XII.3
Raymond De Baets
1887

HOME PAGE
Contact
Web-Links
Historische Documenten
Stamlijst
I - Adriaan (±1510)
II - Joris (±1540)
III - Joris (±1570)
IV - Adriaan (±1600)
V - Joris (1623)
VI - Pieter (1661)
VII - Jan (1706)
VIII - Maarten (1738)
IX - Pieter (1776)
X - Carolus Franciscus (1804)
XI - Alexander (1859)
XII - Raymond (1887)
XIII - Roger (1913)


 • Koetswerkmaker
 • Geboren op 13.11.1887 te Gent in de Burgstraat.
 • Gehuwd op 9.7.1910 te Gent met Rachel Maria Merckx, 2 kinderen
 • Tweede maal gehuwd op 29.10.1919 te Gent met Rachel Ghys, 1 kind
 • Overleden op 26.12.1980 te Gent.
 • Door relatie met de familie Stevens, wordt hij een uitstekende koetswerkmaker
 • Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, wijkt hij uit naar Engeland
 • Wordt toch opgeroepen voor legerdienst in Frankrijk
 • Rachel Merckx overlijdt in Engeland aan de Spaanse griep
 • Tweede huwelijk met Rachel Ghys
 • Gaat met zijn gezin naar Frankrijk. Bouwt er een metalen huis in Coulogne
 • Werkt te Calais en te Boulogne
 • Is slachtoffer van de zware economische crisis en verliest al zijn vermogen
 • Keert terug naar Gent en werkt als arbeider
 • Beleeft er de Tweede Wereldoorlog
 • Woont gedurende een periode in bij zijn zoon Léon
 • Slijt nog vredige dagen in een kleine flat aan de Watersportbaan te Gent
 • Overlijdt op 93-jarige leeftijdRaymond Clemens De Baets

Zoals zijn drie jaar oudere zuster Martha, wordt Raymond op 13.11.1887 in het ouderlijk huis in de Burgstraat geboren. Minder dan twee jaar nadien verhuizen de ouders naar de Luxemburgstraat (waar zijn zuster Elvira geboren wordt) en nog twee jaar later naar de Korte Schipgracht (waar zijn broers Alfons en Henri geboren worden).

Geboorteakte van XII.3.Raymond

Tekst van de geboorteakte :

In het jaar achttien honderd zeven en tachentig, den veertienden november ten vier ure namiddag, voor ons Octave Bruneelambtenaar van den burgerlijken stand der stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, is gecompareerd Alexander De Baets, oud achten twintig jaren, inpakker, wonende burgstraat dewelke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, aldaar geboren gister ten vijf ure 's morgens, van hem verklaarder en van Maria Theresia Stevens, oud dertig jaren, zonder bedrijf, zijne huisvouw, en waaraan hij verklaart te willen geven de voornamen van Raymundus Clemens, deze verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Petrus Stevens, oud zevenendertig jaren, rijtuigmaker, wonende oude sasschepoortstraat, en van Carolus (Batsleer zeg) Batslé oud zeven en twintig jaren, schoenmaker, wonende burgstraat.Waarvan akte, welke wij, na voorlezing, met den vader en de getuigen hebben onderteekend.
De Baets Pier Stevens C. Batslé Bruneel

Raymond huwt op 23-jarige leeftijd op 9. 7. 1910 met Rachel Maria Merckx. Hij is op dat ogenblik rijtuigmaker (carrossier) en woont op hetzelfde adres als zijn toekomstige schoonouders : Kleine Bellevuestraat. Zijn getuigen op het huwelijk : Georgius Merckx (° 1884-1885), magazijnier en broer van de bruid, Polydorus Stevens (° 1882-1883) moederlijke kozijn van Raymond, dus zoon van Petrus Stevens, broer van zijn moeder. Zowel Petrus Stevens als zijn zoon Polydorus Stevens zijn rijtuigmakers (carrossiers). De moeder van Raymond, Maria Theresia Stevens is niet aanwezig op het huwelijk, maar wel zijn vader Alexander. De reden is dat Maria Theresia en Alexander reeds volledig in onmin en gescheiden leefden. Een officiële echtscheiding is er niet geweest.

Huwelijksakte van Raymond De Baets met Rachel Merckx

Tekst van de huwelijkakte :

In het jaar negentienhonderd en tien, den negenden juli te tien uur voormiddag, voor ons Gustaaf Eylenbosch, ambtenaar van den burgerlijken stand der stad Gent, zijn openbaarlijk ten Stadhuize verschenen : Raymundus Clemens De Baets, rijtuigmaker, geboren te Gent den dertienden november achttien honderd zeven en tachtig en er wonende kleine bellevuestraat, te voren Ledeberg, voldaan hebbende aan de militiewet, meerderjarige zoon van Alexander, emballeerder en van Maria Theresia Stevens, zonder bedrijf, beiden te Gent, de vader aanwezig en toestemmende, de moeder toestemmende tijdens de beteekening der eerbiedige aanvraag haar gedaan des zesden juni laatst door onzen afgevaardigde en : Rachel Marie Merckx, strijkster, geboren te Gendbrugge den zestienden April achttien honderd zes en tachtig en wonende te Gent, kleine bellevuestraat bij hare ouders, meerderjarige dochter van Antonius Josephus, ajusteerder en van Eugenia Carolina Spanoghe, zonder bedrijf, beiden aanwezig en toestemmende die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van het tusschen hen beraamd huwelijk, waarvan de afkondiging gedaan is, ingevolge de Wet, van den vijfden tot den vijftienden juni laatst te Gent en den vijfden juni laatst te Ledeberg

Geen verzet ons tegen dit huwelijk beteekend zijnde, recht doende aan hun verzoek, hebben wij, na voorlezing aan de partijen gegeven te hebben van de stukken betrekkelijk hunnen staat en pleegvormen des huwelijks, alhier overgebracht en behoorlijk geparafeerd, alsmede van het zesde hoofdstuk, titel V, van het Burgerlijk Wetboek : OVER HET HUWELIJK, aan de partijen gevraagd of zij verklaren elkander te nemen voor man en vrouw : elk van hun afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende verklaren wij in Naam der Wet dat zij door den huwelijksband vereenigd zijn.

Dit alles gedaan in tegenwoordigheid van de hierna genoemde, door de partijen aangezochte getuigen Georgius Merckx, oud vijf en twintig jaar, magazijnier, broeder der echtgenoote, Polydorus Stevens oud zeven en twintig jaar, rijtuigmaker, moederlijke kozijn des echtgenoots, beiden te Gent.

Deze akte werd dadelijk opgesteld en voorgelezen

Raymond De Baets Rachel Merckx
A De Baets Antoon Merckx E. Spanoghe

Handtekening van Raymond De Baets

Dezelfde dag huwen zij ook in de Sint-Martinuskerk (Ekkergem). De pastoor J. Den Haerinck, pastoor van die kerk van september 1899 tot aan zijn overlijden op 7 juli 1933, vermeldt dit onderaan de pagina van het trouwboekje: "Eadem die sacramentaliter juncti sunt " (dezelfde dag worden zij door het sacrament van het huwelijk verbonden).Rachel Marie MerckxRaymond De Baets waarschijnlijk op de leeftijd waarop hij Rachel Merckx leerde kennen

Raymond had in 1909 geluk gehad bij de loting voor de legerdienst. Hij had een hoog nummer getrokken en moest dus geen militaire dienstplicht vervullen die toen 20 maanden bedroeg. Het systeem van loting werd echter op 1 december 1909 door de Wetgevende Kamers weggestemd waarbij in het vervolg één soldaat per gezin voorzien was, in principe de oudste zoon. En Raymond was de oudste zoon ! Koning Leopold II zal die wet op 14 december 1909 op zijn sterfbed ondertekenen. Zoals we verder zullen zien zal Raymond echter tijdens de Eerste Wereldoorlog toch opgeroepen worden om in het Leger dienst te doen bij de Hulptroepen.

Trouwboekje van Raymond en Rachel Marie Merckx

In de linkerbovenhoek staat een omgekeerde stempel met de volgende, niet volledig leesbare tekst waarvan de betekenis ons ontgaat.

SUR PRODUCTION DE CETTE PIECE
UN Ch 156 6 A ETE DELIVRE
LE …….9 - 1 - 1918 PAR LE
CONSULAT GEN. DE BELGIQUE A LONDRES

Die stempel werd aangebracht wanneer zijn gezin, zoals we verder zullen zien, in Engeland verblijft.
Boven de stempel is er een purperen Engelse stempel, onvolledig afgedrukt met volgende tekst :

W................
09 SEP 1918....
CLOTHING......

Zou het gezin van Raymond tijdens hun verblijf in Engeland, klederen hebben gekregen ? Hoe dan ook, op de twee vermelde data (9 januari1918 en 9 september 1918) is Raymond, zoals later vermeld in zijn militaire loopbaan, nog in Frankrijk.

Rachel Marie Merckx is geboren te Gentbrugge op 16.4.1886 als dochter van Antonius Josephus Merckx (mecanicien, adjusteerder ook in de metaal- of autobranche ?) en Eugenia Carolina Spanoghe. Bij haar huwelijk is Rachel Merckx strijkster van beroep.

Geboorteakte van Rachel Marie Merckx

Ten jare achttien honderd zes en tachtig, den zeventienden April, om vier ure namiddag, voor Ons Bruno Van Hijfte, schepen gedelegeerden Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Gendbrugge is verschenen : Antonius Josephus Merckx, oud acht en veertig jaren, mecanicien te Gendbrugge, welke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren in deze gemeente gister om twaalf ure 's middags van hem verklaarder en zijne echtgenote Eugenia Carolina Spanoghe, oud één en veertig jaren, huishoudster en waaraan hij verklaart te geven de voornamen Rachel Marie. Deze vertooning en verklaring gedaan in bijwezen van Pieter Deynoodt, oud zestig jaren, schilder en Isidoor Seghers oud zes en veertig jaren, fruitkoopman; welke akte wij na voorlezing hebben geteekend met de vader en de eerste getuige, de andere getuige verklaarde ongeleerd te zijn.

Antoon Merckx Deynoodt B. Van Hijfte
Even in de tijd terug naar de voorouders van Rachel Merckx

De vader van Rachel Marie Merckx, Antonius Josephus Merckx is geboren in Gent op 1.10.1837 en er overleden op 23.10.1917. Zijn ouders waren : Guillielmus Livinus Merckx, geboren te Gent rond 1810 en er overleden op 11.8.1875, en Amelia Smaele, vermoedelijk geboren te Gentbrugge rond 1806 en reeds overleden op 17.4.1880.

Zij huwden te Gent op 21.11.1832. Guillielmus Livinus Merckx, was katoenspinner. Hij woonde bij zijn huwelijk bij zijn moeder in de Laurierstraete. Zij was "wasscheresse" en woonde in de Sinte Pieters Vrouwstraete. Bij het huwelijk verklaren zij dat zij een zoon hebben, Livinus Smaele, geboren op 27 maart "lestleden" (1832). Getuigen zijn twee zwagers van Guillielmus Merckx : Joannes Eycke (37 jaar), dagloner, Petrus De Vlieger (29 jaar), dagloner, Joannes van Pachterbeke (58 jaar), schippersmaat, moederlijke oom van de bruidegom, Petrus Smaele (31 jaar), plafoneerder, broer van de bruid.

Zij zullen nog minstens twee kinderen krijgen : Antonius Josephus Merckx (verder vernoemd) en een dochter die huwt met Petrus Deynoodt (getuige op het huwelijk op 17.4.1880 van Antonius Josephus Merckx en Eugenia Carolina Spanoghe (zie verder).

De ouders van Guillielmus Livinus Merckx waren : Johannes Ludovicus Merckx, overleden vóór 21.11.1832 en Joanna Catharina Van Pachterbeke.
De ouders van Amelia Smaele waren : Livinus Smaele, overleden vóór 21.11.1832 en Maria Theresia D'Haese, geboren te Gent tussen 14.5.1774 en 13.5.1775 en er overleden op13.5.1818 in het "hôpital Delabiloque" (Bijloke). Zij woonde in de Brusselsestraat. De ouders van Maria Theresia D'Haese waren : Pierre D'Haese en Marie Verspeeten.

De moeder van Rachel Marie Merckx, Eugenia Carolina Spanoghe is geboren in Gent op 25.1.1845 en er overleden op 5.4.1925. Haar ouders waren : Petrus Franciscus Spanoghe, geboren te Gent rond 1815 en er overleden op 19.12.1890, en Virginia Joanna De Moor, geboren te Gent rond 1822 en er overleden op 15.3.1904. Zij huwden te Gent op 4.10.1843.

De ouders van Virginia Joanna De Moor waren : Ignatius De Moor, reeds overleden op 4.10.1843 en Apollonia Leclercq, op voormelde datum eveneens reeds overleden.

Antonius Josephus Merckx (beroep: ajusteur) was weduwnaar van Joanna Maria Soudan. Hij huwt op 17.4.1880 te Gent met zijn schoonzuster Eugenia Carolina Spanoghe, weduwe van Joannes Baptiste Merckx (toelating bij koninklijk besluit van 12 maart 1880). Hij woonde Sint-Lievensstraat. Eugenia Carolina Spanoghe was kleermaakster en woonde in de Schildstraat. Zijn getuigen op het huwelijk : Petrus Deynoodt (55 jaar), schilder, schoonbroer van de echtgenoot en twee broers van de bruid : Christianus Spanoghe (33 jaar), arbeider en Emilius Spanoghe (25 jaar), schoenmaker.

Raymond en Rachel Merckx wonen aanvankelijk te Gent in de Kleine Bellevuestraat in het huis waar het gezin Merckx woont. Daar wordt ongeveer één jaar na het huwelijk op 18.6.1911 een eerste zoon geboren : Radulphus (Raoul) Alexander Eugenius. Hij wordt 's anderendaags door Pastoor De Vliegher in de Sint-Martinuskerk (wijk Ekkergem - Antonius Triestlaan) gedoopt. Op hetzelfde adres wordt op 15.3.1913 een tweede zoon Rogerius Antonius Georgius geboren (volgt sub XIII.2). Dit kind wordt op 23 maart 1913 gedoopt door onderpastoor A. Verbeeck van dezelfde Sint-Martinuskerk.

Vervolg Raymond...