Oud-adellijk geslacht van Adegem

www.DeBaets.be  |   Voorpagina  |   Inhoudstabel  |   Vorige Pagina  |   Volgende Pagina

Gemeente Adegem - Grooten Steenweg
Gemeente Adegem - Bizonderste mannen van het Oud-adellijk geslacht van Adegem

Zonder te willen beweren dat het dorp of eenig deel ervan hun ooit heeft toebehoord, geven wij hier de namen op der leden, welke ons van het oud-adellijk geslacht van Adegem bekend zijn.
De afstammelingen ervan, zegt l'Espinoy, waren verscheidene aanzienlijke familiën, als die van Vaernewijck, Rijnvisch, Vander Most en andere.

Klein in getal, toch waren het verdienstelijke personages. Onder deze noemen wij in de eerste lijn :

Johannes de Hadenghem, dokter in de godsgeleerdheid, die in 1267 den bisschoppelijken zetel van Doornik bekwam en in 1274 tot dien van Luik overging, alwaar hij door zijn voorzaat Hendrik, die afgesteld was geworden, vermoord werd. De geleerde uitgever van Jan van Thielrode, noemt hem een neef van den Koning van Frankrijk.

Pieter en Hendrik van Adegem, stichtten in de XIIIe eeuw een kapelnij in de Ste. Pharaïldekerk te Gent.

Gozewijn van Adegem, leefde in dezelfde eeuw.

Heinrich van Adegem, was ten jare 1294, schepene van St. Pietersdorp.

Lieven van Adegem, een der schepenen van de Keure te Gent in 1320, 1330 en 1335 - terwijl

Hendrik van Adegem, hetzelfde ambt waarnam als Lieven van Adegem in 1325.www.DeBaets.be  |   Voorpagina  |   Inhoudstabel  |   Vorige Pagina  |   Volgende Pagina