde Lieven Nuyt aende
suytsyde Lauweryns Lippens aende oostsyde
dhoirs van Sarel De Baets met
Jan De Baets west et lant van St-
Elisabeth
Pagina 15 Item competeert dit sterfhuys noch
dilft van vijf hondert vijftych roeden busch
by coope van dhoirs Jan Wouters ligghende
ghemeene ende onverdeelt met Joos de
Meyre
ende synne kynders inde prochie
van Adeghem suyt verre vande kercke
int ghescheede van Hursele ende
prochie van Adeghem aende westsyde
eenen vijfferdyck dilft vanden styck
hier mede gaende aende suythende
Gillis Verwilst ten noorthende Jaecques
Lootens
comt hier met schooten van twee
jaeren

Item competeert dit sterfhuys noch dilft-
scheede van dry ghemete 58 roeden busch
commende by coope van Jan de Suttere
ende Lauweryns de muynck / ligghende
ghemeene ende onverdeelt met Joos de
meyre
ende syn kynders inde prochie
van Adeghem suyt verre vande kercke
namelijck in hulseloo aende westsyde is
naerst ghelant de weesen van Philips
Ryckaert
aende oostsyde de weesen van
Baudewijn Martens ende Joos Roete ...
Pagina 16 ... ten suythende Joos Ysebaert commende
metten noorthende up de Hulseloo strate
comt hier met schooten van ses jaeren


By den overledene ghecocht
weduwaere synde

=======================
Item competeert dit sterfhuys noch
by coope van Jaecques Vande velde
et gherychtyghe derde deel van vier
hondert ses roeden lants ligghende inde
prochie van Adeghem suyt vande kercke
namelyck de kesselare ghemeene
ende onverdeelt met dhoirs Magriete
Van Hecke
de selve hoirs ende een
deel dit sterfhuys by coope vande
selve hoirs aende suytsyde aende
noortsyde dhoirs Pieter Van Hecke ten
westhende Jaecques Veltganck
commende met den oosthende upde
strate die vanden Abbelboom loopt
naer Murckel loopt
Pagina 17 Item competeert dit sterfhuys noch een
ghemet 33 roeden lant commende
by coope van Adriaen ende Huysheere
inde prochie van Adeghem suyt vande
kercke daermen tnoempt de kesselare
met dit sterfhuys de twee deelen ende
dhoirs Cornelis Van hecke een derde deel
van vyf hondert roeden lant ghenoempt et
langhe styck aende noortsyde is naerst
ghelant Jacques Veltganck aende suytsyde
de vidua Adam Van Lantschoot ten oosthende
Hindryck Van Hacke lant ten westhende
dhoirs van Cornelis Van hecke met syn
consorten

Item competeert dit sterfhuys noch
de twee deelen van dry deelen van
een ghemet lants commende by coope
van Adriaen ende Pieter Huijsheere ligghende
west aen de bovenschreven partije van suythende
inne van een meder stick ghemeene
ende onverdeelt met dander derde
met dhoirs Cornelis Van hecke aende
oostsyde de vidua Adam Van Lantschoot
suyt ende west Giulliame Bertholf
met syn consorten
Pagina 18 Item competeert dit sterfhuys noch
et derde deel van twee hondert
44 roeden lants ghemeene met dander
twee deelen de weesen van Cornelis ende Jan Van Hecke
commende by coope van Jaecques
Vande Velde
ligghende ghenoempt thuene Marten
styck vant noorthende inne ande oostsyde
Jaecques Veltganck suyt de weesen
van dit sterfhuys

Item competeert dit sterfhuys noch
twee hondert roeden busch commende
by coope van Jan Blondeel gheleghen
int selve gheweste aende suytsyde
is naerst ghelant Nyclays Mathys
met synnen boombusch noort ende oost
dese weesen van dit sterfhuys commende
met et westhende aen et Muelleweghelkin

Item competeert dit sterfhuys noch
66 roeden lant commende by coope
van Adriaen ende Pieter Huijsheere ligghende
ghemeene ende onverdeelt met de
kinderen van Cornelis Van hecke in 99
roeden lants ende is tsamen een derde
van dry deelen van twee hondert 97
roeden ten middelwaert vande stycke
ende is dhofstede van willent
Jan Van Hecke met syn twee ...
Pagina 19 ... deelen van dry deelen met suythende
van et huijs scheedende ten alfven
vande cave met syne twee deelen
van advenante van de boomen daer up
staende tusschen dhoirs van Cornelis Van
hecke
aende suytsyde aende noortsyde
dit naervolghende / ten westhende
Hindryck Van Hacke commende metten
oosthende up de strate vande kesselare

Item competeert dit sterfhuys noch
66 roeden lant by coope van Jaecques
Vande Velde
synde twee deelen van
dry deelen van 99 roeden synde
tsamen oock een derde deel vande
voorseyde hofstede met syne twee
deelen in et derde deel vande kamer
schuere ende boomen daer up staende
vande noortseyde inne vande voorseyde hofstede
scheedende ten alfven vande cave tusschen
de suytsyde de bovenschreven partije met
dhoirs Cornelis Van hecke aende noortsyde
dit sterfhuys met dhoirs vande voorseyde
Jan Van Hecke ten westhende Hindryck
Van Hacke
commende metten oostsyde
up de strate als vooren
Pagina 20 Item competeert dit sterfhuys noch
by coope van Lauweryns De Muynck
dilft van een alf ghemet lant synde
tsamen dilft van een ghemet lant
ghemeene met Joos De Meyre aende
suytsyde de kinderen van Jaecques Haudin
vuer ghemeens int selve styck Joos
de Meyre
met dit sterfhuys ande noortsyde
ten westhende de krieke busch / ten
oosthende et ghemeene velt /
Pagina 21 Baete gevonden ten voorseyde sterfhuyse
soo hier naer volcht

===================================
Eerst ende al vooren gheven de voghden
te kennen hoe dat zij doen vercoopen
hebben metten stocke den nederen deel
van alle de catheylen binnen den huijse
ende koyen ende peerden met ernas ende
vruchten inde schure welcke venditie
bedraecht suver boven et recht vanden
stockhauder ende twijn ghelt dat
verteert is de somme van 179 ponden 13 schellynghen.
===================================
Ander baete van presie ghedaen
bij Cornelis De Bruyckere ende Joos
de meyre
ten voorseyde sterfhuyse
vande versche catheylen die niet
vercocht en syn inde selve venditie
ende worden anvert by de voorseyde voghden
voor Pieter de Baets de houtste weese.
Pagina 22 Eerst ende alvooren prijs inde kelder
Caes back melck cuypen booter teele
met et coppel potten melck teelen
wat tinnen werck en ander prondellyn : 15 sch.

Item prijs et schietlof up er roislant : 2 pond

Item prijs et schietlof inde mersch : 18 sch.

Item prijs alle et caf in de schure : 1 pond 5 sch.

Item prijs eenen verckens back
aen cat : 6 schellynghen 8 grooten

Item prijs de twee deelen van dry deelen
van een querre ghemeene met Joos
Van Quaquebeke
: 20 schellynghen

Item prijs een repe met de banck : 12 sch. 2 gr.

Item prijs wat roemsche boonen
met cuypen ende stande upde soldere : 5 sch.
Pagina 23 Item prijs twee hanghels : 4 sch.

Item prijs twee stycken vlas omtrent
40 pont : 20 sch.

Item prijs onghebooten vlas : 3 pond 8 sch. 9 gr.

Item prijs twee waumen : 4 sch.

Item prijs een vercken : 20 sch.

Item prijs een winter coe : 4 pond grooten.

Item prijs een swarte coe : 2 pond 16 sch. 8 gr.

Item prijs alle et mes up et hof
ende in de stallynghen : 2 pond grooten

Item prijs vant gheswinghelt vlas : 1 pond 10 sch.

Item prijs een nieuwe tycke anvert
by Janneken de weese : 1 pond 5 sch.

Item prijs een bedde met synne
toebehoirte : 2 pond grooten
Pagina 24 Item prijs alle et hoy inde stallynghen : 6 pond grooten

Item prijs dry sacken boeckheyt : 1 pond 10 sch.

Item prijs aver ende cooren lijsaet : 12 pond 4 sch.

=======================================
II° Somme van de baete bedraeght
de somme van 47 pond 5 schellynghen 3 grooten
.
=======================================

Ander prijs van taille hout
stande in acht hauwen te onblooten
alle jare eenen hau up et pacht-
goet van dit sterfhuys waer af
den negensten hau blijft onghepresen
mits dat hout vercocht is byden
overledene aen Joris Merre welcken
neghensten jaer ende hau zal veranwoirt
worden by de voorseyde voghden ten
naerste rekenynghe vande weesen
ghelycke et hout ghecocht van
Jan Van Hecke ende Frans De Vrint oock vercocht
bijden overledene aen Joris Merre en Pieter de Meyre.

Prijs de acht hauwe staende up
et pacht goet al tsamen de
somme van 233 pond 4 sch. 3 gr.
Pagina 25 Item prijs alle de vette sulle ende saet
staende alle up pacht lant al tsamen
de somme van 43 pond 8 sch. 8 gr.

=======================================
III° somme vande baete bedraeght de somme
van 276 ponden 13 schellynghen grooten.

=======================================

Ander baete van inschulden
competeerende dit sterfhuys

[ bij affirmatie van voochden ]
========================
Eerst is schuldich Joos De Meyre van
lantpachte verschenen kersavent 1655 : 11 pond grooten

Item is schuldich Frans Nuyt van lant
lantpachte verschenen kersavent 1655 : 11 pond 10 sch.

Item is schuldich Joris de Baets van
lantpachte verschenen kersavent 1655 : 4 pond

Item is schuldich Joris Merre van
gheleuert droch hout in syn schep : 30 pond
Pagina 26 Item is schuldich Frans Terrelinck van
schoten vette ende labeur aenvert upden
langhe bilck dat dit sterfhuys toe comt
by coope van dhoirs Magriete Van hecke : 2 pond 5 sch.

Anegaende van ghereede en contante
pennynghen die ter desen sterfhuyse bevonden waeren
beloopende tot omtrent de zes ponden de
voochden verclaeren daermede betaelt
thebbene diversche ghemeene schulden van dese
sterfhuyse die hierachter in gheen lasten en
worden ghebrocht dienende hier voor memorie.

====================================
IIII° somme van baete bedraeght de somme
van 67 ponden 15 schellynghen.

====================================

====================================
Somme totaele vande generale baete bedraeght
de somme van 571 ponden 7 schellynghen 2 grooten

=====================================
Pagina 27 Schulden ende lasten van desen
sterfhuyse

[ bij affirmatie van voochden ]
====================================
Alvooren gheven dese voochden te kennen
hoe dat sij de oncosten van de wettighe
begravynghe mitsgaders et hauden van den
uetvaert over den overledene hebben betaelt
van de ghereede ende ghemeende pennynghen
van desen sterfhuyse - gelt voor memorie.

Eerst ende al vooren ismen schuldich aen
Lieven Van Vooren van cleren te maeken : 1 pond 2 sch.

Item ismen schuldich aen Gillis Daenens
van grain ende vlas thiende vanden oust
1655 : 11 pond 5 sch.

Item ismen schuldich aen Geraert Dooghe
van aert ghelt : 9 sch. 8 gr.

Item ismen schuldich aen Jacques Vande
Velde
van arbeyt int hout te schepen
ende verschooten ghelt van medicamenten
vanden overledene ende andere inde uetvaert
tsamen : 6 pond 7 sch. 6 gr.
Pagina 28 Item ismen schuldich aen Jan Imschoot
van terre by den overledene ghedaen : 18 sch. 1 gr

Item ismen schuldich aen Lauwerijns
Bogaert
van aert ghelt ende van
terre ende van houts int schep et draghen : 1 pond 9 sch.

Item ismen schuldich aen Lauwerijns Van
Hevele
van hout te mennen : 4 sch. 4 gr.

Item ismen schuldich aen Gillis De Pau
van terre by den overledene ghedaen : 4 sch. 7 gr.

Item ismen schuldich aen Siprioen Crul
vande prochie costen vanden oust 1655 : 11 pond 8 sch.

Item ismen schuldich aen Nyclays Buyck
tot Gent van coop ende leverynghe van
wullen laken : 9 pond 19 sch. 2gr.

Item ismen schuldich aen Jan Van Hecke
van coop van taille hout : 4 pond 17 sch. 6 gr.

Item ismen schuldich aen Frans De Vrient
van coop van taille hout : 8 ponden 18 sch. 10 gr.
Pagina 29 Item ismen schuldich aen dhuysvrouwe van
Jacques Van Hecke
dhients marte
gheweest hebbende : 2 ponden 13 sch. 4 gr.

Item ismen schuldich aen Joos Van
Quaquebeke
van arbeyt : 1 pond 9 sch. 4 gr.

Item ismen schuldich aen Lauwerijns
Manaut
van smesse wierck : 7 ponden 1 sch. 6 gr.

Item ismen schuldich aen Lauwerijne
De Vrient
van dhienst en arbeyt : 7 ponden 10 sch.

Item ismen schuldich aen Jan De Smet
van coop van tarwe stroo : 1 pond 4 sch.

Item ismen schuldich aen Lauwerijns
Standaert
van coop van een obligatie
sprekende ten laste van Gillis Lems
de somme van [=== blanco ===]

Item is men schuldich aenden procureur over
et stellen vande receste omme thebben
uetstel van et passeren vande staet : 4 sch.

Item ismen schuldich over et stellen vande
conditie vande venditie ende van et
schryven van de rekenynghe vande selve
venditie - gelt tsamen : 4 sch. 6 gr.
Pagina 30 Item betaelt voor et stellen ende schryven
van desen staet met de twee ander
doubbels de somme van 1 pond 10 sch.

Item ismen schuldich aen Pieter De Baets
de somme van vier ende dertich ponden grooten
ende dat van goede ghelent ghelt upden 28
meye 1655 up intrest jeghens den pennynck
XVI gt. samen tot date desen met 1 pond 16 sch. 8 gr.
intrest de somme van 35 ponden 16 sch. 8 grooten.

Item ismen schuldich aen Pieter De Baets over
de tafelcosten ende schoelt ghelt van Frans
ende Jaecques de twee weesen van hemlieder onder-
hout sedert et overlydene van hemlieder vader
de somme van 5 pond 10 sch. 5 gr.

Item ismen schuldich aende meersters
vant pachtgoet daer den overledene
ut verstarf van pachte verschenen et
leste jaer kersmesse 1655 de somme van
twee hondert twaelf ponden grooten : 212 pond

Item over trecht van Burchmrs ende
Schepenen daertoe ghevachiert tot
Adeghem de somme van 15 sch.

Voor trecht van greffier van tappostilleren
deser metter doubbels de somme van 6 sch.

Voor taffirmeren van desen 12 grooten.
Pagina 31 Voorts over trecht vande Schout ende Schepenen
bode de somme van 2 sch. 8 gr.
=========================================
I° en totaele somme van generaele lasten
bedraeghen 334 ponden 14 schellynghen 9 grooten
=========================================
ende de generaele baete hiervooren bedroegen de
somme van 571 ponden 7 schellynghen 2 grooten

=========================================
Dus meer baete dan lasten de somme van twee
hondert zesendertig ponden twaelf schellynghen
& 5 grooten

=========================================
Aldus desen staet ghehoort ghelycquideert ende
ghesloten upde ghewonelicke protestatie ten daeghe
maende ende jaere als hier vooren inde presentatie
ten oorconde als Burchmr van Commune
mits dabsentie van greffier.
Lambrecht - 1656   
Lambrecht      
1656      
Deze staat werd vermoedelijk opgemaakt door Robert Lambrecht (fs Robert)
"Burchmeester vanden Commune vande Ambachte, Heerlichede ende Baronie van Maldeghem",
die overleed te Maldegem op op 6 juli 1664.