Staat van Goed van Janneke Temmermans
Evergem, 5 december 1576
Rijksarchief Gent
Staten van Goed Graafschap Evergem
RAG 224 - fo 58v° en volgende
Transcriptie : Marc Ballegeer - FV Meetjesland

Bekijk de originele versie van deze Staat van Goed door op de miniatuurtjes te klikken !
Pagina 1
Dit naervolghende es den staet van goede toebehoorende
Janneken Temmermans fa Jooris die hij hadde in huwelicke
bij wijlen Margriete 'sbaets ter salegher memorie de welcke
overbrijnghen, als wettelicke ghezworen voochden Jan Schautheet
ende Jooris de baets voor ulieden mijne eerw heeren Barth. Schautheet
Pagina 2
ende scepenen mijns heeren Sproofs van Ste Baefs van zijnder
heerlichede vierschaere ende voochdie van Everghem met
dather toebehoort den uppervoochden emmers zo zij lieden
tzelve bevonden hebben ten voorn(oemde) sterfhuuse ende up
heurlieder eedt. Inden eersten, zo heeft de voorn. weese
als matrimoniaal goedt wesende de navolghende
partien van gronde en erfve. Eerst eene behuisde
hofstede
ligghende binnen de parochie van Everghem
voors(yd) upden wijck van Meerbeke groot in erfven
dry ghemeten oft daeromtrent oost ghelandt Willem
Taets, zuidt Pieter Van Namen, west Jan Buusse en
noort sheeren strate, item noch een gemet lants
ligghende inden voorn wijck. Oost Willem Taets zuydt
sheeren strate west zegher de Reytere ende noort
jan Buusse, item noch een stick lants groot XIIIc
R(oeden). Gheleghen daerment heedt "het cruce" , oost Joos
Cromeecke ende Lievin helandt zuyt sheeren strate.
Item noch VIIc R(oeden) ligghende inden voorn wyck oost Jan
Van Ackere zuudt de hoyrs van Jan Van Vlaen(deren) west
dhoyrs van Jooris Gheeraert, Item noch een ghemet
lants daer tenden commende zuyd de voornoemde hoyrs
west de landtbeke. Item noch eenen kant ghene
groodte wetende, ligghende voor Willem Taets west
Lievin Goethals oost Zegher De Reytere, zuydt sheeren
strate item noch hondert R(oeden) lants ligghende
achter de (hof)stede inden "ghooghelbilck" west Gedeon
De Nockere oost Pieter Van Namen, item noch LXXV R(oeden)
mersschen ligghende in steden (of Sledynghe?) te Wissele ende ghemeene
Pagina 3
met de hoyrs van Jan Buusse ende de hoyrs van Adriaen
Van Eecken, Item boven desen zo comt noch in erfven
deen derde van een stick lants ghenaemt de hofstede
ligghende binnen Lovendeghem
groot int ghegeele vijf
ghemeten en half oft daeromtrent oost sheeren strate
zuyt ende noort de weduwe en hoyrs van Christoffels de Baets.
Item noch deen derde van een stick lants ghenaemt
de Beke ligghende alsvooren groot int gheheele thien
hondert Roeden, zuyt ende noordt de zelve, item noch een stick
lants ghenaemt "de vijf bundere" groot dry ghemeten oft
daeromtrent noort ende oost Jooris De Baets zuyt Symoen Van
Vlaenderen dwelcke deze weese gheheel toebehoort. Item noch
deen derde van eender hofstede daerup dat wuent Pauwels
Van Vooren in huwelick hebbende de weduwe van Christoffels De Baets
ligghende upt westhende groot vier hondert Roeden oost de zelve
hofstede zuyt Zegher De Baets west Jan Waldack noort
Jooris Vande Velde. Item noch deen derde van LXXV Roeden lants
streckende vande hofstede van Christoffels De Baets tot sheeren strate
met huer derde van catheylen daerup staende. Item boven dese
heeft de voornoemde weese noch in erfven als coopgoet wesende
gheconquesteert bij haeren vadere met Margriete Bivoets zijne
ghezelnede an welcke partien de voornoemde Margriete huer bij levene
heeft huer leven lanck gheduerende. Eerst deen helft van vijf
ghemeten lants ligghende binnen Everghem upden wijck van
meerbeke ghemeene ende onverdeelt met de voornoemde Margriete
Bivoets noort Joos Cromeecke oost de zelve zuyt Pieter
van ijfte. Item noch deen helft van een ghemet ende vijftich
roeden ligghende inden "Ghoochghelbilck" ghemeene alsvooren oost
Pagina 4
Willem Taets west de weese. Item noch deen helft van
XL Roeden mersschen ligghende tenden de R(en) ghemeene alsvooren
ende te Wissele met Thomaes de Reytere alle de voornoemde partien
belast met C gr sheeren rente, zonder meer comers, Item
boven dese heeft de voorn weeze in ghereede pennyngen van
tamelicke ende catheylicke goede metsgaders van vette ende
... tsamen de some van LXXXVII pond XIIII sch II gr danof
de croose ten advenante van pennyngen zesthiene ende noch XVI pond
onder Joos Van ijfte loopende in croise alsvooren ende de
resterende XXXIX pond XIIII sch II gr alsnoch rustende onder de
pachters ende Jan Schautheete der weesen voocht zullen
van ghelijcke gheemployeert werden ten croise alsvooren
verzekerende al tzelve ende om dander van desen staet
te wetene de voorsch Jan Schautheete met zulcken grondt
van erfven als hij heeft ligghende binnen der prochie van
Everghem upden wijck van “Overdwatere” groot vier ghemeten
oost mijn eerw. Heere de proost van Ste Baefs west Joncheere
Adriaen Van Zeyweghen, ende Jooris de Baets met
zynen grondt die hij ooc heeft ligghende binnen der zelve
prochie tot twaelf ghemeten oft daeromtrent ende voorts
met huerl persoon ende alle huere andere goedinghen present
ende toecommende al tzelve upbrynghen in sheeren hands in
fine van zekere syne waert so de weese van tghone
voorscreven oft eenich poinct, zonderlynghe faulte ofte
ghebreke hadde datmen tzelve met allen costen daer an clevende
zonder moghen verhalen ander voors zekere, naer costume
consenteren die te blijfven staende totten hende aldus
ghepasseert ende wettlick verzekert doen was ghepasseert

Pagina 5
voor Joncheer Pieter de Vos Gillis Van Hersele Schauteete Lievin
Buusse fs Jan, Jan Zeghers, Lieven Xpiaens Roelandt
Aerts en andere hueren medeghezellen scepenen upden V den dach
van december XVc LXXVI (5 december 1576)