IX.3
Pieter De Baets
1776

HOME PAGE
Contact
Web-Links
Historische Documenten
Stamlijst
I - Adriaan (±1510)
II - Joris (±1540)
III - Joris (±1570)
IV - Adriaan (±1600)
V - Joris (1623)
VI - Pieter (1661)
VII - Jan (1706)
VIII - Maarten (1738)
IX - Pieter (1776)
X - Carolus Franciscus (1804)
XI - Alexander (1859)
XII - Raymond (1887)
XIII - Roger (1913)


 • Ambachtelijke wever te Lovendegem
 • Geboren en gedoopt op 27.1.1776 te Lovendegem
 • Gehuwd op 19 prairial An 11 (8.6.1803) te Lovendegem met Maria Catharina Van Hijfte, 8 kinderen
 • Overleden op 19.2.1819 te Lovendegem
 • Spinnen en weven als hoofdactiviteit
 • Het einde van het ambachtelijk weven zet zich door ingevolge de industrialisering
 • De periode van de Franse overheersing
 • Napoleon verliest de slag bij Waterloo
 • België komt onder Hollands bewind
Pieter wordt geboren op 27.1.1776 om 7 uur 's morgens en dezelfde dag gedoopt door de onderpastoor Maenhaut die de familienaam van het kind en van de peter verkeerd schrijft: de Baeds.
Peter : Petrus De Baets (is de oom Petrus vermeld sub VIII,7).
Meter : Joanna Maria De Baets (is de tante Joanna Maria vermeld sub VIII,2).

Doopakte van IX.3.Pieter

Vertaling : In de rand de naam Petrus de Baets en het jaartal 1776.
De 27 ste januari werd gedoopt Petrus zoon van Martinus De Baets uit deze parochie en Livina Verbanck uit Vinderhoute, gehuwden, geboren vandaag om 7 uur 's morgens. De doopheffers zijn Petrus de Baets en Joanna Maria de Baets.

Petrus De Baets is zijn oom VIII.7 en Joanna Maria De Baets is zijn tante VIII.2.

Zoals zijn vader en grootvader is hij wever van beroep.
Hij woont in de Brede Straete - wijk Oostveld te Lovendegem.

Op 1 oktober 1795 waren onze gewesten ingelijfd bij Frankrijk. De republikeinen hadden de officiële registers van burgerlijk stand ingevoerd en ook de republikeinse kalender. Alles wat aan het "ancien régime" herinnerde moest verdwijnen.

Zo beschikken we voor het eerst over een akte van burgerlijke stand, namelijk de trouwakte van Pieter met Maria Catharina Van Hijfte uiteraard in het Frans opgesteld.

Maria Catharina Van Hijfte is in 1775 te Lovendegem geboren als dochter van Joannes Van Hijfte en Maria Anna Martens. Wij beschikken echter (nog) niet over haar doopacte. In haar huwelijksakte wordt zij aangeduid als "tisserand" (weefster). In haar overlijdensakte staat er dat zij "spinneres" is.

Het burgerlijk huwelijk wordt op 8.6.1803 te Lovendegem voltrokken door Jan Impens, burgemeester. Getuigen zijn : Maarten de Baets,wever, vader van de bruidegom, Joannes Franciscus de Baets, broer van Pieter (zie VIII,2), Bernard Jacques Lefevere, schrijver, kennis en Jozef Strady, caféhouder, kennis.

Kunnen we niet vermoeden dat zij na het huwelijk een feestje hebben gebouwd in het café van hun kennis Jozef Strady ?

Huwelijksakte van Pieter De Baets met
Maria Catharina Van Hyfte te Lovendegem
op 19 prairial An 11 (8.6.1803)

Tekst van de huwelijksakte :

L'an onze de la République française le dix neuvième jour
du mois de prairial à dix heures du matin.
Acte de Mariage de pierre de baets
jeune homme agé de vingt sept ans né à Lovendegem
et y demeurant tisserant de profession, fils majeur de
Martin et de Livine Verbanck tisserant aussi domiciliés
à Lovendeghem, et Marie Catherine Van hijfte jeune fille
majeure agé
(sic) de vingt huit ans née à Lovendeghem et y domiciliée
fille de feu Jean et de Marie Anne Martens. L'époux
est né le vingt sept janvier mille sept cent soixante et
seize et l'épouse le quinze septembre mille sept cent
soixante et quinze, les actes préliminaires sont extraits
du Registre des publications de mariage fait à Lovendeghem
par deux reprises et huits jours d'intervalle à savoir
le neuf et seizième jour du mois à l'heure
du midi et affiché pendant les mêmes jours à la
porte principale et extérieure de la maison commune
le tout en conformité de la loi du vingt ventose
dernier, de
( ? ? ) lesquelles actes et celles ci-après cités
il a été donné lecture par moi officier public aux termes de la même
loi, les dits époux présent ont déclaré prendre en mariage après
avoir produits les actes respectueux ordonné par la loi du vingt cinque
ventose dernier, l'un Marie Catherine Van hijfte pour son épouse
et l'autre Pierre de Baets pour son époux, en
présence de Martin de Baets tisserant agé de soixante quatre
ans père de l'époux, de Jean françois de Baets agé de vingt
neuf ans frère de l'époux, de Bernard Jacques Lefevere
écrivain agé de vingt six ans connaissance des époux
et de Joseph Strady cabaretier agé de cinquante ans
aussi connaissance des époux tous demeurant à Lovendeghem
après quoi moi Jean Impens Maire de la Commune de
Lovendeghem faisant les fonctions d'officier public de l'état
civil ai prononcé qu'au nom de la Loi les
dits époux sont unis en mariage. Comme n'étant pas
survenu aucune opposition, l'époux et les deux derniers témoins
ont signé, l'épouse et les autres témoins ne savent pas écrire

P. de Baets                    Joseph Stradij
Lefevere                    J. Impens

Pieter De Baets heeft wel een beetje leren lezen en schrijven, misschien met de hulp van zijn kennis Bernard Jacques Lefevere, die schrijver was. Zijn handtekening is wel wat stuntelig maar dit is het oudste geschreven spoor van onze voorvaderen. Zijn vrouw kon echter niet schrijven.

Handtekening van Pieter De Baets


Het oudste eigenhandig geschreven spoor van de stam De Baets (jaar 1803)

Een wijk bewoond door wevers in de Brede Straete (Oostveld) te Lovendegem. In de Brede Straete en de wijk Oostveld leefden verschillende weversfamilies. In de verschillende geboorte- huwelijks- en overlijdensakten uit die periode te Lovendegem worden de mannen in grote meerderheid vermeld als wevers en de vrouwen als spinsters.


Uittreksel uit "Carte topographique de la Belgique" Ph. Vandermaelen 1846-1854

De wijk Bredestraat (Breede Straete) waar een concentratie van wevers woonde, bevindt zich ten noorden van Lovendegem (wijk Oostveld). Ten zuiden van het kanaal Gent - Brugge, het dorp Vinderhoute (Vinderhaute) van waar de moeder van Pieter, Livina Verbanck afkomstig is.

Stilaan wordt de textielproductie geïndustrialiseerd en zullen er voor al die spinners en wevers zware tijden komen en armoede.

Bron : Encarta ® 99 Encyclopedie Winkler Prins Editie :
De Belgische industrieel Lieven Bauwens (Gent 14 juni 1769 - Parijs 17 maart 1822) werd op 17-jarige leeftijd door zijn vader naar Groot-Brittannië gestuurd om er de techniek van het leerlooien te bestuderen, waarna hij met succes de leerlooierij van zijn vader moderniseerde. Als industrieel spion maakte hij een aantal reizen naar Groot-Brittannië en wist o.a. een "mule-jenny" (een katoenspinmachine) en geschoold personeel naar het vasteland over te smokkelen. Hiervoor werd hij door de Britten bij verstek ter dood veroordeeld.
In 1799 richtte hij te Passy bij Parijs met de gesmokkelde machines een katoenspinnerij op en in 1800 een in Gent. Hier was hij burgemeester van 1800 tot 1801.

Zeer lange werkuren en de hulp van heel het meestal kroostrijke gezin van de ambachtelijke thuiswevers volstonden nog ternauwernoods om te overleven.

Pieter en Maria Catharina zullen acht of negen (? zie verder) kinderen krijgen, waarvan er vijf als kind zeer jong sterven!

De vader zal slechts 42 jaar oud worden. Bij zijn overlijden op 19.2.1819 te Lovendegem is het oudste kind, Carolus Franciscus (die onze stamreeks voortzet) slechts 14 jaar oud en het jongste slechts twee jaar ! Er bestaat dus waarschijnlijk een staat van goederen. Die werd echter nog niet opgespoord.
De overlijdensakte is nu wel in het Nederlands, weliswaar op een overschot van franstalige voorgedrukte formulieren uit de periode van de Franse overheersing. België bevindt zich nu echter onder Hollands bewind.

Overlijdensakte van IX.3.Pieter De Baets

Tekst van de overlijdensakte :

In den Jaere Achtthien hondert negenthien
Den twintigsten february ten thien uren voor middag
zijn voor ons Borgemeester officier van den Civilen
staet der gemeynte van Lovendegem Canton van Somergem
Provintie van Oostvlaenderen, gecompareert Jan Baptiste
Bytebier, oud dryen 'tsestig jaeren en de Martin
De Bouvere oud dryentwintig jaeren, beide wevers
woonende binnen dees gemeynte en gebueren van
den overleden, dewelke ons hebben verklaert dat
Pieter de Baets,oud tweeenveertig
jaeren, geboren en woonende binnen dees gemeynte
in syn leven wever van style, en man van Catherine
Van hijfte
, zoon van Martin ende van wylens
Livina Verbanck, is overleden gisteren negenthienden
deser maand ten een ure naar middag in zijne woonste
gelegen binnen dees gemeynte in den wijk van den
oostveld; Ende hebben de Comparanten verklaert niet
te kunnen schrijven noch te naemteekenen, naer dat
desen Act hun was voorgelezen.

Impens           Borgemeester

Maria Catharina Van Hijfte overlijdt te Lovendegem in de wijk Oostveld op 68 jarige leeftijd.

Overlijdensakte Maria Catharina Van Hijfte

Tekst van de overlijdensakte :

In het Jaer achttienhonderddrijenveertig, den derden Maert, ten,
zeven uren voormiddag voor ons Joannes Baptista Claeys, schepen officier van
den burgerlijken stand gedelegeerd der gemeente van Lovendegem, arrondissement
van Gent, provintie Oostvlaenderen, zijn gekomen jan baptista De Baets, wever
oud zevenentwintig jaren zoon, en Bernard van den Bossche, wever oud achtenveertig
jaren gebuer der overleden beide woonende binnen deze gemeente degene ons
hebben verklaerd dat op eergisteren ten acht uren van den avond Maria
Catharina Van hyfte
, spinneres, oud achtensestig jaren geboren
en woonende binnen deze gemeente weduwe van Pieter De Baets en dochter
van d'overledene Joannes Van hijfte en van Maria Anna Martens; is
overleden in hare woonste gelegen op den wijk Oostvelt binnen deze
gemeente; En hebben comparanten verklaerd niet te kunnen schrijven
noch te naamtekenen, naer dat dezen act hun was voorenge-
lezen.

          J.B. Claeys Ech.

De kinderen van IX.3.Pieter en Maria Catharina Van Hijfte

Bemerking: er moet zeer waarschijnlijk een verwantschap zijn met de familie Bytebier.
Inderdaad, een Jean-Baptiste Bytebier is getuige bij de aangifte van de geboorte van vijf van de acht kinderen! Alhoewel op de overlijdensakte van IX.3 Pieter vermeld staat dan Jean Baptiste Bytebier "slechts" een buur is van de overledene.
 • X.1. Carolus Franciscus
  (volgt sub X.1)

 • X.2. Colete
  ° 16 frimaire XIV (8.12.1805) - 23:00 uur - te Lovendegem.
  Getuigen : Martin De Baets, 68 jaar (de grootvader VIII.3) en Jean Baptiste Byttebier (48 jaar); Beiden wevers te Lovendegem (Sectie Oostveld).
  x (niet gevonden)
  + (niet gevonden)
  In het gemeentelijk archief van Lovendegem vonden wij wel een overlijdensakte van een Colete De Baets, overleden te Lovendegem Oostveld op 19.03.1846 21:00, spinneres, 28 jaar (??), ongehuwd, dochter van de overleden Pieter De Baets en Catharina Van Hijfte. De aangifte werd gedaan door: Bernard Dobbelaere, 36 jaar, wever en Pieter Vlaeminck, wever te Lovendegem. Die Colete zou dus geboren zijn rond 1818. het kan hier gaan over een laatste kind van Pieter De Baets (overleden 19.02.1819) en Catharina Van Hijfte (die dan 43 jaar is!). Maar dan is het kinf X.2 Colete vroeg gestorven en droeg het laatste meisje dezelfde voornaam. Wij vonden echter geen overlijdensakte van X.2 Colete.

 • X.3. Jeanne-Marie
  ° 5.1.1808 - 11:00 uur te Lovendegem, wijk Bredestraat.
  Getuigen : Martin De Baets, wever te Lovendegem, 70 jaar, (de grootvader VIII.3) en Jean Baptiste Tergo, 34 jaar, cantinier te Lovendegem (Deze Tergo is ook getuige bij de geboorte van X.1 Carolus Franciscus op 15.11.1804. We konden nog geen familieband vinden).
  + 19.03.1808 02:00, 9 weken oud. Aangifte door Pierre De Baets, dagloner, 33 jaar, vader van het kind en Martin De Baets, wever, 70 jaar, oudere ("aïeul").

 • X.4. Jeanne Caroline
  ° 21.3.1809 - 05:00 uur te Lovendegem.
  Getuigen : Livin Cobbaert (57 jaar), landbouwer te Lovendegen en Jean-Baptiste De Roose (50 jaar), landbouwer te Lovendegem (er is ook een Pieter Livinus De Roose, geboren ± 1772, getuige bij de geboorte van IX.2.1 Regina De Baets op 16.02.1822, dochter van IX.2 Joannes Franciscus De Baets en Maria Theresia Sorgeloose. We konden nog geen familieband vinden)
  x (ongehuwd)
  + 08.10.1847 te Lovendegem, spinneres, 38 jaar, ongehuwd, dochter van Pieter De Baets en Maria Catharina Van Hijfte. De aangifte wordt gedaan door X.8 Jan Baptiste De Baets, wever te Lovendegem, 31 jaar, broer van de overledene en Augustin De Pauw, wever, 37 jaar, buur.

 • X.5. Jean-Baptiste
  ° 18.1.1811 - 24:00 uur te Lovendegem.
  Getuigen : Jean-Baptiste Bytebier (51 jaar), wever en Martin De Baets, dagloner (de grootvader VIII.3).
  + 08.02.1811 03:00, 3 weken oud. Aangifte door Pierre De Baets, wever te Lovendegem, sectie Oostveld, 35 jaar, vader van het kind en Jean Baptiste Bytebier, 52 jaar, wever te Lovendegem, buur.

 • X.6. Marie-Thérèse
  ° 7.2.1812 - 04:00 uur te Lovendegem, wijk Oostveld.
  Getuigen : Martin De Baets, wever, 74 jaar (de grootvader VIII.3) en Jean Baptiste Beytebier (53 jaar), wever te Lovendegem
  + 21.01.1828 te Lovendegem, wijk Oostveld, 15 jaar, "jonge dochter", spinster. De aangifte wordt gedaan door haar broer X.1 Karel Francies De Baets, wever, 23 jaar en door haar oom IX.2 Joannes Franciscus De Baets, 54 jaar.

 • X.7. Rosalie
  ° 23.5.1814 - 21:00 uur te Lovendegem, wijk Bredestraat.
  Getuigen : Jean-François Speckaert (37 jaar), wever te Lovendegem (echtgenoot van IX.4 Joanna Carola De Baets) en Jean-Baptiste Bytebier (55 jaar), wever te Lovendegem.
  + Dit kind zal slechts 6 dagen leven. Zij overlijdt te Lovendegem in het ouderlijk huis in de Bredestraat op 28.05.1814 05:00 uur. De aangifte wordt gedaan door haar vader Pierre De Baets, wever 39 jaar en door Jean-Baptiste Bytebier, wever, 55 jaar, in de akte vermeld als buur.

 • X.8. Jan-Baptiste
  ° 25.5.1816 - 08:00 uur te Lovendegem, wijk Oostveld.
  Getuigen : Judocus Daman (43 jaar), daghuurman te Lovendegem en Jean-Baptiste Bytebier (59 jaar), wever te Lovendegem.
  x (ongehuwd)
  + 16.12.1879 01:00 te Lovendegem in het Klooster van de Zusters van Liefde, Kerkelaere, Molendreef. Hij is dan "zonder bedrijf", 63 jaar, ongehuwd, zoon van Petrus De Baets en van Maria Catherina Van Hijfte. Aangifte door: Guillelmus Wyngaert, zonder bedrijf, 79 jaar, kennis en Petrus Geeraert, zonder bedrijf, 40 jaar, kennis.
Verwante families :

Van Hijfte, Bytebier, Cobbaert, Daman, De Roose, Dobbelaere, Speckaert, Tergo, Vlaeminck.

Volgende Generatie