Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |

 

 

P R O E M I U M

 

ALBERT ende ISABEL CLARA EUGENIA,

Infante van Spagnien, by der Gratien Godts Eerts-hertoghen van Oostenrijck, Hertoghen van Burgundien, van Lotherijck, van Brabandt, van Limburgh, van Luxemburgh, van Gheldre, Graven van Habsburgh, van Vlaenderen, van Arthois, van Burgundien, van Thirol, Pals-graven ende van Henegouwe, van Hollant, van Zeelandt, van Namen ende van Zutphen, Marck-grave des Heylichs Rijcx van Roomen, Heere ende Vrouwe van Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, vande Stadt, Steden ende Lande van Utrecht, Overyssel ende Groeninghen.

 

DOEN TE WETEN, alle jeghenwoordighe ende toecommende, alsoo wy uyt groote ende merckelijcke redenen bevolen ende gheordonneert hadden by ons eeuwich Edict vanden twaelfsten Iulii 1611. aen alle Officieren van onse Steden ende Casselryen van onse Landen, die tísedert het jaer vijfthien hondert veertich in faute ghebleven waren, te verkrijghen decreet ende emologatie van haerlieder Costumen ende Usantien, ghelijck van te vooren gheordonneert hadde gheweest by wijlent den Keyser KAERLE onsen seer lieven Heere ende Groot-vader (wiens ziele Godt ghenadich zy) dat sy binnen ses maenden naer de publicatie vandien souden over-senden aen die vanden Raedt van haerlieder Provincie, het quoyer vande voorschreven Costumen ende Usantien , die sy tot alsdoen hadden ghebruyckt, om by de selve Raeden respectivelick gheexamineert te worden, ende bemerckt oft daer in iet was dat eenighe veranderinge ofte meerder claerheyt verheesschen soude, waer van in gheval van difficulteyt ofte swaericheyt, sy ons, ofte wel onse seer lieve ende ghetrouwe die Hooft-President ende Luyden van onsen Secreten Raede souden de wete doen, ende samentlick over-senden het voorschreven quoyer met haerlieder advys om by ons ghedecreteert te worden soo wy tot welvaren vande ghemeente souden vinden te behooren, ende om by dien middel een ieghelijcken te versekeren vande Wetten van sijn quartier, ende te verhoeden de groote oncosten diemen heeft ghedooght om te proberen ende verifieren de voornomde Costumen ende Usantien, die andersins dickmaels seer onseker sijn gheweest, ende mogen elcanderen slaen ofte contrarieren, ende dat dien-volgende onse seer lieve ende beminde die Burchmeester ende Schepenen onser Stede, Vryhede ende Keure van Eecloo, ende Prochievan Lembeke, aen onse lieve en ghetrouwe die President ende Luyden van onsen Raede in Vlaenderen ghesonden hadden seker quoyer vande Costumen ende Usantien der voornomde Stede, Vrijhede ende Keure van Eecloo, ende Prochie van Lembeke, die sy seyden dat aldaer te vooren onderhouden sijn gheweest, welck quoyer de selve van onsen Raede in Vlaenderen hadden seer besonderlick laten examineren by Commissarissen daer toe ghedeputeert, eyndelicken wesende ít voorschreven quoyer, midtsgaders ít ghebesoignierde vande voorschreven Commissarissen over-ghesonden in onsen voorschreven Secreten Raede, ende van alles ons ghedaen sijnde rapport, de selve Costumen ende Usantien sijn ghestelt, ghesloten ende ghearresteert gheweest, soo hier naer volght.

 

Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |