Staten van Goed familie De Baets

Creative Commons License
Op deze werken is een Creative Commons licentie van toepassing.

Staat van Goed van Janneke Temmermans, moeder van Jan en Charles De Baets
Evergem, 5 december 1576

Rijksarchief Gent - Staten van Goed Graafschap Evergem
RAG 224 - fo 58v en volgende
Transcriptie : Marc Ballegeer - FV Meetjesland

"Dit naervolghende es den staet van goede toebehoorende Janneken Temmermans fa Jooris die hij hadde in huwelicke bij wijlen Margriete 'sbaets ter salegher memorie de welcke overbrijnghen, als wettelicke ghezworen voochden Jan Schautheet ende Jooris de baets voor ulieden mijne eerw heeren Barth. Schautheet"

Staat van Goed Franchoys Vande Velde en Jannneken Martyns, schoonouders van Jan De Baets
Adegem, 10 december 1633

Rijksarchief Gent - Staten van Goed van het Ambacht Maldegem
RAG Bundel 3/15
Transcriptie in voorbereiding

"T naervolghende es den staat ende grootte van goederen toebehoorende de twee onbejaarde kinderen van Franchoys Vande Velde die hij geprocrkreert heeft bij Jannneken Martyns syne wettighe huysvrouwe (...) ter salegher (memorie) te weten Jacques ende Tanneken Vande Velde / welcken staet zijn over- brynghende Lievijn Neyt ende Jooris Martijns als wettelicke gheswooren voogden van dese voornoemde weesen."

Staat van Goed van Charles De Baets, broer van Jan De Baets
Waarschoot, 26 oktober 1650

Rijksarchief Gent - Staten van Goed Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot
RAG 236 / 23
Transcriptie : Gothard De Coninck - FV Meetjesland

"Dit naervolghen(de) is den inventharis van den commer ende bate bevonden ten sterfhuysse van charels de baets danof dat hauderigghe ghebleven is Jaecquemyne van vooren daer ut dat moet ghemaeckt worden den staet van de achterghelaten kinderen van den voors(eyde) carel de baets by name driesken, piercken hansken Joorcken ende gheleynneken de baets eerst de baten ende is soo hier naar volcht voochden pieter de baets van de vaderlicke syde ende gheleyn van vooren vande moederlicke syde"

Staat van Goed van Jan De Baets en Mayken Vande Velde
Adegem, 5 april 1656

Rijksarchief Gent - Staten van Goed Ambacht Maldegem
Bundel 18/4
Transcriptie : Marc Ballegeer - FV Meetjesland

"Staet ende Inventaris van alle de goederen mueble ende immeuble mitsgaders van commere ende lasten alser bleven ende bevonden syn naer de doot ende overledene van Mayken fa Frans Vande Velde die overleden is up den 19en februari 1653 ende Jan De Baets haren wettelicken ghetrauden man up den 9 novembre 1655 beede overleden binnen de prochie van Adeghem / vrinde desen Ambachte ende Baronnie van Maldeghem / Saligher memorie"