Franchoys Vande Velde en Jannneken Martyns
Adegem, 10 december 1633
Rijksarchief Gent
Staten van Goed van het Ambacht Maldegem
RAG Bundel 3/15 - 10 december 1633
Transcriptie : Gothard De Coninck - FV Meetjesland

Bekijk de originele versie van deze Staat van Goed door op de miniatuurtjes te klikken !
... presenteren in auditie bij lyeven neyt oom paterneel ende
jooris maertens oom materneel beede wettely(cke) voochden van
jacques oud XIIII jaeren ende
tanneken oude XVI jaeren de twee
onbejaerde kyn(deren) van fran(ciscus) vande
velde die hy ghehad heeft
by janneken maertens presen(tie)
dh(ee)r p(iete)r de swaef, burghm(eeste)r
jan dues, allaert clayssens,
corn(eel) desutter, p(iete)r lambrecht
schep(ene)n desen X december 1633
Tnaervolghende es de staet ende groette (?)
van goede toebehoorende de twee onbejaerde
kinderen van franchoys vande velde die
hy gheprockereert heeft by janneken
martyns zyne wettel(ycke) huysvr(ouwe) was ter
salegher te weten jaques ende tanneken
vande velde welcken staet zyn overbrynghende lievyn neyt ende jooris
martyns als wettelicke ghesworene
voochden van dese voorn(omde) weesen
han(den) h(ebbe)n mijne heeren burchmeester ende
schepenen vanden ambachte ende bannoryne
van maldeghem
Pagina 1
Eerst competeert dese voornomde weesen de heelft van ene
hofstede met de heelft vanden bilck die daer achter an
light te weten den oost cant lancxt diere met delft van
het woonhuys twetene het oost hende totter helft vande kamer(?)
soot dan(?) ofte tander hende west ware moet by ald
alcanderen ghelyckedeert worden ende met deelft van het
waghenhuys ende deelft vanden hove ende ovenbuer ende boomen
daer up staende ghestaen ende gheleghen binnen de prochye
van waesschoot inden wyck ghenaempt de hooghe voorde
daer Jooris martyns nu teghenwordich up woont oost es
naest ghelant de beghynen van sente lysbetten begynhof
binnen ghendt ende arent de rue, suyt de strate, west
jooris ende gheert martyns inde zelve hofstede ende ?
ende oock noort jooris martyns
Pagina 2
Item competeert dese voorn(omde) weesen een stick lants alsoot
ghestaen ende gheleghen es inde voorn(oemde) prochye ende
wyck ghenaempt tsmullekens bilck groot twee ghemeten
oost ende suyt Jooris ende gheert martyns west de
weduwe van Jooris de pau met haere kinderen

Item c(om)peteert dese voorn(omde) weesen in stick lants gheleghen
by dit voorgaende ghenaempt het groot syken groot
vyf hondert roeden ofte daer ontrent noort de ghensche
lieve oost de kinderen van vincent vande veere zuyt
jooris ende gheert martyns groot VC roen ofte d(aer)ontr(ent)

Item q(om)peteert dese voorn(omde) weesen de heelft van het cleyn
syken
te wetene den oost cant gheleghen oock inden zelv(en)
wyck noort de ghensche lieve oost arent de rue
west de w(eduw)e ende kinderen van jan de pau in het
zel(ve) stick groot over de weesen deel twee hondert roe(den)
ofte d(aar) ontr(ent)

Item q(om)peteert dese voorn(omde) weesen de heelft van eene hofstede
alsoo die ghestaen ende gheleghen es met binnen de prochie
van lovendeghem inden wyck ghenaempt ter heeckene
met de huysen schueren hoven ende ovenbuer daer up staende
mette boomen ghereserveert drye olmkens up de straete
ende een eschelken ende straete onverscheen ende onverdeelt metten
cavel de ligghende binnen de proche van lovendeghem
inde wyc ghenaempt...
Pagina 3
hert vast ende naghelvast oost de kinderen franchoys standaert
west dhoors van franchoys baetsleers onverscheen ende onverdeelt
met jooris de baets ter causen van syn huysvr(ouwe) desen weesen
suster

Item noch q(om)peteert dese vorn(omde) weesen deelft van een stick
lants ligghende suyt an de voorn(omde) hofstede bachten de schuere
groot met de hofstede ach hondert ende vierentwintich roen
oost xoffels de baedts west dhoors b. franchoys baetsleer
onverscheen ende onverdeelt als vooren

Item q(om)peteert dese weesen deelft van een stick lants ghenaempt het
vitcstick
alsoot ghestaen ende gheleghen es oock inde zelve
prochie ende wyck binnen de prochie van waesschoot groot
int gheheele zeven hondert roeden ofte daer ontrent oost
joos v(er)mere suyt gheerof de neve west dhoors franchoys
standaert noort pieter de roo onverscheen als vooren

Item competeert dese weesen deelft van vier hondert roeden
lants ligghende binnen de prochye van sleynghe in een stick
ghenaempt de lichtelaere te wetene den noort cant lancxt diere
suyt p(iete)r diricx met q(on)sorten int zelve stick west den meester
van matthys ghernaert noort dhoors lievyn ghoethals
onverscheen ende onv(er)deelt als vooren
Pagina 4
Item competeert dese voorn(omde) weesen deelft van een huys staende
op seyns binnen de prochye van adeghem inden wyck ghenaempt
den kesselaere dat franchoys vande velde vercreghen hadde
by coope jeghens jan van haecke onverscheen ende onverdeelt
als vooren

Item noch competeert de weesen deelft van een sticxken lantds
groot vier hondert roeden ofte daer ontrent ligghende oost van
dit voorn(omde) huys oost het goed ter heyden noort sarel
de bardemaker onv(er)deelt als vooren

Item noch q(om)peteert dese voornomde weesen deelft van een stick
lants groot twee ghemet ligghende binnen de prochije
van hadeghem west vanden kesselaere ghenaempt het
draeyboom stick
gemene metten oost hende anden houden
ghentwech
noort de kinderen van jan van lantschoot
onverscheen ende onverdeelt als vooren

Item noch competeert dese weesen deelft van twee
sticxkens lants ligghende deen nevents den anderen
binnen de prochye van hadeghem byden cruyphuyt
commen(de) metten noorthende ande veldekenstrate oost
ende suyt niclaeys van hijfte west de cruyphuyt
muelene
groot tsamen twee ghemeten ofte daerontrent
onverscheen ende onverdeelt als vooren
Pagina 5
zy overghebrocht
de rentebrief
+ zyde overghebrocht
de rentebrief
in date XXV
april 1627 ondt
ja ende ooc
de transport
in date VI april
1632 ondt p isbaert XVII
Juni 1620 ondt stoffel de bats
Jooris van vlaendr ende isaac lips
Item noch competeert dese voorn(omde) weesen twintich ponden grooten
huyt
eenen rent satere (?) van vierentwintich ponden grooten
croeserende teghen de pennynck zesthiene blyckende by de
rentsatere (?) daer van weesende sprekende ten laste van
eenen pieter pauwels besedt(?) ende v(er)sekert up syne hofstede
met huyse ende schuere daer up staende groot mette landen vier
ghemeten oost de strate suyt andries de walsche noort de
kinderen vincent van vooren

Item noch competeert dese voorn(omde) weesen deelft van
een partye boschs ghenaempt den doolboschs ligghende
binnen de prochye van adeghem ande onderdycstrate byden
wittebroosticken groot byde drye ghemeten ligghende in
twee perseelen deen an danderen daer es naest ghelant ande
suytzyde de onderdycstrate commende met het oost hende
up het lant van halaert claeysens onverscheen ende
onverdeelt met jooris de baets ter causen van syn huysvr(ouwe)
desen voorn(omde) weesen sustere

Item noch competeert desen voornomde weesen deelft van
paertye boschs ghenaempt het peerdevelt ligghende oock
binnen de prochye van hadeghem groot twee ghemeten en
half ofte daer ontrent ande zuytsyde es naest ghelant
het goet ter heyden west jan wittevronghele onverscheen
ende onverdeelt met jan de baets ter causen van syn
huysvr(ouwe) de voor(nomde) weesen sustere
Pagina 6
Item noch competeert desen voornomde weesen deelft
van een partyken boschs gheleghen in het zelve gheweste
groot een ghemet ende vyventwintich roen ofte daer
ontrent ande noort zyde es naest ghelant halaert
claeysens suyt de w(eduw)e ende kinderen coornelis van
lantschoot onverscheen ende onverdeelt met den voorn(omde)
jan de baets

Item noch competeert desen voorn(omde) weesen deelft van
een partyken bosch groot een ghemet ligghende
ghemeene met jan schapelynck in partye van twee
ghemeten by murkel velt ande zuytsyde es naest
ghelant de hoors van aerent volckaert ten oost
hende de zelve noort west lucas blondeel onverscheen
ende onverdeelt metten voorn(omde) jan de baets

Item noch competeert dese voornomde weesen de twee
deelen van vyve in een paertye boschs gheleghen tot
hulseloo groot ontrent acht ghemeten daer es naest
ghelant ande west zyde adriaen van steenberghe
ten noort hende den zelven onverscheen ende
onverdeelt met haerl(ieden) susters
Pagina 7
zy overghebrocht
de rentechartre
tzydert overgheb
de rentechartre
in date XXI april 1627
ond(erteeken)t jacobs ende de transport in
date VI april 1632 ond(erteken)t p v(er)biest


zy overghebrocht
de juyste
p(ar)te van venditie (?)
Item noch competeert desen voorn(omde) weesen eenen rentsatere (?)
inhoudende tweendertich ponden grooten princepaels croeserende
teghen den pennynck zesthiene sprekende ten laste
van eenen jan v(er)lee wonende inde veldekenstrate

Item noch competeert dese voornomde weesen in
ghereede ghelden de somme van twaes twaelf
thondert ende vyftich guldens de welcke nu ter
tyt zyn rustende onder jan de baets ghetraut hebbende
desen weesen suster

Sa tsamen van(de) baeten in schue(ren)
ende catheylen bedr(aghende) als
voors(chreven) is


Lasten van(de) selve sterfhuyse

Over trecht van schepen(en) ende greffier
int liquideren van desen ______ VI VI g
Voor taffirmeren van desen ______ XII g
Voor tappostilleren van desen met
de double ______ II g
Voor trecht van(de) schout ______ XII g
Pagina 8
Voor trecht van(den) schepen bode ______ XII g
Voor trecht van(den) bailliu ______ V g

S(omm)a van lasten
bedr(aghen) XI XI g

ende de baeten hierv(oorn)e
bedr(aghen) IIc VIII VI VIII g
_______________
dus meer baeten dan lasten
IIc VII XIIII IX g

Aldus desen staet overghebrocht gheattest(eerd)
ende geliquideert up de ghewoone protestae(tien)
date alsv(ooren) toorcon(den) als greffier
p verbiest {{}}
1634

Compareerde jan de bats ende mayken van(de) velde
zyn wettelicke huysvrauwe laeten wonende
in(de) prochie van adeghem dewelcke c(om)paranten
bekennen by desen onder hun ghenomen thebben de
voors(eyde) weese pennyng(en) van twee hondert
zeven ponden veerthych schellyn(gen) ende neghen grooten
vlaemsch met conditie dat sy deselve belooft
up te legghen ter zelfs wordyn(ghe) vande
zelve syn ofte wel ten wille ende v(er)maene
van(de) zelve voochden welck metten intrest
diere & advenante van(de) penninck zesthiene welck
croys zal beghinnen te loopen meye XVIc &
vierendertich eerstcommende ten upsyene dat de
pen(nynghen) of een groot deel van diere alsnoch niet
en zyn in buerse ende dat totten dadelicke uplech (?)
Pagina 9
al gheleghen in(de)
(p)rochie van
(a)deghem
van diere v(er)byn est haeren p(er)soon
p(rese)nt & toecommen ende tot breeder
v(er)seterthede verbynden daer in noch
eerst dhelft van(de) hofstede tot ayegh(em)
inden wyc ghenaempt de murckel met
de huysen & schueren & ovenbuer half & half
ghemeen & onverdeelt met josse de meyere
causa uxoris voorts een stic lants
commende van(de) schuere oost de weduwe
noe de meyer zuud het zandstraet(hjen)
voorts up een stic landts commende
oost & hofstede toebeh(orende) de weduwe
van noe de meyer & joos roete zuud
de voorn(omde) weduwe voorts up een stic
lants ghenaempt de byle zuud jacq(ues)
van vooren west joost roete voorts
up ontrent drye ghemeten ligghende in een
jeghenote daer ment heet de IX g(hemeten) zuud is
naest ghelant gillis de munc west
de hulsloo straete voorts up dry
bilcken in een p(ar)tye gheleghen by het velt
noort de weduwe noe de meyer
oost guille de backer voorts up een
p(ar)tye van zeven ofte acht bilcxkens het een
achter dander met een dreefken oost commende
metten hende up de murckelstraet zuut
joos faquaert stre(ckende) tot up de ghentwech noort
niclaeys van hyefte (heyste?) noort de kyn(deren?) van myn
here(?) faucquaert groot ontrent de X g(hemeten)
voorts up een stic ligghende in (de) curtewaghens
noort maerten de gheter oost de straet
zuud laureyns ryckaert & pr goethalsch
ende voorts up een p(ar)tyken meersch groot
ontrent IIc roeden liggh(ende) onverdeelt met
resten van jacques van eeke (eeste?) in den raveschotsch
meersch
daer is naest ghelant & oost
jacq(ues) velthanc ten suudt gillis de smet
west ja(n?) de vyldere noort niclaeys baert #
in welck gheattesteerde caus(a?) de voorn(omde)
Pagina 10
comparanten v(er)claren gherecht te wesen by ...
... sterfhuyse van fr(an)cies van(de) velde ...
huysvr up de ... volghende de zelve
v(er)cavely(nghe) in date ersten(?) november 1633
passeren van ... ghe... omme by ghe...ken
van (?) betaelyn(ghen) van ... crois & uplech van
zes(thiende) pennyn(gh) tszelv ghebr... daer in te v(er)haelen
van somme ... vercopyn(ghe) ... al of
selve p(art)ye tevooren (?) wettel ......... daeromme te
......... uyt crachte van
.........
... costume actum p(rese)nt jan diens & pr
lambrecht schepenen) desen XXIIII lauwe 1634
& dit al ... pta van(de) voors(eyde) voochden

maeiken vandevelde
tmarc (Y) van
jan de bats
joris (III) martyns
by my jan {{1634}} Diens
tmarc van
lyeven (T) neyt
pieter lambrecht