Familie De Baets van Adegem

Stamlijst familie De Baets van Adegem van ± 1545 tot heden

Laatst bijgewerkt op woensdag 23 augustus 2017
Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons licentie van toepassing.
Homepage www.debaets.be
Homepage www.debaets.be

Voorwoord

Einde 16de- begin 17de eeuw, tussen Waarschoot en Lovendegem...

Bron: Geschiedenis van Waarschoot - Achiel De Vos - blz. 453-460
Zie ook: de website van de Waarschootse tak van de familie De Baets

Het zijn beroerde tijden: de Tachtigjarige Oorlog woedt in alle hevigheid, en het Meetjesland wordt allesbehalve gespaard... Vanaf 1580 breekt de zwaarste crisis aan voor de dorpen van het Noorden, vervat tussen de oprukkende Spaanse en Staatse legers, operatieterrein voor vrijbuiters, deserteurs en avonturiers allerhande.

Te Waarschoot speelt zich een oorlogsdrama af: Staatse troepen, komende van Aardenburg, worden er op 20 november 1580 door de landslieden aangevallen die zich gedeeltelijk op het kerkhof verschanst hebben. Na een mislukte aanval vluchten de Waarschotenaars in de kerk waar zij -ten getale van 43- tot de laatste man worden uitgemoord. De afslachting duurt drie volle uren.

Wanneer Gent in september 1584 opnieuw door de Spanjaarden (Farnese) veroverd wordt op de calvinisten, komen veel gevluchte inwoners van uit de stad naar hun erf te Waarschoot terug en vinden er slechts dood en vernieling.

Op 11 december 1584 werden Waarschoot en omliggende dorpen reeds geteisterd door de vrijbuiters -veelal gedeserteerde soldaten- die er tevens op uit waren dorpsnotabelen te gijzelen om ze tegen hoge afkoopsommen uit te leveren. Elf dagen na deze eerste inval vragen Waarschoot en Lovendegem wachten te mogen plaatsen op de kerktoren en de toegang tot de bruggen te mogen versperren. Vanuit de kasselrij wordt nu een legertje van aanvankelijk 75 man, later verhoogd tot 407 man (in feite een versterkte politiemacht) ingezet om de parochies te beschermen, die op hun beurt nog voor eigen wachten dienen te zorgen.

Het wordt opnieuw menens in de streek als de vrijbuiters op 5 juni 1586 het naburige Sleidinge binnenvallen, er alles roven en plunderden en pastoor Goethals als gijzelaar meenemen. Hierop worden, in april 1587, 10 soldaten van de kasselrij onder bevel van kapitein Riebeke te Daasdonk (grens met Waarschoot en Sleidinge en toegangsweg naar de schuiloorden van de vrijbuiters op de Lembeekse heide) geposteerd. Waarschoot had reeds in 1586 om die bijstand gevraagd.

Op 4 februari 1587 worden de keurlingen, dat zijn de plaatselijke wachten, te Waarschoot voor het eerst gemonsterd. Vanaf 27 maart 1589 worden de nog aanwezige inwoners gesommeerd samen met de soldaten van de Oudburg, gelegerd in de kerk, in te staan voor de bescherming van het dorp. De plaatselijke overheid doet wat zij kan en stelt elke nacht 4 weerbare mannen ter beschikking.

Om de veiligheid in Waarschoot te verhogen worden er ook zogenaamde forten opgericht om de bos- en heidegebieden langsheen Waarschoots noorder- en oostergrens af te sluiten. Die "forten" zijn niet meer dan een aarden omwalling met vlecht- en houtwerk versterkt en voorzien voor logement voor een twintigtal soldaten, soms ook voorzien van een "corps de garde". Voorwaar geen omstandigheid om vredig landbouw te bedrijven! Ook de voortdurend passerende geregelde troepen schrikken er niet voor terug om, in de huizen waar zij ingekwartierd worden, alles wat eet- en drinkbaar is onder dwang op te eisen.

Die troepen komen uit verschillende landen: Duitse huurlingen, Ieren, Bourgondiërs,... Zo kwamen op de "dysendach voor alde helighen dach" 1596 plotseling duizend Spanjaarden, Duitsers en Walen toe die zich verspreidden tot in Sleidinge. Zij eisten 1.500 pond brood half tarwe, half rogge, 264 pond Hollandse kaas en 9 tonnen bier. Die bevoorrading diende vanuit Gent per schip over de Lieve aangebracht en vervolgens per wagen verder doorgevoerd te worden. Tevens werd Waarschoot in 1597 en 1598 gevorderd 14 zakken rogge te leveren aan het Spaanse leger.

Italiaanse hulptroepen, die vanuit Gelderland komen, worden eveneens bevoorraad. Op 18, 19 en 20 juli 1598 hebben de inwoners van Waarschoot op 3 dagen tijd 9 tonnen bier, 700 pond brood en 250 pond kaas moeten leveren aan plots opduikende soldaten.

Precies op Oudejaarsavond 1599 en op nieuwjaarsdag 1600, wordt Waarschoot andermaal geteisterd, ditmaal door muitende Duitse troepen. Hadden ze te veel gedronken om het nieuwe jaar en de eeuwwisseling te vieren zo ver van huis?

Rond 1604 ligt Waarschoot er totaal verwoest en desolaat bij: de helft van de bevolking is verlopen en gevlucht, de kerk ligt reeds 25 jaar in puin en zal nog eens zoveel tijd behoeven om behoorlijk hersteld te zijn. Vele inwoners hebben de gemeente voorgoed verlaten. Zieltogend ligt het geslagen dorp op betere tijden te wachten. Wolven en vossen komen tot op de drempels van de nog bewoonde huizen...

Het is in deze, door oorlog geteisterde omgeving, dat wij de eerste sporen van onze voorouders terugvinden: tussen 1550 (en wellicht reeds eerder) en 1650 baten een aantal naamdragers, waaronder Peter De Baets, onze oudst bekende voorvader, er een aantal landbouwbedrijven uit.

Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

I ± 1545 : Stamvader De Baets

De stamvader van onze familie werd geboren omstreeks 1545. Wij kennen op dit moment noch zijn voornaam, noch de naam van zijn echtgenote... Wij vermoeden echter dat hij op het Eeksken in Lovendegem woonde -of dat hij er in ieder geval een landbouwbedrijf uitbaatte- en dat hij minstens twee zoons had: Christoffel en Peter.

Wij kunnen niet met stellige zekerheid beweren dat er nog andere kinderen in dat gezin waren, maar wij hebben wel een aantal zeer duidelijke aanwijzingen :

Vooreerst vinden wij in de Staat van Goed uit 1656 van Jan De Baets - een kleinzoon van onze stamvader - de volgende passages, die onder meer handelen over diverse percelen "patrimonium" in Waarschoot en op het Eeksken in Lovendegem. Het gaat hier dus wel degelijk om familiebezit dat Jan van zijn ouders geërfd heeft :

Gronden van erfven dese weesen ghesuccedeert byde doot ende overlydene van
Jan De Baets / hemlieder vader Saligher memorie


Eerst ende alvooren competeert dese weesen een partye lants groot dry ghemete en 90 roeden lants ghelegen up de prochie van Wasschoot daer men noempt den brock tusschen Jaecques martens aende suytsyde ende oostsyde west Joris Hebbericht noort dhoirs van Lieven Van Vooren ende is patermonie

Item competeert hemlieder noch een ghemet 174 roeden lants gheleghen up de prochie van Lovendeghem ghenoempt dhofstede namelijck ten Hecke / oost Jooris Nuyt / suyt Jan martens west ende noort Christoffele de Baets ende is patermonie

Item competeert dese weesen noch vyftich roeden lants ligghende up de prochie van Wasschoot daermen noempt de gaveren ligghende vanden oostcant inne ghenoempt et alf bundere de vidua ende kinderen van Sarel De Baets vuer ghemeens int selve styck aende westsyde dit van St-Elisabeth binnen Gent aende oostsyde ten suytsyde Pieter marck ende is patermonie

Het perceel "d'Hofstede" in Lovendegem vinden wij echter reeds 80 jaar eerder als familiepatrimonium vermeld, en wel in een Staat van Goed uit 1576 van het Graafschap Evergem. (Zie hierover meer bij de volgende generatie). Ook hier vinden wij weer een aantal naamgenoten op 't Eeksken: Margriet, Joris, Zeger en Christoffel... Joris De Baets, die als voogd in deze staat vermeld wordt, is vermoedelijk een broer van Margriet.

Graafschap Evergem - RAG 224 - f° 58 vo - Staat van Goed d.d. 5 december 1576 :
"Dit naervolghende es de staet van goede toebehoorende Janneken Temmerman fa Jooris die hij hadde in huwelicke bij wijlen Margriete 'sbaets ter salegher memorie de welcke overbrijnghen, als wettelicke ghezworen voochden Jan Schautheet ende Jooris de baets.
- matrimoniale goederen in Evergem up de wijck Meerbeke (een behuisde hofstede)
- een stick lants "de hofstede" binnen Lovendeghem
- item noch d'een derde van eender hofstede daerup dat woont Pauwels Van Vooren in huwelick hebbende de weeze van Christoffel de baets - oost de selve hofstede - suyt Segher de baets

Zie ook het XXste Penningkohier van Lovendegem (1572), wijck den brouck (1) : "Cristoffels de Baets haut in pachte van Joorys Temmerman 7 ghemeten lants voor 4£ gr. sjaers". Christoffel was toen dus blijkbaar nog in leven...

Bijzonder merkwaardig is in dit verband natuurlijk ook het toponiem "De Baetsdreef", een landweg die vlakbij de spoorlijn op 't Eeksken ligt, uitgerekend op dezelfde plaats waar die diverse stukken "patermonie" gesitueerd zijn... Dit wijst er zonder enige twijfel op dat onze familie zeer goed bekend was op 't Eeksken... en terecht ! In het "Boek der Prochie van Lovendeghem van den lande" uit 1603 (2) - de kinderen van onze stamvader zijn dan ongeveer 35 jaar oud - vinden we maar liefst acht naamgenoten die land pachten of in eigendom hebben in het 9° Beghin "begripende de landen gheleghen over de Lieve": Lieven, Jooris, Adriaen, Pieter, Sacharias, Christoffel, Jan en Arendt. Samen zijn ze goed voor maar liefst 15327,50 roeden, met andere woorden: bijna 23 hectare, enkel en alleen al op het Eeksken! (Bron: opzoekingen van August De Baets.)

De eerstgenoemde, Lieven De Baets, pacht er in 1603 onder meer een stuk land van 489 roeden van "de weesen Jooris Van de Velde"... En een van die "weesen" is niemand minder dan Frans Van de Velde, die we later dan weer in Adegem terug zullen vinden als pachter op het Goed ter Heiden, en als schoonvader van III - Jan De Baets !

Die landweg draagt tot op heden nog steeds onze naam (3), al woont onze familie al eeuwenlang niet meer op het Eeksken: reeds in de Franse telling van het jaar IV (1796/1808) komt er geen enkele De Baets meer op de "Baetsdreve" voor... Vandaag de dag boert Jan Buysse op 'ons' Peerstick in de De Baetsdreef, en staat de school van 't Eeksken pal naast 'onze' Hofstede.

Bekijk hier een kaart van het Eeksken, met aanduiding van de percelen die in de Staat van Goed van Jan De Baets vermeld worden en een aktuele foto van de dreef met de beide naambordjes: op het grondgebied van Lovendegem heet de dreef namelijk "De Baetsdreef", op Waarschoot "Baetsdreef". De families Nuyt en Lippens, die vier eeuwen geleden onze buren waren, bezitten er wél nog steeds grond, en woonden er trouwens ook nog in het jaar IV...

(1) Messager des Sciences Historiques et Archives des Arts de Belgique - Gent, 1847 - Pagina 169 e.v.
Notice historique sur la commune de Lovendeghem par Gyselynck, à Lovendeghem

La 5e section, nommée Meyenbroeck, n'est connue dans les terriers qu'à partir du XVIII° siècle : avant 1692, elle est constamment désignée, dans les documents administratifs, sous le nom de Brouck; après cette année elle prend celui de Brouck-t'Eeckxken; un livre d'expertise des biens-fonds pour l'assiette des impositions communales, arrêté par les magistrats, notables et grands propriétaires fonciers, le 6 octobre 1603 dit tout bonnement Brouck, ce qui signifie marais, prairies marécageuses; effectivement, le sol de cette section nous démontre son état primitif; mais je n'ai pu découvrir d'où lui est venu la dénomination de Meyen : est-ce peut-être de ce que les magistrats de la seigneurie de Ten Broucke avaient coutume d'y tenir séance au mois de mai, ou de ce qu'une parcelle de terre y fourmille d'une herbe que le vulgaire nomme Meyboom? Il est possible aussi que Meyenbroeck signifie tout simplement prairie basse à faucher (mayen).
De cette section fait partie un endroit généralement connu sous la dénomination de Diefhoek : son nom véritable est Drieschhoek; driesch signifie terre en friche, dans la langue romane Trieu, pâturage commun. Mais par la suite, ayant été convertie en terre arable, cette section aura continué de porter son nom primitif, le nom de Drieschhoek, changé par corruption en Diefhoek.
Avant la suppression du régime féodal, on remarquait dans cette section, une grande propriété, composée de trois fermes importantes, connue sous le nom de Seigneurie de Nieuwenhove; elle possédait une cour de basse justice, mais le creusement de la Lieve, en 1539, sépara cette propriété de telle façon, que deux de ces fermes se trouvèrent en-deça de la Lieve, tandis que la troisième était située au-delà de celle rivière.

La 6e section, Eekxken. De tout temps cette section a été confondue dans la précédente, sous la dénomination de Brouck - 't Eekxken; mais aujourd'hui elles forment deux sections séparées; il est bon d'observer qu'une partie de la section de Brouck-'t Eekxken, et notamment celle qui fit partie de la seigneurie de Ten Broucke, dépendait au moyen-âge judiciairement des magistrats de la seigneurie de Lovendeghem, qui y était bornée par un large fossé nommé den Watergang, traversant la commune du sud-ouest au nord-est, en prenant sa source dans le canal de Bruges à l'endroit den Craeyenbosch, pour se jeter dans la nouvelle Lieve; tandis que l'autre partie et toute la sixième section, à commencer audit fossé et jusqu'au Schoordam, maintenant la chaussée de Gand à Bruges, était incorporée dans la jurisdiction de la keure de Lovendeghem, Waerschoot et Sleydinge, accordée en septembre 1268, par la comtesse Marguerite, à la seigneurie de St-Bavon.
Eeke, vieux mot flamand, signifie angle, limite; aussi cette sixième section forme-t-elle un angle, et la limite de la commune et de celles de Waerschoot , Sleydinge et Everghem.

La 7e section, Loo. Il résulte de tous les documents que nous avons consultés, que cette section n'a point changé de nom; elle est exclusivement désignée sous celui de Loo qui signifie bois, d'où elle doit avoir tiré l'origine de son nom.
(2) Boek der Prochie van Lovendeghem van den lande - RAG - Lovendegem - n°6
"Dat es den bouck gemaeckt up de deught van de landen der prochie van Lovendeghem, by baill., schepenen en pointers en zetters, mitsg. de naervolghende ghedenommeerde persoonen, daer toe van schepenen by advise van pointers ende zetters voornoemt gheauthoriseert, te wetene : Marten Slock, over den wyck van Loo; Henderick de Cupere, over den wyck der Kercke ende Laerestraete; Arent Kerckaert, over den wyck van Appensvoorde; Gheerolf Claeys Martens, over den wyck van Breedestraete; Jan Teirlinck, over den wyck van den Brouck, mitsgrs Abraham Van den Kerchove, over den wyck van Oostveld, den 6 octob. 1603."
(3) Wij zoeken op dit moment zeer actief naar alle sporen in en om die dreef: de naam komt voor 't eerst voor in een document uit 1685 (RAG LOV 243 IX, 136), waar de Baets dreef als toegangsdreef tot het hof ter Bijle vermeld wordt (dat hof wordt nu door de omwonenden "de Mote" genoemd). Er is in hetzelfde jaar ook nog sprake van de Baets'bilken (RAG LO 243-VI, 80). Bron: Meetjeslandse toponiemen tot 1600 - Een uitgave van de Stichting Achiel De Vos.

Ons vermoeden is dat tenminste een aantal van de zes naamgenoten die in 1603 op het Eeksken landbouwbedrijven uitbaatten afstamden van dezelfde stamvader :

 • II a Christoffel, geboren omstreeks 1570 en gehuwd met Anna Van de Velde, geboren omstreeks 1564 en overleden te Lovendegem op 19 februari -of op 29 augustus- 1664. In ieder geval wordt op haar overlijdensakte vermeld dat zij "100 jaar oud" was !

  Stoffel en Anna hadden minstens vijf kinderen, allen geboren in Lovendegem. Let wel: de parochieregisters van de Sint Martinusparochie zijn pas in 1609 begonnen, en het is mogelijk dat er vóór 1609 nog meer kinderen in dit gezin geboren waren. Het is echter bijzonder moeilijk om dit met zekerheid aan te tonen...
   
  • Anna, geboren op 5 juni 1611 - Peter: Li... Van De Velde, Meter: Stoffelijnken Van de Voorde
  • Georgia, geboren op 28 september 1614 - Peter: Zeger De Baets, Meter: Tanneken Teerlinx
  • Fransisca, geboren op 22 mei 1616 - Peter: Charles Standaert, Meter: Anna Swalschen (De Walsche)
  • Christoffel jr., geboren op 16 december 1618 - Peter: Fransiscus Standaert, Meter: Anna Vermeere
   en
   Joannes, eveneens geboren op 16 december 1618 - Peter: Jacob Martens, Meter: Joanna, ux Caroli Vermeere
   De beide tweelingbroertjes "duo filioli gemelli Christophori" zijn overleden te Lovendegem op 10 juni 1619.
    
  Merk op dat we hier onder de peters en meters van de kinderen twee familienamen zien verschijnen die we in latere generaties vaker zullen tegenkomen: Martens en Van de Velde...
   
 • II b Peter, geboren omstreeks 1570 (te Lovendegem?) en overleden te Lovendegem op 30 juli 1633.
  Verdere gegevens: zie II.
   
 • Mogelijke overige kinderen:
  Lieven, Jooris, Adriaen, Sacharias (Zeger), Jan en Arendt
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

II ± 1570 : Peter De Baets

Peter De Baets - onze tot nu toe oudst bekende stamvader - werd geboren omstreeks 1570.
Hij was de zoon van een tot nog toe onbekend echtpaar.
Hij overleed te Lovendegem op 30 juli 1633, een paar maanden vóórdat zijn zoon Jan
in Adegem huwde met Mayken Van de Velde.


Peter De Baets zelf was omstreeks 1595 gehuwd met een zekere Joanna, die eveneens De Baets wordt genoemd in haar overlijdensakte van 6 april 1638 ("vidua Petris De Baets"), maar die naar wij vermoeden in werkelijkheid Temmerman heette: zie hieromtrent bij de vorige generatie de Staat van Goed van het Graafschap Evergem uit 1576, waarin sprake is van het perceel d'hofstede in Lovendegem.

Wij lezen in die staat dat een zekere Janneke Temmerman, dochter van Joris Temmerman en Margriet De Baets, in 1576 minderjarig is en dat zij onder meer het perceel d'hofstede erft - hetzelfde stuk land dat we in 80 jaar later als "patermonie" terugvinden in de staat van goed van Jan De Baets (Generatie III). Het ziet er dus naar uit dat Peter met zijn nicht getrouwd was, en dat "d'hofstede" op die manier (opnieuw?) in het bezit van onze familie kwam.

Wij weten dat Peter en Joanna meerdere kinderen hadden (Peter, Maria, Christoffel, Joris, Jan, Karel, Lieven en Anna -en misschien ook nog een Jacob en een Frans !) en dat zij grond bezaten op de grens tussen Waarschoot en Lovendegem, halfweg tussen de wijk Hooiwege in Sleidinge (waar de stam van August en Mark De Baets en die van Robert De Baets hun oorsprong vinden) en de wijk Arisdonk / Oostmoer in Waarschoot (waar de stam van Yves De Baets in diezelfde periode gevestigd was).

de De Baetsdreef in Lovendegem
Grotere kaart weergeven (Google Maps)

Zoals wij reeds eerder lazen, worden een drietal percelen "patermonie" bij naam genoemd in de Staat van Goed, opgesteld in 1656 bij het overlijden van hun zoon Jan (zie volgende generatie). Sinds kort hebben wij ontdekt dat die percelen heden ten dage nog steeds bestaan: d'Hofstede, het Peerstick, den Brock, de Gavers en "ten Hecke" liggen nog altijd precies waar ze in 1600 lagen: Ten Hecke is namelijk niets anders dan 't Eeksken, een wijk op de grens tussen Waarschoot en Lovendegem, waar onze familie blijkbaar zo talrijk was -of zoveel land bezat- dat er een landweg naar ons genoemd is.

Jan blijkt in 1656 een van die stukken patermonie "vuer ghemeens" te hebben met de erfgenamen van Sarel De Baets, op de Gavers in Waarschoot, een akker tussen de Baetsdreef en het Eeksken. (Bron: Stadsarchief Gent / fonds Groot Begijnhof nr 216, met dank aan Luc Neyt voor de tip!).

De term veurgemeens heeft betrekking op een aantal kavels die in één en hetzelfde perceel liggen, en die onderling enkel begrensd zijn door een gemeenschappelijke ploegvoor en niet door een gracht of andere afbakening. In ons geval vormden die beide kavels oorspronkelijk slechts één enkel perceel "patermonie", wat bevestigd wordt door de beschrijving van hetzelfde stuk land in het Landboek van Waarschoot uit 1639 (RAG n°398) :

XI° Beloop - fo. 242vo : Jan ende Chaerles De Baets hebben west daeran een stick lands ghenaempt den langhen brouck, suudt Jacques Martens, noordt Marten Andries, west de naervolghende partijen, groot 3gh 10r /Gebr: Chaerles De Baets

Het bovenstaande wijst er op dat Sarel en Jan wellicht broers zijn. Nu is de voornaam Sarel (Charles of Carolus) eerder zeldzaam bij de familie De Baets: in "De afstammelingen van Zeger en Diederik De Baets" -het indrukwekkende familieboek van August De Baets uit Melle- komt deze voornaam slechts vijf keer voor. In drie van de vijf gevallen gaat het bovendien om kinderen die niet eens de leeftijd van één jaar haalden (Ursel/Bellem).

Wij vonden in de parochieregisters van Lovendegem slechts één enkele Sarel De Baets die in aanmerking kan komen als generatiegenoot van Jan, en dat is Carolus, zoon van Peter De Baets en Joanna, geboren op 9 maart 1611 in Lovendegem. Deze Carolus had een tweelingbroer Lieven. De doopmeter van Carolus was Maria Martens, fa. Lieven; de dooppeter van Lieven De Baets was Lieven Martens zelf... We zullen verder zien dat er nog meer duidelijk aanwijsbare banden zijn tussen onze familie en de Waarschootse/Lovendegemse familie Martens.

In de ondertrouwakte van Jan lezen wij duidelijk dat hij een zoon is van Peter, maar de parochieregisters van Lovendegem beginnen pas in 1609, en het is ons dus onmogelijk om met zekerheid te stellen dat "onze" Jan -geboren omstreeks 1597- wel degelijk een broer is van Karel en dus een zoon van het echtpaar Peter en Joanna.

Maar toch: bij het huwelijk in 1631 van Joris De Baets -de broer van Jan- met Baldewina Van de Velde -de schoonzus van Jan, en net als Mayken een dochter van Frans van de Velde en Janneke Martens- is een Peter De Baets getuige... En bij de geboorte in 1635 van Peter De Baets -de oudste zoon van Jan- is dan weer Anna van de Velde doopmeter "in plaats van Joanna, uxor Peter De Baets" !

Het is overduidelijk dat het hier om dezelfde mensen gaat, en dat de families Martens, Van de Velde en De Baets zeer nauw met mekaar bekend en/of verwant waren...

Bij het overlijden van Jan wordt trouwens weer een Peter De Baets voogd paterneel over de minderjarige kinderen, een eer die meestal te beurt valt aan nauwe verwanten van de overledene. Sterker nog: die Peter heeft Jan, kort voor zijn dood, nog 34 ponden geleend, en heeft "de tafelcosten ende schoelt ghelt van Frans ende Jaecques, de twee weesen, van hemlieder onderhout sedert et overlydene van hemlieder vader" voorgeschoten! Het staat echter vast dat het hier niet om de vader van Jan gaat (die is immers reeds in 1633 overleden), maar eerder over een broer of een neef.

Christoffel De Baets, die in 1656 ten westen en ten noorden van "d'Hofstede" boert (op het "Beeksken", dus) is misschien een andere broer van Jan (wat wij betwijfelen, want Christophorus, "juvenis fs. Petris" is reeds op 10 januari 1630 overleden); er kan dus ook hier weer sprake zijn van een neef - buurman!

Een Jacob De Baets vinden we terug als dooppeter van één van de kinderen van Joos De Meyere en Monica Van de Velde, eveneens een schoonzus van Jan. En een Frans De Baets is dan weer gehuwd met Anna Van de Velde, waarschijnlijk nog een andere zus van Mayken! (Frans en Anna, "ex Adeghem" hadden op 15-8-1637 in Bellem een dochter Janneken; Peter was Joris Martens en meter Tanneken Van De Velde... er waren dus duidelijk meerdere Anna Van De Veldes!)

Aanwijzingen genoeg dus om te veronderstellen dat Peter Jr., Joris, Sarel en Jan wel degelijk broers waren en duidelijke vermoedens dat Christoffel jr., Jacob en Frans ook tot de naaste familie behoorden!


Maar er is meer: wij lezen in de Staat van goed van Frans van de Velde en Janneke Martens d.d.10 december 1633 (RAG - Ambacht Maldegem - Bundel 3/15 - 1633) dat niet alleen onze familie, maar ook die van Frans Van de Velde -de vader van Monica, Baldewina, Mayken, Jacobus en Anna- in oorsprong ook uit Waarschoot en uit het Eeksken kwam, waar ze goed bekend was met de familie De Baets en waar ze diverse percelen land bezat die vlakbij de onze gelegen waren!

Er is in die staat onder meer sprake van een behuisde hofstede "ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van Waerschoot in den wyck ghenaempt de Hooghe Voorde, daer Joorys Martyns nu teghenwoordigh up woont" en van nog een andere hofstede "also die gestaen ende gheleghen es binnen de prochie van Lovendeghem in den wyck ghenaempt het heecscen..."

Wij vermeldden hierboven ook reeds dat Lieven De Baets in 1603 een stuk land van 489 roeden in pacht heeft van "de weesen Jooris Van de Velde" - en Frans is een van die "weesen".

Zeker is dat Janneke Martens, de moeder van het gezin Van de Velde, een Waarschootse was: ze had er minstens twee broers, Joris en Peter, van wiens kinderen Frans en Baldewina Van de Velde dooppeter en -meter waren. Omgekeerd (zie hierboven) waren meerdere leden van de familie Martens dooppeter of -meter van de Lovendegems / Waarschootse tak van onze eigen familie...

Eveneens zeker is dat de oudste kinderen Van de Velde niet in Adegem geboren zijn: de familie van Frans Van de Velde -fs. Joris- kwam zich namelijk pas op Kerstdag 1615 in Adegem vestigen, als pachters van het Goed Ter Heiden (Bron: H. Notteboom - "Adegemse Hoeven", 1981). Daarom wordt Mayken, geboren in 1610, dan ook terecht "vrinde desen Ambachte ende Baronnie van Maldeghem" genoemd in de Staat van Goed uit 1656... De jongere kinderen van Frans en Janneken (te beginnen met Jan, geboren in 1619) vinden we wél in de parochieregisters van Adegem terug.


Ter verduidelijking van wat vooraf gaat hebben wij gepoogd de wel erg ingewikkelde familierelaties in het begin van de 17°eeuw tussen de families De Baets, Martens, Van de Velde en De Meyere uit respectievelijk Lovendegem, Waarschoot en Adegem in kaart te brengen. Het resultaat kunt u bekijken op dit PDF-bestand van 27 Kb:

verwantschappen
Verwantschappen omstreeks 1600 tussen de families
De Baets, Van de Velde, Martens en De Meyere


Uit het huwelijk van Peter De Baets en Joanna Temmerman zijn geboren:

 • III a Peter ?? ° ??
 • III b Maria ° ?? + 11-7-1633 LOV, "fa. Petris" 
 • III c Stoffel (Christophorus) + 10-1-1630 LOV, "juvenis, fs. Petris"  
 • III d Joris (Georgius) ° ?? (x) 25-5-1631 en x 14-8-1631 te Adegem met Baldewina Van De Velde
  + 2-11-1637 LOV, "fs. Petris" (2 maanden voor de geboorte van Joris jr)
  Uit dit huwelijk :
  • Peter ° 24-6-1635 LOV - P: ??, M: Anna Goethals (=ux Joris Martens ex Waarschoot?)
   + 17-6-1680 LOV "fs. Georgius"
  • Joris (Georgius) ° 9-1-1638 LOV - P: Georgius Geirnaert, M: Georgia De Baets
  De weduwe Baldewina Van de Velde hertrouwt op 20-4-1638 te Lovendegem met Andreas De Ruyter (ook: De Reyter/De Reytere), waaruit:
  • Catharina ° 26-8-1639 LOV - P: Judocus Van Leeuwe, M: Jacoba De Baets
  • Fransisca ° 14-7-1642 LOV - P: Peter Martens, M: Joanna Van De Velde
  • Judoca ° 11-9-1648 LOV - P: Joris Martens, M: Judoca De Ruyter
  • Judocus ° 11-6-1645 LOV - P: Judocus De Ruyter, M: Margareta Paus (=De Pauw?)
  • Andreas ° 3-3-1651 LOV - P: Marten Slock, M: Anna De Baets (<>III h)
  Baldewina overlijdt op 27-12-1654 te Lovendegem, haar weduwnaar Andreas De Ruyter hertrouwt er op 8-10-1659 met Livina De Remmerie (Rimarie/Remarie).
 • III e Jan ° Omstreeks 1597 (te Lovendegem?)
  Verdere gegevens: zie III
 • III f Karel (Chaerles / Sarel) - tweeling met Lieven
  ° 9-3-1611 Lovendegem - Peter: Charles Waldach, Meter: Maria, fa. Petrus Martens
  x 26-1-1636 Waarschoot met Jacoba Van Vooren (Jaequemijntje) - Getuige: Joos Vermeere.
  + Lovendegem op 26-4-1650, "fs. Petris" (16 dagen na geboorte van fs Gislenus)
  UIt dit huwelijk :
  • Peter (1) ° 29-2-1636 LOV - P: Andreas Van Vooren, M: Balduina De Baets
  • Andreas ° 29-10-1638 LOV - P: Andreas De Reytere (tweede echtg. van Baldewina Van de Velde),
   M: Susanna Van Vooren
  • Peter (2) ° 6-5-1641 LOV - P: Petrus De Baets (=III a?), M: Susanna Van Vooren
   + 27-7-1724 LOV "fs. Carolis - 83 jaar"
  • Jan / Joannes ° 11-5-1644 LOV - P: Joannes De Baets (= III e?), M: Anna Van De Velde
   + 16-7-1705 LOV "fs. Carolis - 62 jaar"
  • Joris / Georgius ° 12-6-1647 LOV - P: Georgius De Baets (<>III d!), M: Elisabeth De Baets
  • Gislenus ° 10-4-1650 LOV - P: Gislenus Van Vooren, M: Judoca Oost
  Staat van Goed van Karel de Baets d.d. 26 oktober 1650
  Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot - RAG Bundel 236 / 23

  " Dit naervolghen(de) is den inventharis van den commer ende bate bevonden ten sterfhuysse van charels de baets danof dat hauderigghe ghebleven is Jaecquemyne van vooren daer ut dat moet ghemaeckt worden den staet van de achterghelaten kinderen van den voors(eyde) carel de baets by name driesken, piercken hansken Joorcken ende gheleynneken de baets eerst de baten ende is soo hier naar volcht voochden pieter de baets van de vaderlicke syde ende gheleyn van vooren vande
  moederlicke syde "
  SvG van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot - RAG Bundel 236 / 23b (vastgehecht aan het vorige stuk)
  Kopie van de Staat van Goed d.d. 15 maart 1633 van Janneken van der Meere, moeder van Jacoba van Vooren
  Houder van deze staat is haar vader, Andries Van Vooren.
  De weduwe Jacoba Van Vooren (zie SvG 1656 : "de vidua en de kinderen van Sarel De Baets")
  hertrouwt op 22-10-1651 te Lovendegem met Fransiscus Nuyt (ook: Nuydt)  
 • III g Lieven (Livinus) - tweeling met Karel
  ° 9 maart 1611 in Lovendegem - Peter: Lieven Martens, Meter: Suzanne, ux. Van Vooren
  + Lovendegem op 6 april 1622, "filiolus Petris" (11 jaar)  
 • III h Anna
  ° 17 januari 1616 in Lovendegem - Peter: Joannes Gryp, Meter: Maria Van Vooren
  + Lovendegem op 28 juli 1633, "fa. Petris"
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

III e ± 1597 : Jan De Baets

tmerc van Jan de Baets
" tmerc van Jan de Bats ", op 10 december 1633
(uit de Staat van Goed van zijn schoonouders Frans van de Velde en Janneke Martens)

Jan De Baets werd geboren omstreeks 1597 - vermoedelijk in Lovendegem, Waarschoot...
of op de grens tussen deze beide gemeenten in ! (zie inleiding).
Hij is overleden te Adegem op 9 november 1655.
Hij was de zoon van Peter De Baets en Joanna Temmerman.


Hij trouwde op donderdag 17 november 1633 te Adegem met de 23-jarige Mayken Vande Velde, fa. Frans en Janneken Martens, geboren te Lovendegem op 14 december 1610, en dus evenals haar echtgenoot afkomstig van "buiten het Ambacht Maldegem".

Doopakte Maria Van de Velde
Doopakte van Maria van de Velde, fa. Frans Vanden Velde en zijn echtgenote Joanna (geen familienaam vermeld).
Jan Van Speybrouck was peter en Maryken Van Keerckhove meter.

Getuigen bij het huwelijk van Jan en Maeyken waren Georgius (=Joris) De Baets en Peter van Loo. De ondertrouw had -volgens de transcriptie in de parochieregisters van Lovendegem- plaatsgevonden te Gent op 26 october 1633... Wij hebben de originele akte echter in geen enkele Gentse parochie kunnen terugvinden, wat betekent dat de ondertrouw er niet genoteerd werd, of dat deze plaats vond in de Sint Niklaaskerk, waar de gegevens voor de periode van juli 1623 tot juli 1635 ontbreken...

Ondertrouwakte van Jan De Baets en Maria Van de Velde
Ondertrouwakte van Jan De Baets en Maria Van de Velde, 26 oktober 1633
(Transcriptie in de parochieregisters van Lovendegem)
26 Octob. Affidati sunt Gandavi
Joannes de Baets fs. Petri &
Maria van Velde

Huwelijksakte Jan De Baets en Maria van de Velde 17-11-1633
Huwelijksakte van Jan De Baets en Maria van de Velde, 17 november 1633:
November
17. Coniunxi Matrim. premissis tribus denuntiatio-
nibus Joannis De Bats et Mariam
Vande Velde praesentibus testibus
Georgius de Bats et Petrus Van Loo

De geschiedenis van deze generatie begint jammer genoeg in wel bijzonder dramatische omstandigheden voor de toenmalige pachters van het Goed Ter Heiden en voor de Lovendegemse familie De Baets: in de zomer van 1633 -een paar maanden voor het huwelijk van Jan en Mayken- komen in de beide families een abnormaal hoog aantal sterfgevallen voor :

 • Bij de Van de Veldes in Adegem komen de beide ouders, een jongere broer en twee zussen van Maeyken om het leven: moeder Janneken en haar zoontje Jan (5 jaar) allebei op 23 juli, vader Frans (45 jaar) op 29 juli, Susanna (18 jaar) op 11 augustus en Joorijntjen (20 jaar) op 15 augustus... Op 6 augustus overleed ook nog een "Janneken, fs. Frans Van de Velde" (7 jaar), maar het is ons niet geheel duidelijk of dit ook een van de kinderen uit hetzelfde gezin is. Enkel Monica, Mayken, Baldewina, Jacques en Anna lijken de ramp overleefd te hebben.
 • In Lovendegem overleden gedurende diezelfde zomer Peter De Baets sr. (+30 juli) en diens dochters Anna (+28 juli) en Maria (+11 juli).

Een pestepidemie? Oorlogsgeweld? Wie zal het zeggen...

Was dat de reden waarom "onze" Jan -36 jaar oud, zonder twijfel een oude bekende van de familie en vermoedelijk zelfs verwant met de Van de Veldes en/of de Martens- in 1633 van 't Eeksken naar Adegem kwam om de 23 jarige Mayken onder zijn hoede te nemen? We kunnen er slechts naar gissen... maar erg vrolijk was de huwelijksplechtigheid naar alle waarschijnlijkheid niet !


Joris De Baets - broer van Jan en getuige bij diens huwelijk - was twee jaar eerder, op 14 augustus 1631, te Adegem getrouwd (en er volgens de parochieregisters van Lovendegem op 25 mei van datzelfde jaar ondergetrouwd) met Baldwina van de Velde, de zus van Mayken. Getuigen bij dit huwelijk waren Peter De Baets en Frans van de Velde, die toen allebei nog in leven waren:

ondertrouw Georgius De Baets en Baldewina Van de Velde
25 Maii Affidati sunt in Adeghem Ge-
orgius de baets & Balduina van
Velde

huwelijksakte Georgius De Baets en Baldewina Van de Velde
Augustus
14. Coniunxi Matrimonio premissis
tribus denuntiationibus Georgius
de Bats et Balduinam Vande
Velde praesentibus testibus
Fransiscus Vande Velde et Petrus
De Bats ---------

Jan en Mayken werden op korte tijd welstellende boeren op de Murkel in Adegem.

De hofstede waar zij woonden bestaat nog steeds, en is onlangs grondig gerestaureerd door de huidige bewoners, Guy Vogelaere en Sofie De Vreese.

In de Staat van Goed, opgemaakt na hun overlijden, lezen wij -dank zij Marc Ballegeer, die voor de transcriptie zorgde- dat Jan en Mayken beide "vrinde desen Ambachte ende Baronnie van Maldeghem" waren. Bij verdere lezing valt op dat Mayken niet bepaald met lege handen naar het huwelijk kwam: samen met haar zus Monica had zij van haar ouders flink wat land in Adegem geërfd. Maar ook Jan bezat reeds van vaderszijde ("patermonie") een paar gemeten grond in Waarschoot en Lovendegem.

Tijdens hun huwelijk kochten zij nog grond bij in Adegem en Waarschoot, en zelfs na het overlijden van Mayken kocht Jan nog percelen in en om de Murkel en op de Kerselare. Daarnaast pachtten zij nog flink wat grond: de erfgenamen waren in 1656 het indrukwekkende bedrag van 212 ponden schuldig "aende meersters vant pachtgoet, daer den overledene ut verstarf, van pachte verschenen et leste jaer kersmesse 1655".

Zij hadden echter zelf ook pachters: onder andere schoonbroer Joos De Meyere (11 pond Gr.) en Frans Nuyt, een buurman op 't Eeksken (11 pond en 10 schellingen). Misschien was die Frans Nuyt ook een schoonbroer: Jacoba Van Vooren -de weduwe van Karel De Baets- was immers op 22 october 1651 te Lovendegem hertrouwd met een Fransiscus Nuyt... Een zekere Joris De Baets (misschien een neef - in ieder geval niet de broer van Jan, want die is reeds in november 1637 overleden), was ook nog 4 ponden pacht schuldig...


De beide echtgenoten overleden te Adegem, en werden er met een "hoogste dienst" begraven: Maria op 19 februari 1653 -42 jaar oud- en Jan tweeënhalf jaar later, op 9 november 1655. Hij werd 58 jaar.

Bij het lezen van de overlijdensakte van Jan, valt op dat de pastoor een paar vergissingen maakt:

overlijdensakte Mayken Van de Velde
19 Februarii 1653
sepelivi in Coemite-
rio sacro supremo
servitio Mariam van de
Velde uxorem
Joannis De Bats
quae vixit annos XL
overlijdensakte Jan De Baets
IX novembris 1655
sepelivi Joannes De
Bats
viduus Baldewina
van de Velde qui
vixit annos 58 sacro
supremo servitio

Leken de beide zussen Van de Velde zo goed op mekaar (waren zij misschien tweelingen - wat geen uitzondering was in de familie van hun moeder!), of had de pastoor die dag iets te diep in het glas gekeken? Hoe dan ook, de overlijdensakte klopt niet: wij weten met stellige zekerheid dat Jan niet de weduwnaar was van Baldewina maar van Mayken, die overigens geen 40 maar 42 jaar oud werd...
De overlijdensakte van Baldewina "uxor Andreas De Ruijter" vonden wij terug in de parochieregisters van Lovendegem, in 1654.

Joris De Baets en Baldewina Van de Velde hadden twee zoons, allebei geboren in Lovendegem:
Peter (°24 juni 1635, +17 juni 1680) en Georgius (°9 januari 1638, +?).
Joris senior ("Fs. Petrus") overleed te Lovendegem op 2 november 1637, een paar maanden voor de geboorte van zijn jongste -en naar hem genoemde- zoon.

Baldewina hertrouwde op 20 april 1638 te Lovendegem met Andreas De Ruyter -ook soms vermeld als De Reyter- die op 29 october 1638 peter was bij de doop van Andreas De Baets, zoon van Karel De Baets (de broer van Jan) en Jacoba Van Vooren (die in de doopakte verkeerdelijk als "Martina" vermeld wordt).

Het echtpaar Andreas De Ruyter en Baldewina Van de Velde had vijf kinderen:
Catharina (° 26 augustus 1639 - Peter: Judocus Van Leeuwe, Meter: Jacoba De Baets)
Fransisca (° 14 juli 1642 - Peter: Petrus Martens, Meter: Joanna Van de Velde)
Judocus (°11 juni 1645 - Peter: Judocus De Ruyter, Meter: Margareta Paus)
Judoca (°11 september 1648 - Peter: Georgius Martens, Meter: Judoca De Ruyter)
Andreas (°3 maart 1651 - Peter: Martin Slock, Meter: Anna De Baets)

overlijdensakte Baldewina Vande Velde Baldewina overleed op 27 december 1654 "hora prima vesperi" te Lovendegem. Haar weduwnaar Andreas De Ruyter hertrouwt er op 8 october 1659 met Livina De Remmerie (ook vermeld als "Rimarie" en "Remarie").
Andreas zelf overlijdt in Lovendegem op 24 augustus 1678...

Uit het huwelijk van Jan De Baets en Mayken Vande Velde zijn geboren:

 • IV a Peter, geboren op 12 april 1635 te Adegem en aldaar overleden op 3 mei 1670, 35 jaar oud. Hij trouwde op 30 april 1656 te Adegem met Petronella (Livina) Martens. Getuigen waren Laurent van Evele en Jacob van de Velde.
  Kinderen uit dit huwelijk, alle geboren te Adegem :
  • Jan, geboren op 29 januari 1658 (P: Jacob van Velde - M: Joanna de Bats)
  • Georg, geboren op 1 juni 1660 (P: Judocus de Meiere - M: Elisabeth van Evele) - overleden 19 mei 1662, 2 jaar
  • Maria, geboren op 21 october 1662 (P: Baudewijn de Clerck - M: Baudewina van Leeue)
  • Anna, geboren op 5 september 1664 (P: Judocus van Hogheweghe - M: Anna van Hevel)
  • Joanna (*), (fa.) geboren op 14 augustus 1666 (P: Jacob de Bats - M: Antonia Geernaers).
   (*) De voornaam is niet vermeld op de doopakte, maar op 11 november 1668 overleed een "Joanna De Bats, fa Peter en Petronella Martens, 3 jaar". Het is ons gezien de vermelde leeftijd niet helemaal duidelijk of het wel degelijk over deze dochter gaat, maar wij vermoeden van wel.
  • Fransisca, geboren op 6 november 1669 (P: Frans de Bats - M: Catharina de Brabander)
  Staat van Goed van Pieter De Baets fs. Jans, overleden op 2 mei 1670.
  RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 42b/4 - 5 november 1670.
  Pieter de Baets fs Jans + LM op 2.5.1670 x Pieryneken Martens fa Jooris waarvan 4 kinderen :
  Jan 12 jaar, Maeyken 8 jaar, Tanneken 6 jaar en Fransyncken 10 maanden.
  Voogd paterneel Frans de Baets, voogd materneel Jooris Martens.
  Petronella hertrouwde - na het overlijden van Peter - op 27 april 1672 te Adegem met Peter de Mespelaere (of de Wispelaere), bij wie zij op 28 januari 1673 nog een zoon Peter had. Getuigen bij dit laatste huwelijk waren Jan de Mespelaere (de Wispelaere) en Baudewina Martens.
 • IV b Joanna, geboren in 1638 te Adegem. Zij trouwde op 30 april 1661 te Adegem met Jacob van Leeuwe, fs. Joos. Getuigen bij het huwelijk waren Abram Verlee en Petronella Martens. Een enkel kind uit dit huwelijk :
  • Judocus van Leeuwe, geboren te Adegem op 8 september 1662 (P: Philip Bultinck - M: Joanna van Hecke)
  Joanna overleed precies een jaar na de geboorte van haar zoon, op 5 september 1663 (25 jaar oud).
  Staat van Goed d.d. 30 november 1663 van Janneken De Baets fa. Jans, overleden op 5 september 1663.
  RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 28 / 12
  Janneken de Baets fa Jan + LM te A op 5-9-1663 X Jaques van Leuwe fs Joos H waarvan 1 K.: Joosken 1 j.
  V.M. Pieter de Baets. V.P. Joos van Leuwe.
  Jacob van Leeuwe hertrouwde vervolgens met Antonia Gernaert, bij wie hij nog 9 kinderen had. Jacob de Baets was dooppeter bij een van de zoons (Jan van Leeuwe, geboren te Adegem op 16 november 1669).
 • IV c Frans, geboren op 26 december 1640 te Adegem en overleden op 27 mei 1691, 50 jaar oud. Hij trouwde op 4 februari 1673 met Joanna de Vuldere fa. Gillis (en zuster van Cornelia, zie de volgende generatie), geboren in het jaar 1657 en overleden op 26 oktober 1683 te Adegem.
  Kinderen uit dit huwelijk, alle geboren te Adegem :
  • Peter, geboren op 16 april 1676 (P: Peter Matthijs - M: Maria de Bats)
  • Maria, geboren op 18 augustus 1679 (P: Peter van de Hauwe - M: Joanna van Damme)
  • Petronilla, geboren op 22 september 1683 (P: Egidius Valcke - M: Petronella Bauts) en overleden te Adegem op 9 januari 1684
  Staat van Goed d.d. 31-10-1685 van Joanna De Vulder.
  RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 70 / 14
  Janneken de Vuldere fa Gillis LM + prochie Adegem op 19.10.1683 x Frans de Baedts wed. waarvan 2 kinderen.:
  Pieter 8 j en Marie 4 j. - Voogd paterneel Jaecquis de Baedts, voogd materneel Jan Valcke.
  Frans hertrouwde op 7 mei 1684 te Adegem met Elisabeth Cardoen fa. Michiel, bij wie hij nog drie kinderen had, alle geboren te Adegem :
  • Jan (1), geboren op 12 maart 1685 (P: Jan de Bats) - overleden te Adegem op 26 maart 1685 (14d.)
  • Joanna, geboren op 19 juli 1686 (M: Joanna Cardoen)
  • Jan (2), geboren op 4 februari 1689 (M: Maria Cardoen)
  Staat van Goed d.d. 30 oktober 1691 van Frans De Baets fs. Jans, overleden te Adegem op 27 mei 1691.
  RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 76 / 13
  Weduwe en houdster van de staat was Elisabeth Cardoen, fa. Michiel
  Voogd paterneel Jaecques de Baets en materneel Jan Valcke van Pieter (16 jaar) en Marie (12 jaar), twee kinderen uit zijn eerste huwelijk met Janneken de Vuldere fa. Gillis
  Mitsgaders :
  Voogd paterneel Jaecques de Baets en materneel Joos de Caluwe, van Joannes (2 ½ jaar) en Joanna (5 jaar), twee kinderen "gewonnen in zijn tweede huwelijk met Elisabeth Cardoen".
  Elisabeth Cardoen hertrouwde op 13 augustus 1691 te Adegem met Jan Kinderman (Kijnderman), bij wie zij nog vijf dochters en een zoon had.
 • IV d Jacob, geboren op 11 april 1643.
  Verdere gegevens: zie IV.
 • IV e Maria, geboren op 16 februari 1648 te Adegem, en er vermoedelijk reeds op 14 jarige leeftijd overleden op 2 november 1662.
 • IV f Boudewijna, geboren op 5 februari 1651 te Adegem.
  Boudewijna trouwde op 1 juli 1671 te Adegem met Jan Martens. Getuigen waren Martin Van Haecke en Cornelia De Vuldere, echtg. Jacob de Bats. De kinderen van dit echtpaar zijn waarschijnlijk geboren te Eeklo :
  Staten van Goed Eeklo, nr. 1018 fo. 166 r , d.d. 11/02/1682: Jan Marteijn fs. Niclaeijs + Eeklo 07 12 1681 Echtgenote: Bauweynken De Baets fa. Jan. Voogden: Pieter Carle en Frans de Baets van de minderjarige kinderen Joannes, Pieter en Baerbelken.
  Boudewina hertrouwde na 1681, vermoedelijk te Eeklo, met Peter (Judocus) Spetael of Spittael
  Kinderen uit dit tweede huwelijk, alle geboren te Adegem :
  • Jacob Spittael, geboren op 25 september 1685 (M: Maria de Bats)
  • Judocus Spittael, geboren op 8 september 1688 (P: Jan van Loo - M: Petronella Bauts)
  • Laurentia Spittael, geboren op 21 juli 1690 (P: Jan de Baets - M: Laurentia van Leeuwe)
  • Livien Spittael, geboren op 25 april 1696 (P: Livien Danckaert - M: Joanna de Smet) en overleden te Adegem op 29 augustus 1697
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

IV d - 1643 : Jacob De Baets

Jacob De Baets, geboren op 11 april 1643 te Adegem en er overleden op 17 januari 1702.
Zoon van Jan De Baets en Maria van de Velde
(bij zijn overlijden wordt Jacob in het parochieregister verkeerdelijk vermeld als "fs Peter").


Doopakte Jacob De Baets
Doopakte van Jacob De Baets - Jaecques vande Velde was peter en Cornelia (echtgenote van Jan van Leuwe) was meter

Hij trouwde op 18 oktober 1664 te Adegem met Cornelia De Vulder, fa. Gillis (en zuster van Joanna, de echtgenote van Frans, broer van Jacob), geboren in 1638 en begraven op 20 juni 1678 te Adegem.
Het gezin woonde op de Kerselare, op de hofstede waar nu de familie De Kesel woont...

Huwelijksakte Jacob De Baets en Cornelia De Vulder
Getuigen bij het huwelijk waren Nicolaas Bauts en Livina de Vuldere.

Uit dit eerste huwelijk van Jacob De Baets met Cornelia De Vulder zijn geboren:

Staat van Goed d.d. 31-10-1685 van Cornelie de Vulder, fa Gillis
RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 70 / 13
+ vrouw van Jaecquis de Bats + 25.6.1678 M prochie Adegem x Jaecquis de Badts, weduwnaar, waarvan 4 kinderen.:
Jan 12 j, Gillis 5 j, Petronelle 2 j.en Marie 8 j. Voogd paterneel : Frans de Baedts, voogd materneel: Jan Valcke.
 • V a Jan, geboren te Adegem op 17 september 1665.
  Verdere gegevens: zie V.
 • V b Frans, geboren te Adegem op 10 december 1667.
  (Oom?) Frans De Baets was peter en Joanna Hemschoot meter (ipv Joanna vande Velde).
  Het kind is overleden op 11 februari 1668 te Adegem, twee maanden oud.
 • V c Peter, geboren te Adegem op 19 juni 1669.
  Peter de Vuldere jr. was peter en Joanna Vulders meter.
  Ook dit kind is in de wieg overleden, op 8 juli 1669, nog geen maand oud.
 • V d Maria, geboren te Adegem op 7 oktober 1670 en er overleden op vrijdag 15 april 1701, 30 jaar oud.
  Corneel De Swaef was peter en Joanna Van Hecke meter.
  Gehuwd op 12 april 1693 te Adegem met Lieven Danckaert, bij wie zij vier kinderen had : Corneel (°1694), Anna (°1696), Balduin (°1697) en Jan (° en + 1699). Bij de namen van de huwelijksgetuigen en de dooppeters en -meters worden Joanna de Smet, Petronella Bauts en Jan de Bats vermeld, dezelfde namen die wij ook als peter en meter van de kinderen van Frans en Boudewina (zie vorige generatie) terugvinden. Bij een volgend huwelijk van Lieven met Joanna Schoonacker (27 november 1705) zijn dan weer Jan de Bats en Petronella Bauts getuigen, resp. bij het huwelijk en bij de ondertrouw...
  Staat van Goed van Marie De Baets fa. Jaecques, overleden te Adegem op 15 april 1701.
  RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 91 / 1
  Weduwnaar en houder van de staat was Lieven Danckaert, fs. Baudewijn.
  Voogd paterneel Pieter Wittevronghel en materneel Jan De Baets van de kinderen Jacobus (7 jaar), Baudwijn (3 jaar) en Anne (5 jaar).
  Het zoontje Corneel, vermeld in de parochieregisters van Adegem, wordt hier blijkbaar Jacobus genoemd...
 • V e Egidius (Gillis), geboren te Adegem op 1 februari 1674.
  Joanna De Vuldere was meter.
 • V f Petronella, geboren te Adegem op 22 oktober 1676.
  Peter de Wispelaere was peter en Petronella Braedt meter.
  Gehuwd met Pieter Paridaen.

Jacob is, na het overlijden van Cornelia, op 15 augustus 1680 te Adegem hertrouwd met Anna (Joanna / Tanneken) Claeys, geboren op 27 maart 1642 te Maldegem.

Huwelijksakte Jacob De Baets en Anna Claeys
Getuigen bij dit huwelijk waren Jan de Vulder en Magdalena Magerman.

Uit dit tweede huwelijk van Jacob De Baets met Anna Claeys zijn geboren:

Staat van Goed d.d. 10 april 1702 van Jacquys de Baedts + LM prochie Adegem op 23 januari 1702 (in het parochieregister wordt als overlijdensdatum 17 januari vermeld...)
RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 94/13
Tanneken Claijs wed. en H.(ouderige). Deze st. overgevende aan Jan de Baedts fs Jaequys en aan Pieter Perdaen x Pieternelle de Baedts fs Jaecquys en aan Pieter Wittevronghel V.P. Jan de Baedts V.M. en Lieven Danckaert vader en voogd van de 3 minderjarige K. gewonnen in x met Marye de Baedts fa Jaequys alle 3 gewonnen met Cornelie de Vulder in x, Jan, Marie en Pieternelle drie staken van "den eersten bedde".
Voorts Jan de Baedts V.P. en Jaequys Clays. V.M. van de 5 minderjarige K. die deze + heeft gewonnen met Tanneken Clays in xx: Jacobus 8 j, Madeleene 20 j, Cornelie 17 j, Joanna 14 j en Anna Franchoyse 10 j.
Mag. Lieven de Coorebiter en Jan Wouters schepenen. Pecsteen griffier.
 • V g Magdalena, geboren te Adegem op 4 oktober 1681.
  Martin Loute was peter en Magdalena Magheman meter.
  Gehuwd met Jan Lambrecht.
  Staat van Goed d.d. 7 juni 1728 van Magdalena de Baets fa. Jaecques, overleden in december 1727.
  RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 168 / 2
  SvG Magdalena de Baets fa Jacques + LM december 1727 X Jan Lambrecht fa Maurus wed. H. wv. 6 K.: Pieter 20j, Joannes 18 j, Cornelis 17 j, Marianne 10 j, Pieternelle 7 j en Marij 3j. V.P. Pieter Lambrecht fs Maurus. V.M. Jacobus de Baets. Mag. Jan de Zuttere en Jacques Coupé schepenen. Pecsteen griffier.
 • V h Cornelia, geboren te Adegem op 5 december 1683 en er overleden in juli 1752.
  Judocus van Leeuwe was peter en Cornelia Claijs meter.
  Gehuwd met Elias De Rijcke.
  Lees het artikel dat Daniël Verstraete eind jaren 70 over deze familie in het Vrij Maldegem schreef.
  Staat van Goed d.d. 11 december 1752 van Cornelie de Baets fa. Jaecques, overleden in juli 1752.
  RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 238 / 6
  Staat gemaakt in opdracht van Pieter de Rijcke, fs. Elias, als "oudsten hoir" van de overledene.
  Deze staat overgevende eerst aan zichzelf, alsmede aan Bernaert de Rijcke x Joanne de Rijcke, aan Anne Catharine de Rijke "jonghe dochter nimaer haer selfs bij competente oude van jaeren" alsmede "aan hem rendant" als voogd paterneel, mitsgaders Philips Matthijs als voogd materneel van Jan de Rijcke, "jonghman weesende innocent", alle vier kinderen van de overledene gewonnen in haar huwelijk met Elias de Rijcke.
 • V i Joanna, geboren te Adegem op 10 januari 1687.
  Elisabeth Cardoen was meter.
  Was in eerste huwelijk gehuwd met Lieven de Muijnck (zie hieronder) en hertrouwde vervolgens met Filips Matthijs.
  Staat van Goed 26-8-1719 - Lievinus de Muijnck
  fs Jans LM + A "wijck gheseijt veldekensdamme" 23.5.1719 xxx Joanne de Baets fa Jacques wed. H wv. 1 K.: Joannes 6 j. Marten van Vlaendren "voocht testamentaire paterneel". V.M. Jacobus de Baets fs Jaecques broeder van de H.
  Mag. Jan Dhanen en Aernout Romon schepenen. Pecsteen griffier.
 • V j Anna Fransisca, geboren te Adegem op 15 oktober 1690.
  Frans van den Brughe was peter en Anna Bulaere meter.
 • V k Jacob, geboren te Adegem op 6 oktober 1693 en er overleden op zaterdag 12 oktober 1748.
  Jacob Claeijs was peter en Cornelia Claeijs meter.
  Staat van Goed d.d. 11 december 1748 van Jacobus de Baets fs. Jaecques, gewonnen in zijn tweede huwelijk met Tanneken Claeijs.
  RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 223 / 12
  Staat van Goed van Jacobus de Baets fs van Jaecques gewonnen met Tanneken Claeijsin zijn xx, + "jongman" 60 j A. 14.10.1748.
  Welke st. heeft doen maken Philippus Matthijs x Joanne de Baets fa Jaecques voornoemd "eijghen suster" van de +, "ende uit dien hoofde rendant" ten deze sterfhuize.
  Deze st. overgevende aan Cornelie de Baets fa Jaecques wed. van Elias de Rijcke "oock eijghen suster" van de +.
  Aan Pieter Lambrecht fs Jan gewonnen met Magdalene de Baets ook fa van Jaecques,
  aan Judocus de Meijere x Pietronelle Lambrecht fa Jan en de voornoemde Magdalene de Baets,
  makende samen drie staken "van vollen bedde" ten deze sterfhuize.
  Voorts aan Jacobus Danckaert fs Lieven gewonnen met Marie de Baets fa Jaecques die hij gewonnen heeft met Cornelia de Vuldere in zijn x, makende met Anna Danckaert wed. van Jan Mans en te voren van Jan Saboth, zijn zuster, de eerste staak "van halven bedde".
  Voorts aan Lieven de Baets fs Jan ook fs van Jacques en gewonnen in zijn x als voren.
  Dezelfde Lieven de Baets V.P. van het K. van Jacobus de Baets fs Jan ook fs van Jaecques.
  Ten laatste aan Pieter de Baets fs Jan, makende samen de tweede en laatste staak "van halven bedde" ten deze sterfhuize.
  Mag. Jan Simoens en Pieter de Weert schepenen. J.F. Goeman griffier.

Anna Claeijs is dan, na het overlijden van Jacob, op haar beurt (en op 61-jarige leeftijd !) nog hertrouwd met Peter de Vos, op 5 mei 1703 te Adegem. Zij overleed op 1 november 1718...

Staat van Goed d.d. 6 februari 1719 van Tanneken Claeys fa. Jaecques, overleden in Maldegem Ambacht op 2 november 1718.
RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 136 / 12
Weduwnaar en houder van de staat was Pieter de Vos fs. Jan.
Deze staet overghevende aan Jacobus De Baets, jonkman, voorts aan Jan Lambrecht x Magdaleene de Baets, Elias de Rijcke x Cornelia de Baets en Livinus de Muynck x Joanna de Baets, alle vier kinderen van de overledene gewonnen in haar eerste huwelijk met Jacques de Baets "en alzo vier staken ten dezen sterfhuize"...
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

V a - 1665 : Jan De Baets

Jan De Baets, geboren op 17 september 1665 en overleden op 18 december 1724 te Adegem
Zoon van Jacob De Baets en Cornelia De Vulder.


Doopakte van Jan De Baets
Doopakte van Jan De Baets - Judocus de Meijere was peter en Magdalena de Vuldere meter.

Jan trouwde op zaterdag 28 april 1691 met Joanna De Smet.

Huwelijksakte Jan de Baets en Anna De Smet
Getuigen waren Jacob De Baets en Catharina De Smet.

Uit het huwelijk van Jan De Baets met Joanna De Smet zijn geboren:

Staat van goed d.d. 13.05.1726 (Ambacht Maldegem) van Jan De Baets fs. Jaecques.
RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 160 / 2
(Volgens de parochieregisters van Adegem overleed Jan op 18.12.1724, volgens de staat van goed de 20ste.)
Jan de Baets fs Jaecques + A 20.12.1724. Welke staat heeft doen maken Janneken de Smet fa Pieter weduwe en houderigge.
Deze staat overgevende aan Jan 32 j., Lieven 30 j., Jacobus 27 j.
Voorts de voornoemde Jan de Baets V.P. en Jan Dobbelaere x Joosijntien de Brabander, dochter van de H. in haar eerste huwelijk, V.M. van Pieter 24 j. makende samen vier hoofdstaken en kinderen van de overledene gewonnen met de H.
Mag. Jan de Zuttere en Jan de Coorebiter schepenen. Pecsteen griffier.

Volgens deze akte was Jan 57 jaar toen hij stierf. Joanna overleed twee jaar later, op 2 januari 1728.
 • VI a Jan, geboren te Adegem op 20 maart 1692.
  1692-03-20-geboorteakte-jan-de-baets
  Corneel Hamelinck was peter en Maria De Baets meter
  Uit de Staat van Goed van zijn vader kunnen we opmaken dat Jan jr. in 1726, ondanks zijn 32 jaar, blijkbaar nog vrijgezel was. We hebben echter geen verdere gegevens over hem gevonden. Hij wordt niet meer vermeld in de Staat van Goed uit 1748 van zijn oom Jacob (Vk), waarin zijn broers Lieven, Jacob en Pieter wel vermeld worden!
  Wij hebben zijn overlijdensakte nog niet gevonden, maar vermoeden dat hij als vrijgezel overleed tussen 1726 en 1748...
   
 • VI b Lieven, geboren op 28 september 1695.
  1695-09-28-geboorteakte-lieven-de-baets
  Lieven Danckaert was peter en Adriana De Smet meter
  Lieven was op 10 mei 1738 te Maldegem gehuwd met Elisabeth Buijsse, fa. Jan.
  Het gezin woonde in Maldegem, waar Elisabeth vier jaar later reeds overleed:
  Staat van Goed d.d. 8 juli 1743 van Elisabeth Buijsse fa. Jan, overleden in Maldegem op 6 november 1742.
  RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 209 / 6
  Weduwnaar en houder van de staat was Lieven de Baets, fs. Jan.
  Staat overgegeven aan Carel vande Velde fs. Pieter, oom en voogd paterneel en Pieter Buijsse fs. Jan, oom en voogd materneel van Pieter Jan (10 jaar), Pietronelle Marianne (9 jaar) en Joanne Isabelle vande Velde (6 jaar), drie kinderen van de overledene gewonnen in haar eerste huwelijk met Pieter vande Velde, fs. Pieter
  Voorts aan Pieter de Baets fs. Jan, oom en voogd paterneel en Pieter Buijsse, voogd materneel van de twee kinderen "synde tweelinghen" van de overledene, gewonnen in haar tweede huwelijk met Lieven de Baets, die echter "naer tdoen van de presie beede overleden sijn".
  Er waren drie dochters (Maria Magdalena, °15-08-1741 en de tweeling Anna Catharina en Maria Anna, °05-08-1742), die echter alledrie in de wieg overleden (resp. 1 maand, 6 maanden en 5½ maand).
  Wij weten niet of Lieven na 1743 hertrouwde, en wij hebben al evenmin zijn overlijdensakte teruggevonden.
  Hij wordt wel nog vermeld in 1757 als voogd paterneel, in de Staat van Goed van zijn broer Pieter (zie de volgende generatie).
   
 • VI c Jacob, geboren op 8 september 1698.
  1698-09-08-geboorteakte-jacob-de-baets
  Jan de Busscher was peter en Anna Clais meter.
  Jacob was gehuwd, is overleden vóór december 1748 en had tenminste één kind, van wie Lieven de Baets (VIb) voogd paterneel was. Zie bij de vorige generatie de vermelding in de Staat van Goed uit 1748 van zijn oom Jacob (Vk).
   
 • VI d Pieter, geboren op 4 juni 1702.
  Verdere gegevens: zie VI.
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

VI d - 1702 : Pieter De Baets

Pieter De Baets, geboren op 4 juni 1702 te Adegem en overleden op 15 september 1756
Zoon van Jan De Baets en Joanna De Smet.


Doopakte van Pieter De Baets
Doopakte van Pieter De Baets - Petronnella Bauts was meter.

Hij trouwde op 11 juni 1730 te Middelburg (B) met Magdalena Van Hecke, dochter van Peter en van Petronella Longherspeij, geboren op 5 maart 1707 te Maldegem.

1730-06-11 huwelijksakte petrus de baets x magdalena van hecke
Tertio proclamati tam in eccl(esi)a de adeghem quam in heede eccl(esi)a
informata intracto ibidem coram predicatio matrimonio inter petrum
de baets et magdalenam van hecke contraxerunt eadem die coram
me infrascripto in eccl(esi)a middelburgi flandrorum testes
Jacobus de baets et amelberga hugebaert - fr bertinus C(armelitus) ex heyle

...
"Na de derde afroeping, zowel in de kerk van Adegem als in de kerk van Eede,
waarin -vóór de preek- het huwelijk tussen Petrus
De Baets en Magdalena Van Hecke werd aangekondigd, zijn ze op deze dag, in aanwezigheid van
mij ondergetekende, gehuwd in de kerk van Middelburg in Vlaanderen. Getuigen:
Jacobus de Baets en Amelberga Hugebaert - Broeder Bertinus, Karmeliet uit Heyle."
(Transcriptie : Gothard De Coninck.)

In 1748 vinden wij het gezin terug op de Broeken, een wijk die bij Raverschoot aan de overkant van de Lieve ligt.
Juridisch gesproken hoort die wijk bij Eeklo, maar kerkelijk hoort hij bij de parochie Adegem...

Volkstelling Prochie van Adeghem - 1748 - Rijksarchief Brugge, Modern archief 1ste reeks - nr.558
"Jurisdictie Eecloo ende ter deser prochie van Adeghem kerckelyck"
Pieter De Baets, wever - (ghebruycker van 8 ghemet) - Magdaleene Vanhecke syn huysvrauwe
Kinderen: Pieter oudt 17 jaeren, Marie 15 jaeren, Jacobus 14 jaeren, Bernaerd 12 jaeren, Jan 10 jaeren, Anna 7 jaeren, Livine 4 jaeren, Joanne 3 weken. Merk op : zoon Vincent (3 jaar) ontbreekt op deze lijst !

Pieter De Baets overlijdt thuis op zijn hofstede in de Broeken, op 15 september 1756:

1756-09-15-overlijdensakte-peter-de-baets
Overlijdensakte van Pieter De Baets. Zijn echtgenote wordt hier verkeerdelijk als "Maria Magdalena" vermeld, en ook de ouderdom van Pieter (58 jaar) is fout ingeschat.
Staat van goed d.d. 12 mei 1757 van Pieter De Baets
RAG - Staten van Goed Ambacht Maldegem - Bundel 255 / 9.
Overleden "op de jurisdictie der stede van Eecloo op den wijck van de Broecken, kerckelickheyt van Adegem".
De staat van goed vermeldt 15 november 1756 als overlijdensdatum, maar volgens het parochieregister was de juiste datum 15 september.
Weduwe en houdster van de staat was Magdeleene Van Hecke fa. Pieter. Voogd paterneel was Lieven De Baets (VI b), broer van de overledene.
Voogd materneel was Pieter, de oudste zoon, "sijn selfs bij competente oude van jaeren".
Acht kinderen waren nog in leven: Pieter, Jacobus, Bernaert, Jan, Vincent, Catherine, Lievijne en Joanne Therese.

Magdalena hertrouwde op 30 mei 1758 te Adegem met Henri Haeck. Getuigen hierbij waren Jacob Haeck en Joanna vande Velde.
Bij de ondertrouw op 20 mei waren Jacob Haeck en (dochter?) Anna Catharina de Badts getuigen.
Magdalena overleed vijf jaar later, op 2 januari 1763 te Adegem. Er zijn geen kinderen uit dit tweede huwelijk bekend.


Uit het huwelijk van Pieter De Baets met Magdalena Van Hecke zijn geboren:

 • VII a Pieter Jan, geboren te Adegem op 9 maart 1731.
  Verdere gegevens: zie VII
 • VII b Maria Jacoba geboren te Adegem op 20 november 1732, overleden te Adegem op 14 november 1750 (18 jaar)
 • VII c Jacob Frans geboren te Adegem op 27 juli 1734.
  Verdere gegevens, zie : tak ♦ VII c Oostwinkel / Adegem [2] en ♣ VIII b - Oostwinkel / Adegem [3]
 • VII d Bernaert geboren te Adegem op 28 november 1735 en overleden te Eeklo op 26 april 1793.
 • VII e Joanna Theresia (1) geboren te Adegem op 4 augustus 1737 en er overleden op 21 juni 1738, 10 maanden oud.
 • VII f Jan Frans (Johan) geboren te Adegem op 13 april 1739, overleden te Eeklo op 9 april 1824
  (Ongehuwd ??? een zekere Joannes Franciscus De Baets trouwde op 22 mei 1766 te Eeklo met Joanna Maria Goethals; getuigen waren Georgius Van De Keere en Anna De Smet (ondertrouwen Eeklo 170/28r)
 • VII g Anna Catharina geboren te Adegem op 1 november 1740 en overleden op 3 december 1782.
  Zij was een eerste keer gehuwd met Jan Baptist De Lattere :
  Staten van Goed Eeklo, akte nr. 1036 fo. 95 v, dd. 15/02/1775: Jan Baptiste De Lattere, fs Nicolai en Noreyn de Bue,+ Eeklo 04-08-1774. Echtgenote: Catharina De Baets, fa Petri en Magdalena van Hecke. Voogden: Pieter de Lattere en Pieter de Baets. Kinderen: Jan Frans 12j, Petronelle 10j en Anna Catharina (die later trouwde met Ingelbert Tuytschaever.)
  Uit haar tweede huwelijk met met Bernard Vermeire had zij nog vijf kinderen.
 • VII h Livina, geboren ca 1744 en overleden te Adegem op 18-06-1793
  Lievijne, vermeld in de volkstelling en in de Staat van Goed, is wellicht elders geboren, of ze werd in Adegem niet genoteerd! Ze trouwde volgens Jozef Dobbelaere op 20-06-1773 te Adegem met Bernard De Vliegere (+ Adegem 25-04-1783). Bij De Lille staat (in de hoofding waar haar kinderen vermeld staan) "geboren ca. 1744". Getuige bij haar huwelijk is onder andere Anna Catharina De Baets en bij de ondertrouw Joanna De Baets. Bij de peters en meters van haar kinderen vinden we de broers en zussen Peter, Anna Catharina, Jacob, Jan Frans en Joanna De Baets.
 • VII i Vincent Benedikt geboren te Adegem op 16 augustus 1745.
  Verdere gegevens, zie : tak ♠ VII i Eeklo
 • VII j Joanna Theresia (2) geboren te Adegem op 26 januari 1748, ongehuwd, overleden te Eeklo op 4 april 1821

De Broecken op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, (Koninklijke Bibliotheek van België, detail).
Deze kaart werd opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris tussen 1771 en 1778.
Het hof op de noordwestzijde van de broeken (perceel 19 van het 23° beloop) werd van 1740 tot 1763 bewoond door de familie van Pieter De Baets. Zoon Pieter Jan pachtte vanaf 1761 het hof aan de zuidoostzijde, perceel 23 en een deel van perceel 22 van het 23° beloop. (Bron kadastergegevens: Erik De Smet en Freddy Pille, Stadsarchief Eeklo.)

de Broeken
Heden ten dage blijft er van het hof van Pieter de Baets niet veel meer over...

 

Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

VII a - 1731 : Pieter Jan De Baets

Pieter Jan De Baets, geboren te Adegem op 9 maart 1731 en overleden te Eeklo op 8 mei 1782
Zoon van Pieter De Baets en Magdalena Van Hecke.


Doopakte Pieter Jan De Baets
Doopakte van Pieter Jan De Baets
Andreas de Smet was peter (per procuratie van Nicolaas de Bruijckere) en Judoca de Brabandere was meter.

Hij trouwde op 2 mei 1758 te Adegem met Anna De Smet, dochter van Jacob en van Joanna Geirnaert, geboren te Adegem op 6 augustus 1732 en overleden te Eeklo (kerkelijk Adegem) op 25 maart 1769

Staten van Goed Eeklo - Akte nr. 1034 / 279 , d.d. 5 juli 1769:
Staat van goed van Anne De Smet, fa. Jacques en Joanne Geirnaert. Zij overleed te Eeklo "in den broecken" op 25 maart 1769. Kinderen: Mar.. 10 jaar, Pieter Jacobus 5 jaar en Joanne 1 jaar. Voogd paterneel was Joannes De Smet en voogd materneel Jacobus De Baets.
Staten van Goed Eeklo - Akte nr. 1038 fo. 78 v , d.d. 01 mei 1783:
Staat van goed van Pieter De Baets fs. Pieter en Magdalena Van Hecke. Hij overleed te Eeklo "in den wijck genaamd de broecken" op 8 mei 1782. Weduwe was Marie De Baets fa. Jooris en Jacquemijntje Verheecke. Kinderen: Martinus 23 jaar, Pieter 18 jaar en Joanne 14 jaar uit zijn eerste huwelijk met Anna De Smet. Jan Frans 11 jaar en Anna Catherina, twee kinderen uit zijn huwelijk met Marie De Baets.
Voogd paterneel was Jacobus De Baets en voogd materneel was Jooris De Baets.

Uit het eerste huwelijk van Pieter Jan De Baets met Anna De Smet zijn geboren:

 • VIII a Martin, geboren te Eeklo in 1758.
  Verdere gegevens, zie : tak ◊ VIII a Maldegem
 • VIII b Pieter Jacobus (1) geboren eind januari 1762 en overleden op 28 maart 1763, 14 maand oud.
 • VIII c Pieter Jacobus (2), geboren te Eeklo omstr. 1763, gehuwd te Adegem op 10 augustus 1795 met Barbara Theresia Bert, geboren te Adegem omstr. 1764, dochter van Emmanuel Bert en Joanna van Vre. Getuigen bij dit huwelijk waren Martin De Baets en Maria Fransiska Bert.
  Ook dit gezin had minstens vier kinderen:
  • Peter Jan (23 augustus 1795)
  • Joanna Carolina (4 februari 1797)
  • Jan Frans (6 maart 1799)
  • Ferdinand Bernard of Ferdinand Bertrand (27 april 1802)
 • VIII d Joanne, geboren te Eeklo omstreeks 1770, en overleden te Adegem op 4 mei 1806 (34 jaar)
  Zij was gehuwd met Jan (Frans) Potvliege, zoon van Judocus en van Joanna De Donder, geboren omstreeks 1759. Volgens de Franse telling van het jaar IV woonden zij in de Kallestraat en hadden 2 kinderen jonger dan 12 jaar.
  Op 6 maart 1800 werd nog een dochter (Barbara Teresia) geboren te Adegem.

Pieter Jan is -na het overlijden van Anna- te Adegem hertrouwd op 15 juli 1769 met Marie Magdalena De Baets, geboren te Sleidinge in 1736 en overleden te Adegem op 7 april 1786. Zij was een dochter van Jooris (Georg) De Baets (°1692 +1747) en Jacquemijntje Verheecke (+1751).

Deze aangetrouwde familie De Baets was afkomstig uit Sleidinge, maar woonde op Raverschoot. Er was daar nog een dochter, Jeanne (spinster, overleden te Adegem op 23 december 1804, getrouwd met Jan De Keuning uit het "Nullestraatje") een zoon Joris, overleden in Adegem op 14 juli 1802, en een ongehuwde zoon Ferdinand, geboren omstreeks 1741 en overleden op 26 juli 1763. Nog een derde dochter, Petronelle, was getrouwd met Pieter Van Vooren, fs Jacques en Barbara Servijt, die te Adegem overleed in januari 1768 (Staten van Goed Eeklo - akte nr. 1034 fo. 256 v, dd. 9/2/1769)

Uit het tweede huwelijk van Pieter Jan De Baets met Marie Magdalena De Baets zijn geboren:

 • VIII e Jan Francies, geboren te Eeklo op 31 december 1771.
  Verdere gegevens: zie VIII
 • VIII f Anna Catherina, geboren te Eeklo (?) omstreeks 1774. Zij trouwde met de twee jaar jongere Bernard Vereecke uit Adegem, en had zeven kinderen, alle geboren te Adegem: Jan Frans (26/10/1798), Pieter Bernard (12/7/1801), de tweeling Jan Baptist en Joanna Carolina (28/1/1803), Aurelia (15/4/1806), Charles (10/4/1808) en Leonard (20/2/1813)
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

VIII e - 1771 : Jan Francies De Baets

Jan Francies De Baets, geboren te Eeklo op 31 december 1771 en overleden te Adegem op 3 april 1839.
Zoon van Pieter Jan De Baets en Marie De Baets.


doopakte Jan Francies De Baets
Doopakte van Jan Francies De Baets - Getuigen zijn Jan Frans De Baets en Joanna Martha De Baets

Hij trouwde op 20 september 1794 te Eeklo met Anna Quataert, dochter van Jan Francies en van Anna Catharina Boes (of Boeyssens), geboren te Maldegem op 4 februari 1771 en overleden op 24 december 1846 te Adegem.
Getuigen bij het huwelijk waren (broer) Petrus De Baets en (zus) Anna Catharina De Baets.

Bij de Franse telling van het jaar IV (1795-1796) woont het jonge gezin nog in Eeklo:
Jan (Francies) DE BAETS 28 jaar arbeider Broecken 1 kind jonger dan 12 jaar.
Anna QUATAERT 25 jaar zijn echtgenote woont in Eeklo sinds 1791.
Anna Catharina DE BAETS 22 jaar dienstmaerte. (waarschijnlijk de zus van Jan, die kort daarna trouwde).

Bij de telling van het jaar 1830 vinden wij het gezin van 'Johan' De Baets (m.u.v. de kinderen Jan Francies jr. en Anne Marie) echter terug op nummer 7 van de 'Callestraet' in Adegem. De kleine Rosalia is bij deze telling 11 dagen oud, wat betekent dat deze telling in de Kallestraat plaatsvond op 13 december 1829...

Uit het huwelijk van Jan Francies De Baets met Anna Quataert zijn 8 kinderen geboren, alle te Adegem:

 • IX a Marie Thérèse geboren in 1795 en overleden op 3 januari 1801, 6 jaar oud.
 • IX b Jan Francies geboren op 30-05-1797, ongehuwd, overleden op 30 mei 1850 te Brugge (Sint Jans Hospitaal, Mariastraat 8)
 • IX c Jacobus Francies geboren op 04-03-1800.
  Verdere gegevens: zie IX
 • IX d Caroline geboren op 23-03-1803 en overleden te Eeklo op 16 februari 1890.
  Zij vertrok naar Eeklo op 30-01-1843, en trouwde op 7 juni 1848 te Adegem met Petrus Bernardus Meesschaert, geboren te Eeklo op 21 december 1788, zoon van Martinus Meesschaert en Petronilla De Taeje.
  Caroline had voor dit huwelijk al een dochter: Rosalia De Baets, geboren te Adegem op 2 december 1829, die later trouwde met Petrus Van De Velde en die te Eeklo overleed op 14 januari 1881.
 • IX e Anne Marie geboren op 01-01-1806
 • IX f Pieter-Frans geboren op 04-06-1809 en overleden op 17 januari 1810, 6 maanden oud.
 • IX g Ludovica (Louise) geboren op 19-01-1811
 • IX h Maria Theresia geboren op 24-05-1816 en overleden op 18-01-1892
  Marie Thérèse, winkelierster in de Kerkwijk, huwde op 10-05-1849 met Ferdinand Himschoot, geboren op 20-02-1816 te Adegem. Zij hadden zes kinderen:
  • Clémence, geboren op 22 februari 1850
  • Vital, geboren in 1851, voerman en tapper. Hij trouwde met Augusta Boelens en was de vader van Augusta Himschoot (° 17-09-1886), die getuige was op het huwelijk van Edmond en Alina.
   Vital zelf overleed in 1903, en zijn hof werd openbaar verkocht:
    
   venditie Himschoot
   (Foto: Jozef Dobbelaere)
  • August, geboren in 1853.
  • Marie-Louise, geboren in 1856.
  • Camiel, geboren in 1858 en reeds het jaar daarop overleden.
  • Nog een Camiel, geboren op 11-03-1860, die later bakker was op de Hoeke, en samen met Edmond De Baets aangifte deed van de overlijdens van Caroline en Rosalie De Baets (zie volgende generatie). Hij was getrouwd met Clemance De Sutter en is de vader van Germaine (° 27-12-1904) en dus de grootvader van René HimschootNé den bakker») die nu nog altijd op de Hoeke - thans Adegem Dorp - woont.
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

IX c - 1800 : Jacobus Francies De Baets

Jacobus Francies De Baets, geboren te Adegem op 4 maart 1800.
Zoon van Jan Francies De Baets en Anna Quataert.


Geboorteakte Jacob Frans De Baets
Geboorteakte van Jacobus Francies De Baets
Getuigen zijn Pieter Jacob De Baets ("oom", dus vermoedelijk VIII c) en Marie Therese De Meijer.

Op 30 januari 1833 trouwt hij in Adegem met Barbara Andries , eveneens te Adegem geboren op 12 december 1803. Jacobus overlijdt te Maldegem op 4 april 1883. Zijn echtgenote is reeds op 50-jarige leeftijd in het Sint Jans hospitaal te Brugge overleden, op 19 maart 1853.

Uit het huwelijk van Jacobus Francies De Baets met Barbara Andries zijn 7 kinderen geboren, alle te Adegem:

 • X a Rosalie, geboren op 19 maart 1834.
  "Rozeke" vertrekt op 20 maart 1852 (precies 18 jaar) naar Eeklo... Daar vinden wij haar op het Oostveld (sectie F huis nummer 99) bij de grootouders Pieter Andries en Isabella Buysse, die er sedert 9 december 1848 samen met hun kinderen, drie meiden en een knecht een landbouwbedrijf uitbaten. Zij blijft er vier en half jaar werken als meid tot 11 september 1856 en keert dan weer terug naar Adegem bij haar vader. Van daar verhuist zij dan weer op 15 mei 1862, samen met de overige huisgenoten, naar Maldegem, in de Kleine Warmestraat. Op 5 augustus 1868 (34 jaar) vertrekt zij dan naar Sint-Laureins waar zij huwt met Eduard De Metsenaere.
  Rosalie komt op gevorderde leeftijd terug naar Adegem en gaat inwonen in het winkeltje bij haar zuster Caroline.
  Zij overlijdt in het Godshuis op 17 oktober 1916, als oudste - en laatst overlevende - van al haar broers en zussen.
  Eduard en Rosalie hadden een dochter: Louise, geboren op 31 maart 1869 in Sint Laureins. Zij trad op 28 augustus 1892 in als non in het Engels Klooster te Brugge (waar haar oom Carel Louis als hovenier werkte!). Op 21 november 1894 legde zij er als Zuster Laurentia de geloften af. Op 14 april 1904 vertrok zij vanuit Brugge naar het klooster van de congregatie in Haywards Heath in Engeland. Wij weten met stellige zekerheid dat Edmond aanwezig was in Engeland toen zijn nicht daar intrad (hij had het er vaak over dat hij zo ziek geweest was op de boot) en dat er ook later zeer regelmatige kontakten waren tussen onze familie en het klooster in Haywards Heath...
  Louise - Zuster Laurentia - overleed er op 24 december 1954. (Bron: archief Engels Klooster te Brugge.)
 • X b Caroline, geboren op 4 april 1836.
  "Lientje" staat ingeschreven als kantwerkster. Op haar 26e vertrekt ze met haar vader en de overige gezinsleden naar Maldegem. In 1880 vinden wij haar terug in Brugge, waar zij in het Engels Klooster als meid aan de kost komt. Op 6 juli 1883 keert zij terug naar Maldegem, en werkt er tot 17 november 1885 als dienstmeid bij ♦ Xc Bernard De Baets (haar verre achterneef), landbouwer in de Warmestraat, geboren te Adegem op 15 augustus 1832.
  Lientje trekt vervolgens weer naar Adegem, waar zij een snoepwinkeltje opent op het Dorp.
  Zij overlijdt er -kinderloos- op 30 juni 1914.
  Rosalie en Caroline De Baets
  Caroline en Rosalie De Baets

 • X c Jacobus Francies Jr., geboren op 11 januari 1838.
  Jacobus Francies vertrekt op 8 april 1854 (16 jaar) naar Eeklo. Hij gaat er werken bij zijn grootouders Pieter Andries en Isabella Buysse, waar zijn zuster Rosalie al twee jaar eerder in dienst is. Na drie jaar, op 22 mei 1857 keert hij terug naar Adegem. Van 23 januari 1860 tot 28 mei 1862 werkt hij op het Oostveld als werkman bij Jan Baptist Lippens. Dan vertrekt hij ook naar Maldegem in de Kleine Warmestraat, bij de rest van zijn familie. Jacobus Francies is dan 24 jaar en komt aan de kost als landwerkman. In januari 1881 doet hij in Brugge aangifte van de geboorte van van Edmond, en op 5 april 1883 doet hij in Maldegem nog aangifte van het overlijden van zijn vader Jacobus Francies sr.
  Nog geen jaar later, op 1 maart 1884, overlijdt hij kinderloos in zijn woning te Maldegem. Hij is dan pas 46 jaar.
 • X d (Marie)-Mathilde, geboren op 17 maart 1840.
  Mathilde is kantwerkster zoals haar zus Caroline. Ook zij is in mei 1862 met haar vader naar Maldegem verhuisd. Zij huwt er met Ambrosius Cauwels, een buurman uit de Warmestraat, en vertrekt op 7 september 1874 met haar echtgenoot naar Adegem, op een boerderijtje in de Verbranden Bos.
  Ook Mathilde overlijdt kinderloos, op 16 september 1908. Vijf jaar eerder waren Ambroos en Mathilde echter al met de uitbating van hun boerderijtje gestopt:
   
  venditie Cauwels
  (Foto: Jozef Dobbelaere)
   
 • X e Carel Louis, geboren op 30 september 1842.
  Verdere gegevens: zie X
 • X f Ludovica, geboren op 13 april 1846.
  « Louise » is slechts 7 jaar oud als haar moeder overlijdt. Op 21 januari 1860 (14 jaar) vertrekt ook zij naar Eeklo, bij de grootouders op het Oostveld, tot zij in mei 1862 naar de Warmestraat in Maldegem verhuist. Als zij 39 jaar oud is keert zij naar Adegem terug en gaat inwonen bij haar zuster Mathilde in de Kallestraat.
  Zij overlijdt - kinderloos - op 12 januari 1910 te Adegem.
 • X g Petrus ( Johannes ), geboren op 21 augustus 1850.
  Barbara krijgt Petrus op haar zevenenveertigste, wat toch niet zo gewoon was...
  Het kind overlijdt reeds op 20 maart 1851, 7 maanden oud.
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

X e - 1842 : Carel Louis De Baets

Rosalie Lava en Carel Louis De Baets
Rosalie Lava en Carel Louis De Baets

Carel Louis De Baets, geboren te Adegem op 30 september 1842 en er overleden op 19 juli 1900.
Zoon van Jacobus Francies De Baets en Barbara Andries.


Geboorteakte van Karel Louis De Baets
Geboorteakte van Carel Louis De Baets.

Carel Louis is op een tot nu toe onbekende datum met zijn zuster Caroline naar Brugge vertrokken om er als hovenier te werken in het Engels Klooster. Hij maakt er kennis met Rosalia Joanna Lava uit Bredene en op 12 november 1879 treden zij in het huwelijk :

Trouwboekje Carel Louis en Rosalie
Trouwboekje van Carel Louis en Rosalie

Trouwakte Carel Louis De Baets en Rosalie Lava
Getuigen bij dit huwelijk waren Carolus Boedt, meesterbakker, Franciskus Rooms, meestersmid, Ferdinand Lesy, kleermaker en Eduardus Rotsaert, mulder. "De bruid en den vader van den bruidegom, alhier tegenwoordig en met dit huwelijk toestemmende, hebben verklaard bij onkunde niet te kunnen teekenen",

Op 2 januari 1881 wordt Edmond Louis, hun enige zoon, in hun huisje (Snagaartstraat 100) geboren.

Carel Louis wordt omstreeks 1898 zeer ernstig ziek, en keert met Rosalia terug naar Adegem, in de woning op het Dorp nummer 42, tegenover het Schoolstraatje ("klein Hulleken"), waar Caroline inmiddels een snoepwinkeltje begonnen is. Hij overlijdt er twee jaar later, 58 jaar oud. Rosalia overlijdt op 13 maart 1907, in haar 70e levensjaar.

Adegem Dorp omstreeks 1906
Adegem Dorp omstreeks 1906

Centraal op de foto het snoepwinkeltje van Rozeke en Lientje, waar ook Carel Louis en Rozalie Lava na hun terugkeer uit Brugge kwamen wonen. Het huisje lijkt wel ingeklemd te staan tussen het huis van August De Kesel en dat van Flavie Martens. Edmond De Baets poseert zo te zien trots als uitgever van deze postkaart...
Adegem Dorp omstreeks 1911
Adegem Dorp omstreeks 1911

Adegem Dorp, gefotografeerd vanaf Den Hoeke.
Voor de ingang van het snoepwinkeltje herkennen wij Alina (zij staat achter de derde jongen van links, enkel haar gezicht is te onderscheiden), Karel, Maria (allebei rechtstaand) Rozeke, Lientje (met grijze voorschoot) en Edmond De Baets.
Familie De Baets in 1911
Alina, Maria, Lientje, Rozeke, Karel en Edmond, omstreeks 1911 / 1912
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

XI a - 1881 : Edmond Louis De Baets

Alina en Edmond De Baets

Edmond De Baets, geboren te Brugge op 2 januari 1881 en overleden te Adegem op 1 augustus 1959.
Zoon van Carel Louis De Baets en Rosalia Lava.

Geboorteakte Edmond De Baets
Getuigen bij de aangifte op het stadhuis waren broer (Xc) Jacobus Francies De Baets en Bernard Vermeulen.

Hij trouwde op 21 oktober 1908 te Adegem met Alina De Muer, dochter van Augustus en van Sidonie Goethals, geboren te Ursel op 8 juli 1881 en overleden te Adegem op 17 februari 1958.

Huwelijksakte Edmond De Baets en Alina De Muer
Getuigen bij het huwelijk waren Maurits De Muer - 26 jaar, bakker te Brussel - en Augusta Himschoot,
vriendin van Alina en achternicht van Edmond (zie: IX h Maria Theresia)...

Huwelijk Edmond en Alina, met Maurits De Muer en Augusta HimschootAlina De Muer werkte eind 19e - begin 20e eeuw in Jette bij Brussel, waar ze allerlei accessoires voor priesters verkocht (missalen, soutanes e.d.). De familie Van Landschoot, de eigenaars van de winkel waar ze werkte, waren afkomstig uit Bellem, vlakbij haar geboortedorp Ursel. Wij vermoeden dat zij op die manier in contact gekomen is met Augusta Himschoot, die bij Van Damme (in de Ezelstraat te Brugge) eveneens een winkel van religieuze accessoires openhield.
Via Augusta, de achternicht van Edmond (zie IX h), kwam dan wellicht omstreeks 1895-1900 het contact tot stand tussen Alina en Edmond De Baets, die toen kloosterling was bij de Broeders van Liefde in de Stropstraat 133 te Gent onder de naam "Broeder Anselmus" (en dit zeker nog bleef tot na 19 juli 1900, datum waarop zijn vader overleed).

Wij vermoeden overigens dat Edmond eerder van een verdoken studiebeurs genoot dan dat hij een echte roeping had: het kwam wel vaker voor dat kinderen van minder begoede ouders een 'roeping' simuleerden om aan een opleiding te komen, bovendien waren die ouders in het geval van Edmond ook nog eens tuinier en dienstmeid in het Engels Klooster te Brugge... Hoe dan ook, in 1901 studeert hij af, en reeds op 1 oktober van datzelfde jaar wordt hij onderwijzer benoemd te Adegem.

Tussen zijn benoeming als onderwijzer in 1901 en zijn huwelijk in 1908 geeft Edmond al een eerste serie postkaarten uit onder de naam "Uitg. Edm. De Baets". Het was geen zeldzaamheid dat de uitgever zelf op die postkaarten poseerde !

Een tweede serie postkaarten (in ieder geval uitgegeven voor 1914, en vermoedelijk zelfs voor het huwelijk in 1908) draagt de vermelding "Uitgeverij - Boekhandel De Baets". Nog latere series dragen de vermelding "Uitgeverij - Boekhandel De Baets-De Muer". (Bekijk hier de complete serie postkaarten "De Baets-DeMuer").

Behalve postkaarten gaf het echtpaar De Baets-De Muer ook een serie "Wandplaten voor het Onderwijs" uit: de originelen van deze platen berusten nu in de verzameling "Historische Onderwijscollectie Universiteit Gent" (Klein Raamhof), en in het Stedelijk Onderwijsmuseum in Ieper.

Deze in oorsprong Duitse wandplaten, waren door het echtpaar De Baets-De Muer voorzien van nederlandstalige opschriften en van een etiket "Boekhandel De Baets - De Muer, Adeghem". (De oude schrijfwijze van de woonplaats duidt erop dat dit reeds vóór de eerste wereldoorlog plaats vond.)
Zij importeerden voornamelijk de platen uit de reeks 'Kulturgeschichtliche Bilder für den Schulunterricht' van Adolphe Lehmann, uitgegeven bij Wachmuth in Leipzig tussen 1906 en 1936. Overigens verkochten zij van de Lehmann-reeks enkel de eerste subreeks, 'Deutsche geschichte'. Het ging hierbij om 'Kulturgeschichte', dus niet om politieke of militaire geschiedenis, maar eerder om architectuur, ambachten, kledij, vervoer enz.

In het Stedelijk Onderwijsmuseum van Ieper werd van 8 april 2005 tot en met 27 november 2005 een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd over wandplaten met als titel "Wandplaten langs alle kanten". Naar aanleiding van deze tentoonstelling is tevens een publicatie verschenen. (Karl Catteeuw, Jan Dewilde en Annick Vandenbilcke: Wandplaten langs alle kanten. Onderzoek naar schoolwandplaten voor het Lager Onderwijs in België). De tentoonstelling focuste op de kleine uitgevers/verkopers van wandplaten, waaronder dus ook de familie De Baets - De Muer...

Edmond was overigens niet alleen onderwijzer, drukker en boekhandelaar, maar is minstens twee keer ook opgetreden als uitgever van een educatief "Heilig Misspel" van de hand van Mgr. Karel Cruysberghs (1891-1976), de priester-moralist-theoloog die o.a. actief was als proost van de AKVS, van de Boerenbond en als vice-rector van de Leuvense universiteit.

Edmond
Edmond, schoolhoofd van de Jongensschool te Adegem
(van juli 1931 tot aan zijn pensioen in 1939)

De winkel/boekhandel was reeds vanaf het begin van de loopbaan van Edmond aktief, en dit op diverse locaties in Adegem: Dorpstraat 42 (het winkeltje van de Groottantes Rozeke en Lientje, waar Edmond zich op 1 oktober 1901 in liet schrijven), Kerkstraat (waar het jong getrouwde echtpaar een tijdlang woonde), en tenslotte Staatsbaan 105, waar Edmond in 1959 overleed.

Naast schoolboeken op bestelling, postkaarten en wandplaten verkochten Edmond en Alina gedurende de hele eerste helft van de 20e eeuw ook allerlei schoolbenodigdheden en papierwaren... Medio de jaren 50 werd hun zaak overgenomen door Edmonds zoon Alfons, en nu baten diens zonen Bernard en Diederik ieder een eigen drukkerij uit op een boogscheut van de oorspronkelijke winkel op de Staatsbaan.

Edmond De Baets was wel degelijk een bijzonder man : broeder, schoolmeester, hoofdonderwijzer, drukker en zelfs uitgever ! Hij was in ieder geval een zeer gerespecteerde maar tevens zeer autoritaire 'figuur' in het dorp. En dat kon ook moeilijk anders: een hele generatie Adegemnaars heeft bij hem op de schoolbanken gezeten. Zijn oudste zoon en zijn drie dochters stonden trouwens eveneens in het onderwijs...

Samen met zijn dochter Maria organiseerde Edmond in de 50-er jaren ook nog verblijven in Engeland voor tienermeisjes uit het dorp, die een gans jaar naar het klooster van de zusters in Haywards Heath gestuurd werden. Edmond had immers een nicht in dat klooster (Zuster Laurentia), die ingetreden was in het Engels Klooster te Brugge terwijl Edmonds vader daar hovenier was... De meisjes werkten in de kostschool of op de boerderij van het klooster, verdienden 500 frank per maand plus kost en inwoning, leerden Engels en beleefden er -volgens een van de dames- een zeer leuke tijd!

Edmond De Baets

Naar aanleiding van Edmonds overlijden verscheen het volgende artikel in het "Vrij Maldegem" van 9 augustus 1959 :

ERESCHOOLHOOFD OVERLEDEN :

Met grote verslagenheid vernamen alle inwoners de droeve mare "Meester De Baets is overleden". Als oud-schoolhoofd der Aangenomen Lagere Jongensschool van het Dorp, telde hij op de gemeente en ver daarbuiten, niets dan vrienden.

Hij werd te Brugge geboren op 2 januari 1881, onderwijzer gediplomeerd aan de geagreerde normaalschool te Gent op 4 aug. 1900, om onderwijzer benoemd te worden aan hoger genoemde school, in 1902. Op 1 juli 1931 werd hij er schoolhoofd benoemd, functie die hij zou vervullen tot in 1939, wanneer hij op rust ging.

Hij was medestichter en oud-voorzitter van de plaatselijke bond der Kroostrijke Gezinnen en van de plaatselijke mutualiteit "Broederhulp", erelid van de muziekmaatschappij "De Verenigde Vrienden" en lid van alle vaderlandse groeperingen en godvruchtige genootschappen op de parochie, alsook van het C.O.V. Kring Eeklo.

Dhr. De Baets Edmond werd om zijn talrijke verdiensten vereremerkt met het burgerlijk ereteken 1e en 2e klas, de Herinneringsmedaille 1914-1918 en het ereteken van de Bond der K.G.

Onder grote belangstelling en deelneming werd ereschoolhoofd Edmond De Baets plechtig teraardebesteld. De kerk liep proppensvol en naast de rouwende familie bemerkten we tal van onderwijzers en onderwijzeressen van het C.O.V. Eeklo alsmede Z.E.H. Kan. De Kesel, de heren Schelfhout, Hamerlink en De Graeve, diocezane inspekteurs ; E.H. Weemaas, bestuurder van de Bisschoppelijke Normaalschool te St. Niklaas en de E.H. Boxtaele aan het hoofd van het lerarenkorps van het St. Vincentiuscollege te Eeklo en de school der E. Broeders Hieronymieten te Maldegem, E.H. Cornand, bestuurder van de kliniek Toevlucht tot Maria te Gent met dhr. Vervaeke aan het hoofd van een afvaardiging der douane Meetjesland-Kustgebied, alsook talrijke pastoors en burgemeesters van de randgemeenten.

Het plaatselijk zangkoor verzorgde de liturgische gezangen, onder leiding van dhr. Richard De Keyzer, aan het orgel begeleid door dhr. Raymond De Ridder, koster te Maldegem-Kleit.

Aan het open graf werd een lijkrede uitgesproken door dhr. Germain Boes, schoolhoofd van de Aangenomen Jongensschool, Dorp en door dhr. Firmin Van de Poele, schoolhoofd te Watervliet, namens C.O.V. Kring Eeklo.

Een afvaardiging schoolkinderen van jongens- en meisjesscholen omringde de katafalk en legde kransen neer.

Edmond De BaetsAlina De Muer

Uit het huwelijk van Edmond De Baets en Alina De Muer zijn 8 kinderen geboren, alle te Adegem:

XII - 1909 / 1921

 • XII a Karel geboren op 19 augustus 1909 en overleden te Sijsele op 14 april 1992.
 • XII b Maria geboren op 18 augustus 1910 en overleden te Leuven op 17 februari 1955.
 • XII c Amaat geboren op 25 oktober 1912 en overleden te Brugge op 15 oktober 1991.
 • XII d Jozef geboren op 25 november 1913 en overleden te Eeklo op 28 maart 2008
 • XII e Margriet geboren op 22 november 1914 en overleden te Sint Niklaas op 24 december 2011.
 • XII f Albert geboren op 30 januari 1916 en overleden te Sint Niklaas op 26 september 2005.
 • XII g Alfons geboren op 19 december 1917 en overleden te Sijsele op 27 april 2002.
 • XII h Christine geboren op 15 april 1921 en overleden te Overmere op 26 juni 2002.
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst
BRONNEN

Hartelijke dank voor hun bijdragen en medewerking aan:

Jenny Herrebout, Adegem / Maldegem
Georges en Maria De Grande - De Baets, Maldegem-Donk
Jozef Dobbelaere, Adegem
Marc Ballegeer, VVF Meetjesland
August De Baets - VVF Melle
Mark De Baets, Moorslede
Yves De Baets, Erps-Kwerps
Gemeentearchief Maldegem
Erik De Smet en Freddy Pille, Stadsarchief Eeklo
Rijksarchief Gent


Gemeentearchief Maldegem:

1866 boek V folio 866:
Verbleven te Maldegem Kleine Warmestraat sectie C huis nr 33
Debaets Judocus (?) °Adegem 05/03/1800 landbouwwerkman
Debaets Rosalie af naar St.-Laureins op 05/08/1868 (gehuwd met Eduard De Metsenaere)
Debaets Jacobus Francies landwerker
Debaets Marie-Mathilde (gehuwd met Ambrosius Cauwels 1874) f° 875 af naar Adegem 07/09/1874
Debaets Ludovica

1881 boek V folio 955:
Debaets Jacobus Francies overleden 03/04/1883
Debaets Jacobus Francies jr overleden 01/03/1884 (ongehuwd!!)
Debaets Ludovica af naar Adegem op 17/11/1885
Debaets Caroline in van Brugge 06/07/83 en af naar Adegem 17/11/1885
Caroline verbleef dus ook een tijd in Brugge (->Bevolkingsregister Brugge 1880 - Engels Klooster)

1881 boek V folio 993:
Debaets Caroline dienstmeid bij Debaets Bernard °Adegem 15/08/1832 vanaf 06/07/1883 Radestraat

Gemeentearchief Adegem:

Boek 2 folio 65 Dorp huis nummer 42:
De Baets Carolina winkelierster
Lava Rosalia van Brugge 1898 overleden 13/03/1907
De Baets Edmond komt van Gent Stropstraat 133 op 01/10/1901
De Muer Aline Hélène komt van Jette St.-Pierre 29/07 /1901 (Verhuisd naar Dorp nr 3 op 21/10/1908)

Boek 3 folio 135 Adegem Callestraat huis nummer 15:
Cauwels Ambrosius landbouwer °Maldegem 03/01/1838
De Baets Mathilde echtgenote overleden 16/09/1908 (Zonder kinderen)
De Baets Ludovica schoonzuster overleden 12/01/1910

Stadsarchief Eeklo:

1856 boek 9 folio 40:
Isabella Buysse overleden 04/10/1866 oud 86 jaar
Wordt in sommige stukken ook genoemd Petronelle of ook Isabelle Thérèse
Er waren daar verschillende zonen die de boerderij verder hebben uitgebaat

Jaarboek Heemkundige Kring van het Ambacht Maldegem 1998:
Lijst van de telling die gedurende 1795-1796 in opdracht van de franse bestuurders werd uitgevoerd

nr 266 Buysse Francies kleermaker wonende op de Hoeke komt van Ursel, oud 60 jaar.
nr 267 Van Camerijk Marie, zijn echtgenote, oud 50 jaar dus geboren ca. 1744 te Maldegem
3 kinderen jonger dan 12 jaar
nr 268 Petrus Buysse 22 jaar
nr 269 Jan Buysse 16 jaar
nr 270 Barbara Buysse 24 jaar
nr 271 Isabelle Buysse 14 jaar

nr 404 Cornelis Andries kuiper wonende in de Kallestraat, oud 54 jaar, geboren te Adegem (ca. 1740)
nr 405 Martha De Wilde, zijn vrouw, 54 jaar, eveneens te Adegem geboren
nr 406 Jan Andries 23 jaar
nr 407 Petrus Andries 19 jaar
nr 408 Johanna Andries 18 jaar

[HOME PAGE]
Familie De Baets van Adegem