Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |

 

T A F E L

Vande principaelste materien vande Costumen van Desseldonck, Sleydinge,
Lovendeghem, VVaerschoot, Doorezele ende Hyfte
Voor desen noyt Ghedruckt.

A.
ACKER SCHADE art. 25. & 45.
APPEL van hooft vonnisse art. 7.
ARRESTEERLICK hoe die resideert onder de Keure, ’t sy in
Criminele ofte civile saken.
art. 13. 14. 15.
ARREST van peerden ende plouch. art. 36
ASSAUT met wapenen  art. 27. 28. & 29.
B.
BAILLIUS vande Vierschare doen eedt in handen vanden Bailliu
vander Auderburch.
art. 1.
BEKEN hoe gemaect art. 35.
BOETE vanden heesscher niet comparende. art. 11.

Van mincke, wonde hayr-treckinghe, smijten met stocken; &c.

art. 20. & seqq.

Water-ganck stoppende.

art. 34.

Van quaet arrest op peerden ofte plouch.

art. 36.

Van ’s Heeren strate op te sluyten. 

art. 37.

Vande ghone ten oorcondschap niet commende. 

art. 56.

Vande ghone gracht delvende.

art. 55.

Vande ghone Schepenen injurierende.     

art. 59.

Vande ghone die ghebannen herberghen. 

art. 60.
BOOMEN planten op ’s Heeren straten hoe gheoorloft. art. 49.
BROEDERS ende susters hoe elcanderen succederen. art. 43. & 44.
BRUGGHEN hoe ghemaect. art. 35.
C.
CRIEM. art. 14. 17. & seqq. & 52.
CRIMINEL hoe ghestraft in lijf ende goet.   art.31.
D.
DAGHINGHEN hoe ghedaen. art. 9. & 10.
DINGHEN hoe ghepermitteert.   art. 12.
DINGHE – DAGHEN hoe ende waer ghehouden. art. 8.
E.
ERFVENISSE. art. 46.
G.
GHEBANNEN herberghen. art. 46.
GHEVECHT sonder bloetstortinghe art. 23.

met stocken.

art. 24.

Met wapenen.   

art. 27. 28. & 29.
GRACHT delven in een anders erfve. art. 55.
H.
HEESSCHERS niet comparerende, boeten.   art. 11.
HOF-RECHTEN siet Sallaris.  
HOOFT-VONNISSE. art. 6 & 7.
I.
INFORMATIEN criminele  art. 19.
INJURIE art. 20. & seqq.

Schepenen ansegghende.   

art. 59.
K.
KERCK GHEBODT. art. 46.
KINDEREN hoe succederen haere ouders. art. 40. 42. 43. 44.
L.
LANGHST - LEVENDE man ofte wijf, hoe gherecht in ’s over-
leden goet. 
art. 40.
LEUKEN hoe ghevisiteert. art. 54.
M.
MAN ende wijf hoe ghemeene in elcanders goedingen.  art. 40.
MINCKE.   art. 20.
N.
NAERHEDEN van bloede hoe ende by wie gheleyt. art. 32. & 33.
O.
OORCONDSCHAP elcken ghehouden te gheven.  art. 56.
P.
PANDEN hoe gheschiet.  art. 51.

Voor cheyns of ander heerlicke renten.

art. 38. & 39.
PEERDEN ghearresteert ten onrecht.  art. 36.
PLOUCH ghearresteert ten onrecht.      Jbidem
PUTTEN delven om beesten te wateren, hoe gheoorloft.  art. 50.
Q.
QUETSE.  art. 21.
S.
SALLARIS van elcke roerende sake. art. 61.
Van oorconden t’hooren.   art. 62.
Van ’t maken van Wettelichheden.  art. 63.
Van ’t passeren staet van goet.        art. 64.
Van alle inthimatien  art. 65. & 66.
Van Schepenen vachierende binnen en buyten de Prochie  art. 67.
SCHEPENEN wie, hoe, ende wanneer vermaect. art. 1. 2. 3. 4. & 5.

Hoe wijsen.  

art. 6.
SCHUT van beesten schade doende.       art. 45.
STRAETMAKINGHE.  art. 35.
SUCCESSIE van ouders om kinderen & è contra.  art.40. & seqq.

Van broeders ende susters onderlinghe. 

art. 43. & 44.
T.
THUYNEN.    art. 54.
V.
VADER ende moeder ’t bedde gheheel ofte ghebroken sijnde
hoe succederen haere kinderen
art. 41. 42. & 44.
VACANTIEN art. 12.
VERCOOPER wat hy schuldich is anden Heere.&c. art. 46. & 47.
VIERSCHARE t’ onderhouden d’eene in Desseldonck ende d’andere
in Sleydinghe.
art. 1.

Hoe ghebannen.

art. 12.
VOOGHT hoe ghedachvaert ende bedwonghen.  art. 57.
VREDE breken.  art. 14. 17. 18. & 26.
W.
WAERHEDE.           art. 19. & 51.
WATERGANCK door een anders landt.   art. 34.
WONDE.         art. 21.

 

Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |