Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |

 

DECRETEMENT

 


Ende begheerende dat al ít selve achtervolght worde: soo hebben wy by advijs ende deliberatie vande voornoemde van onsen Secreten Raede, uyt onse wetentheyt, authoriteyt, ende volle macht, voor ons, ende onse naercommers Graven ende Gravinnen van Vlaendren, gheaggreert, gheconfirmeert, bevestight, ende ghedecreteert, aggreeren, bevestighen, ende decreteren de voorschreven Costumen ende Usantien, ende elc van dien inde vorme ende maniere soo de selve hier voor gheschreven staen. Willende ende ordonneren dat dese alsoo punctuelick sullen onderhouden, ende achtervolght worden voor Wet ende Statut der selve Stede, Vrijhede, ende Keure van Eecloo, ende Prochie van Lembeke, ende dat alle, ende een jeghelick vande pointen ende articulen voor sulck gheallegiert, ende voort ghebrocht sullen moghen worden in Rechte ende daer buyten, sonder dat voortaen van noode sal wesen de selve anders te betooghen, ofte verifieren dan by extraict gheteekent by een van onse Secretarissen, ofte wel by den Greffier der selver Stede, Vrijhede, ende Keure van Eecloo, ende Prochie van Lembeke. Willende, ende ordonnerende voorts datmen ten opsien van het ghone inde voorschreven Articulen niet begrepen staet, sal volghen, ende onderhouden de ghemeene ordinaire generale Costumen, ende Usantien van ons voorschreven Landt ende Graefschap van Vlaenderen ende by ghebreke van dien, de dispositie vande gheschreven Rechten sonder datmen namaels eenige andere Costumen, ofte Usantien sal moghen inbringhen ofte allegueren: behoudelick niet te min aen ons, ende onse voorschreven naer-commers Graven ende Gravinnen van Vlaenderen díinterpretatie, veranderinge, meerderinghe, ofte minderinghe van alle ende een jeghelick der voorschreven pointen ende articulen, als wy het selve sullen noodich vinden, ofte dat de selve souden behooren ghedaen te worden tot welvaert der ghemeynte, ende van de inghesetene vande voornomde Stede, Vrijhede, ende Keure van Eecloo, ende Prochie van Lembeke: verclarende boven dien dat wy niet en verstaen eenichsins te prejudicieren, ofte derogueren by dese approbatie vande voornomde Costumen ende Usantien, aen onse Rechten ende Hoogheyt: verclarende mede dat de voorschreven approbatie sal wesen sonder nadeel, ofte derogatie vande Rechten, ende Costumen vande plaetsen gheleghen in andere onse Landen ende Provincien, daer eenighe goeden by de Poorters vande voornomde Stede ende Prochie sullen bevonden worden achterghelaten te sijn. Bevelende voorts den voornoemden Hooft-presidenten, ende Luyden van onsen Secreten ende Grooten Raeden, President ende Luyden van onsen Raede in Vlaenderen, Burghmeester ende Schepenen onser voorschreven Stede, Vrijhede, ende Keure van Eecloo, ende Prochie van Lembeke, ende alle andere onse Rechteren ende Officieren, teghenwoordigh ende toecommende, die dit aengaen, of roeren sal moghen, dat sy dese onse Ordonnantie, Costumen ende Usantien, ende alle ende eenjegelick vande pointen ende articulen der selve volcommelick onderhouden ende observeren, naer haere vorme ende inhouden, sonder daer teghen te doen, oft laten gheschieden in eenighe maniere. Ende op dat de selve Costumen ende Usantien jeghelick beter kennelick souden moghen wesen, hebben wy den voornomden Burghmeester ende Schepenen der voorschreven Stede, Vrijhede, ende Keure, ende Prochie gheordonneert , ende ordonneren by desen de selve (naer dien sy behoorlick ghepubliceert, ende gheenregistreert sullen wesen daer ende alsoo ít behoort) te doen drucken by eenen gheswooren Drucker, residerende binnen onse Landen van herwaerts over, sonder dat jemant anders de selve sal moghen naer drucken, oft elders naer ghedruct wesende, vercoopen, oft distribueren, den tijt van thien jaren, op pene van te verbeuren alle de exemplairen, ende boven dien te vallen inde breuke van ses ponden parisis voor elck van dien: aen welcke exemplairs, ofte ander extracten daer uyt ghetoghen, ende behoorlick ghecollationeert by een van onse Secretarissen, of wel by den Greffier vande voorseyde Stede , Vrijhede ende Keure, ende Prochie verstaen wy dat volle gheloove sal ghegheven worden, ghelijck aen dese onse originele. Want ons alsoo belieft: ende op datse goed, vast, ende ghestadigh mogen blijven, soo hebben wy onsen grooten zeghel hier aen doen hanghen binnen onse stadt Bruessele, den twaelfsten dagh vande maent December, in ít jaer ons Heeren duyst ses hondert ende neghentien. Gheparapheert Ma.Vt. ende daer onder stont gheschreven: By de Eertz-hertoghen in hunne Raede. Ende was onderteekent, Gottignies. Ende de selve Costumen sijn ghebonden in horne parquement, ende was doorsteken met ghevlochte coorden van roode ende blauwe zijde, gheminghelt met silver, ende daer onder aen uythanghende den grooten zeghel vande voorschreven Eertz-hertoghen in rooden wasse.

 

Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |