Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |

 

TAFEL vande Costumen der Stede van EECLOO.

 

 

T     A     F     E     L

 

Vande principaelste materien vande Costumen der Stede van Eecloo,

voor desen noyt ghedruckt.

 

A.

ACCYSEN, questien hoe berecht                                                                            rub.I. art.8.

            Ligghen in executie ten laste vande pachters ende haer-

            lieder debiteurs.                                                                               rub.2. art.12. & r.10.A.6.

AFWYSINGHE die houder ofte hoirs doen.                                                                    17.     8.

ARRESTEN wanneer ghedaen.                                                                                         2.     1.

            Van Keur-broeder op den anderen niet gepermitteert.                                                       2.     2.

            By wie ghedaen.                                                                                                      2.     3.

            Sijn intert van Wette.                                                                                               2.     4.

            Hoe slakelick op zeker.                                                                                            Ibidem.

            Gheslaeckt sonder seker by wie verantwoort.                                                                 2.     7.

            Op Gheestelicke goederen, hoe ghedaen.                                                                       2.     8.

            Op Coop-vrouwen hoe ghepermitteert.                                                                         2.    10.

            Duert jaer ende dach.                                                                                                 2.    14.

ARREST-BRAKE.                                                                                                      2.    15.

ARRESTANT executeert den gearresteerden ofte sijn borge.                                                 2.      5.

            Hoe ghehouden te verclaren cause van ’t arrest.                                                              2.      6.

            Vremdelinck sijnde, hoe hy den ghearresteerden seker stelt.                                              2.      9.

            Mach niet teghenstaende het arrest procederen op ander goet.                                            2.     11.

 

B.

 

BAILLIU, ende sijn Officie.                                                                                    rub.I.   art.6.

            By wie ghestelt.                                                                                                      I.        3.

BASTAERT succederende, ende hoe hem ghesuccedeert wort.                          rub.18. art.12. 13. 14. 15.

            Mach Testament maken.                                                                                         20.        2.

BEGHIFTE vanden derde, waer toe ghehouden.                                                                20.        5.

            Halen haerlieder ghifte in actie.                                                                                20.        8.

BEGRAVINGHE, by wie betaelt.                                                                   rub. 17. art.12.&13.

BENEFICIE van Inventaris.                                                                                    r.18. a. 21.&22.

BESTE HOOFDEN gheen plaetse binne de keure.                                                          4.        2.

BOOMEN opgaende, by wie ghecapt.                                                                               5.       19.

BORGHE voor arrest bedijt principael.                                                                              10.        1.

            Hoe agiert tot ontslach ofte versekerthede.                                                                   10.        3.

            Voor Pachten ende Accysen bedijt principael.                                                              10.        5.

BOSSCHEN, hoe ghecapt.                                                                                              5.       20.

            Ghecapt niet te beweeden dan by peerden.                                                                     5.        21.

            Niet langher te laten groeyen dan neghen jaren.                                                              5.        24.

BROEDERS en SUSTERS sijn gheduerende de minderjarigheyt gemeen.                         15.        9.

BROEDERS ende SUSTERS successie. Soeckt SUCCESSIE.

BURGH-MEESTER hoe ghecoren ende vernieuwt.                                                            1.        1.

 

C.

 

CLACHTE by diversche ghedaen.                                                                              rub.2.  art. 13.

            Duert jaer ende dach.                                                                                                  2.        14.

CONDEMNATIEN en verjaren niet.                                                                              1.          9.

CONTRACTEN in taverne, hoe gerevoceert.                                                                     6.          7.

CONTRACT van huwelick, hoe ghemaeckt.                                                                      13.         2.

COOP-VROUWEN, hoe arresteerlick.                                                                             2.       10.

            Hoe contracteren moghen.                                                                                           13.        4.

COOPER eerst gheerft sijnde, gheprefereert voor anderen.                                                          9.        2.

            Hoe scheeden mach vanden coop op pretext van versweghen lasten.                                      9.        3.

            By decreten waer toe ghehouden.                                                                                   11. 7.&8.

            Hoe courtresse van sijn schult verhaelt.                                                                          11.       8.

CREDITEUR te cort comende by decreten hoe sijn courtresse verhaelt.                                     11.       8.

 

 

D.

 

DECREET hoe vervolght.                                                                               rub.11. art.1.& seqq.

DEFLORATIE by wie ghekent.                                                                                         1.      11.

DECRETEN erfven.                                                                                                         11.       6.

DEELSAEM sijn alle goederen van man en wijf.                                                                   17.       4.

DOBBEL SPEL, hoe berecht.                                                                                             6.       8.

DOOT-SCHULDEN, by wie betaelt.                                                                              17.     16.

DOODEN erft den levenden.                                                                                               18.       1.

 

 

E.

 

EXECUTIE van ghewesen acten by wie ghedaen.                                                            rub. 1.    art.6.

            Op den ghearresteerden ofte sijne Borghe.                                                                        2.        5.

            Parate waer in plaetse heeft.                                                                                           2.      12.

            Van huere ofte pacht, soo op den persoon, als op de catheylen.                                            5.  3.&4.

            Hoe gheprefereert voor ander schuldenaers.                                                                       5.  5.&6.

            Op Koeyen, Peerden, Ploegh,&c.hoe ghedaen.                                                                  11.      8.

EXECUTEURS van Testamenten.                                                                                      20.    12.

 

 

F.

 

FOLLE RENCHIER.                                                              rub.11.    art.7.

 

G.

 

GHEBELDE   Siet   OVERJARIGHE.

GHEVEN  en  BEHOUDEN is van onweerden.                                                           rub.12. art.1.

GEMEENSAEMHEYT tusschen man en wijf van alle erfgoederen.                                      13.       1.

            Van onbejaerde kinderen.                                                                                             15.       9.

GHIFTE met de warmer hant, hoe ghedaen.                                                                           12.       2.

            Van huwelick erft ipso facto.                                                                                         12.       3.

            Ghedaen an gheemancipeerde kinderen hoe beleyt.                                                            14.       3.

            Testamentaire commen tot laste vande hoirs.                                                                   17.     14.

            Inter vivos ende deel van successie t’hebben toeghelaten in linea collaterali.               rub.19. art.5.&10.

            Ende deel by successie hebben, niemant geoorloft.                                                            20.       9.

Vanden derde, hoe ghedaen ende afgeleyt.                                                         r. 20. a. 2. 3. 5. & 6.

Remunatoire, by wie betaelt.                                                                                         20.    11.

GHEVANGHEN waer te bringhen.                                                                                      1.      7.

GHEWICHTEN ende MATEN.                                                                                      1.    12.

GOUVERNEMENT van KINDEREN heeft langhst-levende vadedr oft moeder                    15.     7.

GREFFIER by wie ghestelt.                                                                                    rub.1.art. 1.&3.

GROOT-VADER ende GROOT-MOEDERS Successie. Siet SUCCESSIE.

 

H.

 

HANT-WERCKERS, hoe hun angenomen werck moeten volcommen.                    rub.5. art. 26.&27.

HOUDENISSE van kinderen competeert vader ofte moeder.                                                      15.    7.

HOUDER. Siet voorts LANGHST-LEVENDE.

HOIRS gheene seker vermoghende wort haerlieder ghedeelt in bewaerder-hant.                                 17.    6.

            Collaterale, hoe teeren moghen ten sterf-huyse.                                                                   17.  15.

HOIR ende Legataris, mach niemant sijn.                                                                                  20.    9.

HUERE gaet voor coop.                                                                                                           5.    1.

            Is executoir, soo op den persoon als cattheyl.                                                                  5.   3.&4.

            Hoe gheprefereert voor ander schult.                                                                               5.   5.&6.

HUERARE wanneer ghehouden te verhuysen, ende hoe daer toe dwinghelick.                              5.   2.&9.

            Afgaende en heeft gheen naerheden vande nieuwe huere andere ghedaen.                                     5.  11.

            Siet voorts PACHT.

HUERARENS tacite reconductie voor een half jaer.                                                                    5.    8.

HUWELICK-CONTRACT hoe ghemaeckt.                                                                       13.   2.

 

 

I.

 

INBRINGHEN hoe ghedaen by kindts kinderen.                                                               19.   2.&3.

            Hoe ghedaen by kinderen.                                                                                          19.   1.&6.

INCOMMEN van ghedeele hoe ghedaen.                                                                          17.   6.&7.

INSTITUTIE van hoirie en heeft gheen stede.                                                                     20.        1.

IUSTITIE, hooghe, middele ende nedere.                                                                              1.        4.

 

 

K.

 

KEERSBERRINGHEN in decreten.                                                                 rub.11.  3.4.5. &6.

KERCKGHEBODEN in decreten.                                                                           11.     2. 3.&5.

KINDEREN hoe hun selfs worden.                                                                             14.               1.

            Hoe gheemancipeert worden.                                                                                14.               2.

            Gheemancipeert hoe eenen Curateur ghegheven wort.                                                14.               4.

            Minderjarigh hoe hunlieden verobligieren.                                                              14.               5.

            Hoe haerlieder Ouders.                                                                                        14.               6.

            Onder-jarigh blijven in ghemeensaemheyt.                                                              15.               9.

KINDERS SUCCESSIE. Siet SUCCESSIE

KEURE van Eecloo, hoe gheconstitueert.                                                                        1.                2.

KEURBROEDERSCHAP hoe verkreghen.                                                               4.                1.

            Hoe afghegaen                                                                                                     4.                3.

 

 

L.

 

LANGHST-LEVENDE hoe staet van goede maeckt en affirmeert.                              17.          1.  3.

            Hoe deelloos verclaert.                                                                                        17.               2.

            Man ofte wijf hoe toesprekelick voor geheel den commer vanden sterf-huyse.                 17           5.  8.

            Behout t’ sijne profijte ’t kleedt daer mede hy rouwe ghedraghen heeft.                        17.             11.

LANGHST-LEVENDE Siet voorts HOUDER.

LEEN aenveerdende bedijt hoir.                                                                                    18.             23.

LIEF KINT MAKEN verboden.                                                                             19.               4.

LYF-RENTEN ten wat penninck ghekocht.                                                                  6.               1.

            ’t Zelfs beset, sijn meuble.                                                                                     6.               6.

 

 

M.

 

MAN ENDE WYF ghemeene in elckanders erf-goederen.                                           13.               1.

            Elckanders hoir necessaire.                                                                     rub.17     art. 5.& 18. 20.

MAN vermach niet te disponeren van sijns wijfs immeubel goet.                                         13.               3.

MAELTYT ter uytvaert by wie betaelt.                                                                        17.     12.&13.

MATEN ende GHEWICHTEN                                                                              1.             12.

METSERS hoe hun aenghenomen werck moeten volcommen.                            rub.5            art. 26.&27.

 

 

N.

 

NAERHEDE van bloede, wanneer plaetse heeft.                                             rub.7.              art. 1;  10.

Van bloede gheprefereert voor ander naerhede.                                                             7.              3.

Van meen-tucht heeft plaetse.                                                                                   7.              2.

Binnen wat tijt te doen.                                                                                          7.              4.

Ghekent, oft aenghewesen, wat ghedaen.                                                                    7.              8.

In manghelinghe, gheen plaetse.                                                                               7.              9.

Van commerce                                                                                     rub.7.            art.11.&12.

NAELINCK, hoe naer erffenisse gheexcludeert wort.                                                          7.              5.

            Van bloede, moet eedt doen dat de gheboden naerhede tot sijnen profijte is, ende blijft.      7.              6.

            Mach versoecken den eet vanden cooper ende vercooper.                                               7.              7.

 

 

O.

 

OFFICIERS slakende sonder seker, hoe gehouden.                                                         1.              7.

OPGAENDE-BOOMEN. Siet BOOMEN.

ORDONNANTIEN politicque hoe en by wie gemaect.                                                  1.              5.

OVERSPEL by wie ghekent.                                                                                        1.            11.

OVER-JARIGHE Weesen.                                                                                   16.    1.& Seqq.

 

 

P.

 

PACHT is executoire, soo op den persoon als cattheylen.                                   rub.5.            art. 3. & 4.

            Hoe gheprefereert voor ander schult.                                                         rub.5.            art. 5. & 6.

            Continueert op de Weduwe ende hoirs, vanden overleden pachter.                                   5.           14.

PACHTEN ten wat tijde van ’t jaer ingaen.                                                                      5.           13.

PACHTER ghecapt hebbende, waneer hy aldaer sijn beesten mach dryven.            rub.5.         art. 18. & 21.

            Hoe hy ’t eynde vanden pacht de Tronck-eecken, ende slachhaut laet.             rub.5.         art. 22. & 23.

            Hoe ten af-scheede van vervoethede gerecompenseert.                                                     5.          15.

PACHTERS tacite reconductien.                                                                                     5.            7.

            Nieuwe wercken hoe ten af-scheede gepresen.                                             rub.5.         art. 16. & 17.

PACHTER Siet HUERARE.

PANT metter minne hoe vervolght.                                                                 rub.11.art.10.11.12.&13.

PENNINGHEN van tollen, accysen, yssuwen, legghen in executie.                                       2.         12.

POORTERYE                                                                                          rub.4.              per totum.

Siet voort KEURBROEDERSCHAP.

PREVENTIE in materie van overspel ende defloratie.                                                          1.         11.

POINTINGHEN commen s’ Pachters laste                                                                      5.         25.

PRESCRIPTIE van dertich jaren.                                                                                    8.           1.

            Jeghens Kloosters, kercken, steden &c.                                                                        8.           1.

            Van dry jaeren ende daer onder.                                                                                   8            2.

            In criem ende injurien.                                                                                              8.           2.

            Van servituden discontinuele.                                                                                     8.           3.

 

 

Q.

 

QUESTIE rijsende op successie wat ghedaen.                                                                    17.         9.

 

 

 

 

R.

 

RECONDUCTIE van pacht.                                                                                           5.        7.

RECONVENTIE hoe stede heeft.                                                                                      1.      10.

REKENINGHE van Vooghden wanneer ghedaen.                                                                15.      10.

            En hoe slodt van diere light in executie.                                                                        15.      12.

RELIGIEUSEN gheprosest succederen niet.                                                                       18.      17.

            Hoe aen henlieden ghesuccedeert wort.                                                                          18.      18.

RENTEN erfvelick, of te lijve ten wat penninck gekocht.                                                          6.        1.

            Daer den cooper t’sijnewaerts reserveert ’t capitael te repeteren sijn van onweerden.                 6.        2.

            Hoe ghekocht met ware oft coopmanschap.                                                            rub.6. art.3.&4.

            Ghekocht daer toecommende crois in ’t capitael begrepen is, sijn van onweerden.                   6.        5.

            Beset op huys, meulen, erfve, sijn immeuble.                                                                   6.        6.

            Onbeset, sijn meuble.                                                                                                  6.        6.

RENUNCIATIE van successie comt tot profijte vanden houder.                                             17.     11.

REPRESENTATIE heeft plaetse  in alderhande successien, uytghedaen in Leenen.                   18.     11.

RESTITUTIE by testamente gheordoneert by wie ghedoocht.                                                 20.     11.

 

 

S.

 

SCHANT ende sijn Officie.                                                                                                  1.       6.

SCHEPENEN, hoe ghecoren ende vernieuwt:                                                                        1.       1.

            en Schauten van Eecloo, ende Lembeke.                                                                           1.       3.

SENTENTIEN,  en verjaren niet.                                                                                       1.       9.

SETTINGHEN,  commen s’Pachters laste.                                                                          5.     25.

SLOT van vooghden rekeninghe light t’haerlieder last in executie.                                              15.     12.

STATUTEN by wie ghemaeckt.                                                                                          1.       5.

            Questien van diere by wioe berecht.                                                                                 1.       8.

STAET van goederen by de langhst-levende te maken ende t’affirmeren.                                       17.       1.

            Hoe by d’hoirs t’affirmeren.                                                                                         17.       1.

STRATEN , hoe ende by wie vermaeckt.                                                                               5.     25.

SUCCESSIE litigieux sijnde wat ghedaen.                                                                          17.       9.

            Van kinderen aende ouders.                                                                                          18.       4.

            Van vader ende moeder aen haerlieder kinderen.                                                               18.       5.

            Van grootvader ende grootmoeder aen hare descendenten.                                                   18.       9.

            Van broeders en susters van vollen en halven bedde.                                                         18. 8. 10.

            Van bastaerden                                                                                     rub. 18  art. 12. & seqq.

 

 

T.

 

TEERINGHE ten sterf-huyse hoe ghedaen.                                                                          17.    15.

TESTAMENTEN comen tot last van de hoirs alleen.                                                           17.    14.

            Hoe en by wie ghemaeckt.                                                                      rub.20.           art. 2. & 4.

            Hoe ter executie gheleyt.                                                                                               20.    12.

THIENDE-PENNINCK, geen plaetse.                                                                             4.      2.

TIMMER-LIEDEN, hoe hun aenghenomen werck moeten volcommen.           rub.5.            art.26.&27.

TOLLEN ligghen in Executie.                                                                                               2.    12.

TUYSCH-SPEL hoe berecht.                                                                                              6.      8.

 

 

V.

 

VADER ende MOEDER succederende. Siet SUCCESSIE.

VRAUW hoe contracteren mach.                                                                                            13.     4.

VERCOOPER moet leveringhe doen indien het selve in sijn macht is.                                         9.     1.

            Verswijghende servituden &c.                                                                                          9.     3.

VERHUERDER, hoe de naeste van sijn voort verhuert goedt.                                      rub. 5     art. 10.

VERHOIRSATINGHE erft ende hoe ghedaen.                                                                   17.   17.

VERZEKERINGHE hoe versocht.                                                                         rub.3.  art.1.&2.

            Brekende wat verbeurt.                                                                                    rub.3 art.3. & 4. 5.

VERSTEKINGHE van successie comt tot profijt vanden houder.                                             17.   10.

VERVOETHEDE, ende recompense van diere.                                                                       5.   15.

VOORGHEBODEN hoe ghemaeckt.                                                                                   1.     5.

            Questien daer op rijsende by wie ghekent.                                                                           1.     8.

VOOGHDEN doen eedt ende versekeren haer vooghdye.                                                          15.     4.

            Hoe staet van goede maken.                                                                                           15.     6.

            Wanneer rekeninghe doen.                                                                                             15.   10.

            Van overjarighe ende ghebelde Weesen.                                                               rub.16. art. 3.& 4.

VOOGHDEN TESTAMENTAIRE en stellen gheene seker.                                            15.     5.

VREDE gheven.                                                                                                      rub.3 per totum

VYTGROOTINGHE erft ende hoe ghedaen.                                                                       17.   17.

VYT-LANTS seven jaren, hoe sijn goedt ghedeelt.                                                                 18.   19.

VYT-VAERT &c. by wie betaelt.                                                                rub. 17.    art. 12. & 13.

            By den houder te betalen daer becommert sterf-huys is.                                                       17.   16.

 

 

W.

 

WANDEL-COOP geen plaetse.                                                                                        4.      1.

WEESEN hoe voorsien van Vooghden.                                                                      rub.15.   art. 2.  3.

            Hoe hun selfs worden.                                                                                                   15.     8.

            Criminelick toeghesproken.                                                                                            15.   11.

            Overjarighe ende ghebelde. Siet OVERJARIGHE.

WERCK-LIEDEN. Siet HANT-WERCKERS.

WYSDOM in handen.                                                                                                        11.     1.

 

 

Y.

 

YSSUWEN ligghen in executie.                                                                                          2.    12.

            Waer in consisteert, ende hoe betaelt.                                                                     21.  1. & seqq.

 

Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |