Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |

 

P R O E M I U M

ALBERT ende ISABEL CLARA EUGENIA, Infante van Spagnien, by der Gratiën Godts Eerts-hertoghen van Oostenrijck, Hertoghe van Burgundien, van Lotherijck, van Brabandt, van Limburgh, van Luxemburgh, van Gheldre, Graven van Habsburgh, van Vlaenderen, van Arthois, van Burgundien, van Thirol, Pals-graven ende van Henegouwe, van Hollant, van Zeelandt, van Namen ende van Zutphen, Marck-grave des Heylichs Rijcx van Roomen, Heere ende Vrouwe van Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, vande Stadt, Steden ende Lande van Utrecht, Over-yssel ende Groeninghe.

DOEN TE WETEN, alle jeghenwoordighe ende toe-commende dat omme ordre ende reghel te stellen op alle de Costumen, Keuren ende Usantiën van onse Landen van herrewaerts over de welcke ten diversche stonden niet alleenelijck bevonden en zijn gheweest d'een den anderen te contrarieren, maer oock onredelijck ende sonder eenich fondament van rechte is by den eersten article van onse Ordonnantie ende eeuwich Edict vanden twaelfften Iuly sesthien hondert elfve belast ende bevolen alle onse Vassalen Steden ende Wetten respectivelijck over te bringhen in onsen Secreten Raede hunne particuliere Keuren ende Costumen omme de selve aldaer ghesien, ghevisiteert, ghecorrigiert ende van nieuws ghedecreteert te worden, soo die naer reden ende rechte soude moghen bestaen ende voort-aen onderhouden worden, 't welck alsoo ghedaen sijnde by die Bailliu ende Schepenen vander Keure ende Iurisdictie van Desseldonck, Sleydinghe, Lovendeghem, Waerschoot, Doorezele ende Hyefte met hunne Dependentien. Soo ist dat wy op hunne voorseyde Costumen ghehadt 't advys van onse lieve ende ghetrouwe die President ende Luyden van onsen Provincialen Raede in Vlaenderen, ende de selve daer naer ghesien ende ghevisiteert in onsen Secreten Raedt, wy by advyse ende deliberatie der selve hebben uyt onser gherechte wetentlieydt, authoriteyt, ende volle macht ghedeclareert, gheordonneert, ghestatueert ende ghedecreteert, declareren, ordonneren, statueren ende decreteren by desen onse Briefven, dat van nu voorts-aen inde voorseyde Prochien ende Iuridictien van Desseldonck, Sleydinghen, Lovendeghem, Waerschoot, Doorezele ende Heyfte, ende hunne Dependentien sullen voor Costumen ende Usantien onderhouden worden 't ghone des hier naer volght.

 

Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |