Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |

 

DECRETEMENT

ALLE welcke poincten ende articulen, ende een jeder van dien wy ordonneren dat in toecommenden tijdt sullen worden onderhouden ende gheobserveert voor Wet ende Costumen generale, particuliere ende locale der voorseyde Prochien, ende Jurisdictien van Desseldonck, Sleydinge, Lovendeghem, Waerschoot, Dorisele ende Hiefte, ende hunne dependentien respectivelick, ende dat de selve poincten ende articulen voor sulcx sullen moghen worden gheallegiert ende voorts ghebrocht in rechte, ende daer buyten, sonder dat voortan van noode wort de selve Costumen anders te veirsieren, oft betooghen, dan by extraict geteekent by den Greffier van een der voorseyde Vierscharen van Desseldonck ofte Sleydinge, ende sullen de selve articulen ende extraicten doen volle preuve, sonder eenich ander voersel, ofte adminicule van ghetuyghen, nochte onderhouden eenighe ander solemniteyten, willende ende ordonnerende voorts, dat de ghone niet en is begrepen in dese Costumen, blijven sal tot dispositie vande Costumen generael der Casselrije vander Auderburch, in onse voorseyde Landen van Vlaenderen, ende in ghebreke van dien, vande ghemeene gheschreven Rechten, sonder namaels te moghen andere Costumen voorts bringen, dan die voorseyt staen: reseverende nochtans t'onswaerts, ende onse Naercommers Graven ende Gravinnen van Vlaenderen, van allen ende jeder der voorseyde poincten, ende articulen, d'interpretatie, veranderinge, ampliatie ende restrictie, soo wy, ende onse voorseyde naercommers sullen bevinden te dienen tot welvaert der ghemeente ende insetene, der voors. Prochien ende Keure: Ontbieden daerom ende bevelen onse seer lieve en ghetrauwe die Hooft-president, ende Luyden van onsen Secreten ende Grooten Raeden, President ende Luyden van onsen Provincialen Raede in Vlaenderen, ende alle andere onse Rechteren, Iusticieren, Officieren ende Ondersaten, wie sy sijn, ofte dit angaen sal moghen, ofte haere Stede-houders, ende een jeghelicken van hem in't besonder, soo hem toe behooren sal, dat sy dese bovenschreven poincten, ende jeder van dien onderhouden ende doen onderhouden naer hunne vorme en teneur: Ordonnerende voorts den voorseyden Bailliu van Desseldonck ende Sleydinghe, dat sy dese onse Ordonnantie, Statut, ende Decreet doen publiceren ter Vierschare aldaer, ende de selve doen enregistreren by den Greffier van diere, ten eynde dat niemant daerafen pretendere eenige ignorantie: ende om dieswille datmen van dese onse teghenwoordighe Ordonnantie ende Statut in diversche plaetsen sal vandoen hebben, wy willen dat de copien ofte extracten van diere, ghecollationeert ende gheteeckent by een van onse Secretarissen, ofte Greffiers der voorseyde Vierschare, volle gheloove sy ghegheven, al oft de originele selve gheexhibeert ende over ghegheven ware. Want ons alsoo belieft: ende ten eynde dat dit goet, vast, ende ghestadigh blijve ten eeuwighen daghe, soo hebben wy onsen zeghel hier aen doen hanghen. Ghegheven in onse stadt van Brussel den vierentwintichsten dach der maent van December 1612. gheparapheert G.Vt. Onder stont gheschreven aldus. By de Erts-hertogen in hunnen Rade, ende was onderteekent. Della Faille. Ende ghezeghelt met eenen zeghel van rooden wasse, uythanghende met eenen dobbelen steert van roode, blauwe, ende witte zijde. Ende daer beneden staet 't naervolghende. Naer collatie is dese bevonden t'accorderen met sijn originel. By my Secretaris van hunne Doorluchtighe Hoogheden.

Onderteekent Della Faille.

 

Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |