XI.3
Alexander De Baets
1859

HOME PAGE
Contact
Web-Links
Historische Documenten
Stamlijst
I - Adriaan (±1510)
II - Joris (±1540)
III - Joris (±1570)
IV - Adriaan (±1600)
V - Joris (1623)
VI - Pieter (1661)
VII - Jan (1706)
VIII - Maarten (1738)
IX - Pieter (1776)
X - Carolus Franciscus (1804)
XI - Alexander (1859)
XII - Raymond (1887)
XIII - Roger (1913)


Vorige pagina...

Minder goed vergaat het Alexander.

Wat deed Alexander voor de kost en waar woonde hij ?

Op de diverse akten (zijn trouwakte en de geboorteakten van zijn kinderen) wordt het volgende vermeld : in 1884 is hij inpakker (Burgstraat), in 1887 inpakker (Burgstraat), in 1889 dagloner (Luxemburgstraat), in 1891 opnieuw inpakker (Korte Schipgracht).

Het is in dat jaar 1891 dat Europa één van de strengste winters van de eeuw kent : van 26 november 1891 tot 23 januari 1892 vroor het onafgebroken met temperaturen tussen - 8 en -17 en dit dus 60 dagen lang ! Met die bittere koude zullen de werkomstandigheden van Alexander als inpakker wel buitengewoon hard geweest zijn.

Maar ook zijn vrouw Maria Theresia Stevens zal in die genadeloze winter wel zeer vindingrijk moeten geweest zijn om haar kinderen tegen de bijtende koude te beschermen : de oudste, Martha is dan 7 jaar, dan volgt Raymond, 4 jaar, Elvira 2 en half jaar en de baby Alfons slechts vier maand.

In 1894 is Alexander fabriekswerker (het gezin woont Korte Schipgracht), in 1910 opnieuw inpakker (emballeerder). Op zijn trouwboekje wordt nog vermeld dat zij op 30 september 1908 ingeschreven zijn in de Heyststraat Nr.20. Op 18 juni 1911 is hij één van de getuigen bij de aangifte van de geboorte van zijn kleinzoon Raoul, zoon van Raymond. Op geboorteakte wordt Alexander, die dan 52 jaar oud is, vermeld als "koffiehuisbediende".

Maar dan begint in 1914 de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Zijn zoon Raymond wijkt met zijn gezin uit naar Engeland. Alexander die dan reeds 55 jaar is, blijft in Gent en zal er de zware levensomstandigheden van de oorlog beleven. Na de oorlog, in 1919 is hij 60 jaar en "zonder bedrijf". Het gezin leeft nu echter feitelijk gescheiden. Alexander is gedomicilieerd op adres : Ramen, Nr.36. Maria-Theresia woont bij haar kinderen Eedverbondkaai Nr. 10.

Zijn kleinkinderen Raoul en Roger hadden geen contact met hem. Wel zouden zij met hun vader Raymond rond de jaren 1920 hun grootvader Alexander eens ontmoet hebben bij het groot kanon "Dulle Griet" in de Lange Muntstraat in Gent. Hij was waarschijnlijk kelner in een café op de Vrijdagmarkt. Misschien kwam Alexander op dat ogenblik van bij een broer Stevens van zijn vrouw die in de buurt van de "Dulle Griet" een borstelwinkel had.

Alexander was beginnen drinken, hij dronk zijn loon op en sloeg zijn vrouw. Het ging steeds verder bergaf met hem. Op 75-jarige leeftijd sukkelt hij in volle winter in de Leie te Gent. Volgens de berichten verschenen in de regionale uitgaven van "Het Laatste Nieuws" en van " Het Volk - De Tijd", was Alexander reeds 14 dagen vermist. Wij vonden in de dagbladen geen verwijzing naar zijn verdwijning. Aan de Kraanlei wordt hij verdronken uit het water gehaald om halfvier 's namiddags op 13.12.1934. Hij woonde toen in de straat genaamd "Ramen Nr 76" waarin het Klein Raamhof uitgeeft, dus slechts enkele honderden meters van zijn woonplaats wordt hij gevonden (we vonden het huisnummer 76 in het, hieronder overgenomen bericht verschenen in het dagblad " Het Volk - De Tijd" van 14 december 1934 in de Koninklijke Bibliotheek Albertina). Op een steekkaart in het bevolkingsregister van de stad Gent noteerde Gustaaf Nicaese echter het nummer 36.
Twee van zijn zonen, Alfons en Henri doen aangifte van zijn overlijden.

Overlijdensakte van Alexander De Baets

Tekst van de overlijdensakte :

In het jaar negentienhonderd vier en dertig, den vijftiende December, te negen uur, na vaststelling; maken Wij, Jules Storme, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Gent, de OVERLIJDENSAKTE op van: Alexander D e B a e t s, zonder bedrijf, geboren te Gent, den een en twintigsten September achttienhonderd negen en vijftig, opgetrokken uit de wateren der Leie, Kraanlei, den dertiende December om vijftien uur en half, wonende Ramen, echtgenoot van Maria Theresia Stevens, zonder bedrijf, zoon van Carolus Franciscus, en van Amelia De Lombaert, beiden overleden.
Op de aangifte van de zoons Alfons DeBaets, oud drie en veertig jaar, bediende, wonende Stroplaan, en Henri DeBaets, oud een en veertig jaar, bediende, wonende Akkergemlaan.
Deze akte werd dadelijk opgesteld en voorgelezen.
A. De Baets H. De Baets Storme

Dagbladbericht in "Het Laatste Nieuws" van 14 december 1934


Klik hier of op het plaatje om de complete pagina in een nieuw venster te openen
In de middelste kolom de mededeling betreffende Alexander De Baets
net boven het bericht over de erge botsing tussen twee "heerenauto's"
Veel leesgenot !

Dagbladbericht in HET VOLK - DE TIJD, bijvoegsel van 14 december 1934


Klik hier of op het plaatje om de complete pagina in een nieuw venster te openen
Bovenaan in de linkerkolom het bericht over Alexander De Baets
Niet te hard lachen met de andere mededelingen, 't is zo al droevig genoeg!

De kinderen van XI.3.Alexander en Maria Theresia Stevens

 • XII.1. Martha Ludovica
  ° 4.8.1884 te Gent Burgstraat.
  Getuigen : Ludovicus Housiaux (37 jaar), koperdraaier, zwager van Alexander (gehuwd met zijn zuster Seraphina Isabella De Baets) - Luxemburgstraat en Josephus Spaey (39 jaar), wever - Sint-Lievensstraat.
  x : 28.12.1907 te Gent met Carolus Alphonsus Ghesquiere (kind : Delphine, die zal huwen met een officier Jean Rousseau. Zij zullen een zoon krijgen : Michel.) Delphine overleed te Gent op 12 februari 1972).
  + : 30.12.1958 te Gent

  Geboorteakte van Martha Ludovica

  Tekst van de geboorteakte :

  (N° 2717) In het jaar achttienhonderd vier en tachentig, denvijfden augusti ten drie ure namiddag, voor ons Octave Bruneel ambtenaar van den burgerlijken stand der stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, is gecompareerd Alexander DeBaedts, oud vieren(d) twintig jaren, inpakker, wonende burgstraat, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht, aldaar geboren gister ten negen ure 's avonds, van hem verklaarder en van Maria Theresia Stevens, oud zeven en twintig jaren, zonder bedrijf, zijne huisvrouw, en waaraan hij verklaart te willen geven de voornamen van Martha Ludovica, deze verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Ludovicus Housiaux, oud zevenendertig jaren, koperdraaier, wonende Luxemburgstraat, en van Josephus Spaey, oud negenenzestig jaren, wever, wonende Sint-Lievenstraat. Waarvan akte welke wij na voorlezing met den vader en den eersten getuige, hebben onderteekend, de tweede getuige verklaart niet te kunnen als ongeleerd.
  A. De Baets L. Housiaux Bruneel

  Martha De Baets en haar echtgenoot Carolus Alphonsus Ghesquière en hun enig kind Delphine bij haar Eerste Communie. Delphine zal huwen met een officier Jean Rousseau van wie sprake in de biografie van Roger (volgt sub XIII). Zij zullen een zoon krijgen Michel, leeftijdsgenoot en vriend van Yves (volgt sub XIV).

  Martha De Baets, haar man Karel Ghesquière en hun dochter Delphine

  Zij woonden in de Stroplaan 131 (nu Burggravenlaan 53) in hetzelfde huis als het gezin Nicaese – De Baets met de moeder Marie Thérese Stevens en het kind Gustaaf. Op het gelijkvloers had elk gezin twee plaatsen. De eerste verdieping was voor het gezin Gesquière – De Baets, de tweede verdieping voor het gezin Nicaese – De Baets.

 • XII.2. Oscar
  ° 26.6.1886 te Gent.
  + 15.6.1888 te Gent.
 • XII.3. Raymondus Clemens
  volgt sub XII.3
 • XII.4. Elvira Josephina Leopoldina
  ° 4.5.1889 te Gent Luxemburgstraat.
  Getuigen : Leopoldus Roelandts (22 jaar), koperslager - Priesterstraat en Ludovicus Housiaux (41 jaar), koperslager - Kleine Ram, zwager van Alexander (gehuwd met zijn zuster Seraphina Isabella De Baets).
  x : 12.4.1919 te Gent met Petrus Henricus Gustavus Nicaese (een kind : Gustaaf ° 30.5.1920 te Gent, x 31.3.1945 met Edith Boone (°26.5.1917 te Gent). Zij zullen een dochter krijgen : Myrna Nicaese ° te Gent 18.11.1946)
  + : 5.7.1976 te Gent

  Geboorteakte van Elvira Josephina Leopoldina

  Tekst van de geboorteakte :

  (N° 1743) In het jaar achttien honderd negen en tachentig, den zesden Mei te drie ure namiddag na bestatiging, stellen wij Hippoliet Lippens ambtenaar des burgerlijken stands der stad Gent, de geboorte akte op van Elvira Josephina Leopoldina DeBaets geboren ten huize van de ouders eergister te elf ure en half 's avonds dochter van Alexander oud negen en twintig jaren, daglooner, en van Maria Theresia Stevens oud twee en dertig jaren, zonder bedrijf zijne huisvrouw beiden wonende Luxemburgstraat. Op de ver klaring van den vader. In de tegenwoordigheid van Leopoldus Roelandts oud twee en twintig jaren, koperslager wonende Priesterstraat, en van Ludovicus Housiaux oud een en veertig jaren, koperslager, wonende Kleine Ram
  A.De Baets P.Roelandts L.Housiaux H.Lippens

  Elvire was een zeer goede leerlinge. Getuige hiervan het document van de prijsuitreiking in 1901 (zij is dan 12 jaar) in de "Kostelooze Meisjesschool Nr15" van de stad Gent.

  Elvira huwt op 12 april 1919 met Petrus Henricus Gustavus Nicaese (Pierre). Zij kenden elkaar van vóór 1914, begin van de Eerste Wereldoorlog. Pierre had zijn legerdienst vervuld met de klasse 1910 bij de "Vestingsartillerie" van Antwerpen. Hij had de graad van brigadier. Reeds in 1914 was hij krijgsgevangene gemaakt en was tot 1919 opgesloten in het krijgsgevangenenkamp bij Soltau (Prov. Hannover) – Zweiggefangenenlager Gösloh b/Uchte met nummer Z 5508. Elvira stuurt regelmatig foto’s van haarzelf naar haar verloofde Pierre in Duitsland.

  Van hun zoon Gustaaf Nicaese (° 30.05.1920 te Gent), leenden wij veel interessante en soms zeldzame foto’s. Als toemaatje op deze familiegeschiedenis De Baets en dus die van Elvira, zuster van Raymond (XII) en als dank voor de interessante bijkomende informatie die wij op 3 maart en op 12 mei 2001 mochten ontvangen, hebben wij er enkele hierbij opgenomen.

  Huwelijksfoto van Pierre Nicaese en Elvire De Baets op 12 april 1919. Pierre is nu terug uit krijgsgevangenschap. Zij zullen één kind krijgen : Gustave "Stafke", geboren te Gent op 30.5.1920.

  Stafke Nicaese wordt groter.

  Gustaaf Nicaese was een goede leerling. Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van het uittreden in juli 1932 uit het Lager Onderwijs in de school in de Van Monkhovenstraat. Hij is dan 12 jaar oud en was "primus", eerste van de klas. Ondanks het feit dat Alexander al zijn kinderen had laten dopen, en het bij de jonge socialistische partij uitgesproken antiklerikalisme, werd er geen Eerste noch Plechtige Communie gehouden. In vervanging werd voor Gustaaf door zijn ouders ter compensatie een groot feest gehouden met een groot feestmaal waarop de familie uitgenodigd was. Vandaar de vele bloemen op de foto.

  Om het toenmalige onderwijs in de stadsscholen van Gent te illustreren, drukken we hieronder enkele documenten af van de zeer plechtige prijsuitreikingen in de school van de Van Monckhovenstraat. In 1927 zit Gustaaf in het eerste leerjaar en behaalt een "prijs van uitmuntendheid". In 1930, in het 4de studiejaar is hij de eerste van de klas, uiteraard met ook een "prijs van uitmuntendheid". Zijn neefje Edouard De Baets, zoon van Henri De Baets (XI,6) en Germaine Medo zit twee klassen hoger in dezelfde school.


  Gustaaf zal op 31.3.1945 huwen met Edith Boone. In november 2000 wonen zij Casinoplein 9 te Gent. Jules Boone, de vader van Edith, was tuinman van beroep. Hij was achtereenvolgens tuinier van de Maatschappij de "Casino" (een maatschappij waar de rijkere burgerij bijeenkwam om er diverse activiteiten en feesten bij te wonen), de Provinciale Hogere Arbeidsschool en de Veeartsenijschool van de Universiteit van Gent die telkens gevestigd waren in hetzelfde gebouw "Casino". Jules Boone werd telkens, samen met het gebouw overgedragen naar de nieuwe eigenaars.

  Uit de vele foto’s ons ter hand gesteld door Gustaaf hebben we er hierna een aantal merkwaardige geselecteerd, zowel van Elvira als van haar echtgenoot Pierre als militair en krijgsgevangene tijdens de Eerste Wereldoorlog. Elvira pronkte graag met modieuze kleren. Zij stuurde soms foto’s naar haar verloofde Pierre die in Duitsland krijgsgevangene was.

  Elvira in modieuse outfit aan de Koning Albertbrug

  Nog Elvira in een zomers kleed

  Elvira stuurde deze foto op 7 juli 1917 naar Pierre Nicaese, krijgsgevangene in Soltau

  Ook deze foto van juni 1918 werd naar Pierre Nicaese gestuurd.

  Pierre Nicaese doet zijn legerdienst bij de Vestingartillerie met
  de eerste lichting 1910 na het opheffen van lotingsysteem

  Pierre Nicaese is de eerste van rechts

  De eerste lichting is "van de klas". Pierre Nicaese is de derde van links op de tweede rij.

  Het krijgsgevangenenkamp te Soltau (Hannover) waar Pierre
  Nicaese
  gedurende de hele Eerste Wereldoorlog gevangen zat.

  Pierre Nicaese als krijgsgevangene

  Zeldzame foto uit het krijgsgevangenenkamp tijdens de
  Eerste Wereldoorlog te Soltau in Duitsland. Een Belgische
  soldaat is gestraft door de Duitse Officier (met degen) die
  toezicht houdt. De soldaat werd vastgebonden en moest zo
  waarschijnlijk een paar uren blijven staan.

  Foto uit september 1918. Groep krijgsgevangenen.
  Pierre Nicaese is de derde van rechts op de tweede rij

 • XII.5. Alphonsus Ludovicus
  °.1891 te Gent Korte Schipgracht.
  Getuigen : Alphonsus Verhaege (41 jaar) kleermaker - Verlorenbroodstraat en Ludovicus Bauwens (28 jaar) schilder - Zaaimanstraat
  x : 16.5.1914 met Irena Boone
  + : 1.4.1969 te Gent

  Geboorteakte van Alphonsus Ludovicus

  Tekst van de geboorteakte :

  (N°2536 ) In het jaar achttien honderd een en negentig, den Vijftienden Juli te vier ure namiddag, na bestatiging, stellen wij Octave Bruneel ambtenaar des burgerlijken stands der stad Gent, de geboorte akte op van Alphonsus Ludovicus DeBaets geboren ten huize der ouders gister te acht ure 's morgens zoon van Alexander oud een en dertig jaren, inpakker en van Maria Theresia Stevens oud vier en dertig jaren, zonder bedrijf zijne huisvrouw beiden wonende Korte Schipgracht. Op de verklaring van den vader.
  In de tegenwoordigheid van Alphonsus Verhaegen, oud een en veertig jaren, kleermaker wonende Verlorenbroodstraat, en van Ludovicus Bauwens oud acht en twin
  tig jaren, schilder, wonende Zaaimanstraat.Van welke akte er lezing is gegeven.
  A. De Baets A. Verhaegen L. Bauwens Bruneel

  Alfons zal dienst doen in de "Burgerwacht" ("Garde Civique"), een soort paramilitaire gewapende eenheden die vooral ingezet werden om de orde te handhaven en tegen manifestaties van stakers. De burgerwacht hing af van de Minister van Binnenlandse Zaken maar zal toch ingezet worden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Burgerwacht werd afgeschaft op 24 juli 1920.

 • Wel was hij in de periode rond 1900 met zijn zuster Elvira lid van de "Volkskinderen". Deze socialistische beweging stond onder de leiding van Aimé Bogaerts. Zij organiseerden voor kinderen uit de minder gegoede standen, goedkope reizen naar Frankrijk. De kinderen logeerden er bij socialistische families.
  De socialistische organisatie de "Volkskinderen".
  Kaart te Saint-Quentin (Frankrijk) gepost op 2 oktober 1906 om
  22 u 50, reeds ’s anderendaags te Gent aangekomen tussen 8 en
  9 uur 's morgens en bij Elvire Korte Schipgracht Nr 16 afgeleverd!
  Een indrukwekkende foto van Alfons De Baets die boekhouder was in Antwerpen en dagelijks met de trein pendelde. Hij was zeer met zichzelf ingenomen. Hij woonde op de Stroplaan in Gent. In het begin van de jaren 1950 had bij een voor die tijd wonderbaar keukengerief gekocht : een snelkoker. Zijn vrouw Irene zette de snelkoker op het vuur wanneer zij de trein uit Brussel zag voorbijrijden. Tegen dat Alfons uit de trein gestapt was in Sint Pietersstation en thuis aankwam, stond het eten klaar !
  Irena Boone echtgenote van Alphonsus Ludovicus De Baets.
  Zij kregen geen kinderen.
  Alfons De Baets verdiende op bepaald ogenblik veel geld met financiële transacties. Hij kon zich een mooie villa aan de Leie permitteren die gelegen was in de Patijntjesstraat en die bereikbaar was via een landwegel die gelegen was tussen de Roeispaanstraat en de Lodewijk Tijtgadtstraat. Op de foto is een bijeenkomst te zien, onder meer van de familie Stevens. We kunnen echter slechts enkele personen identificeren.
  Familiebijeenkomst bij Alfons De Baets in augustus 1924. We herkennen links Gustaaf Nicaese als klein kind, naast hem: Delphine Ghesquière, dochter van Martha De Baets, derde van links Eddy De Baets zoon van Henri De Baets en Germaine Medo, vijfde van links rechtstaand met bebloemd kleed: Irene Boone, de gastvrouw. Naast haar: Elvire De Baets, zevende van links zittend zonder hoed : Henri De Baets. Derde van rechts : Maria Theresia Stevens. De andere personen zijn onbekend.
  Op dezelfde bijeenkomst in augustus 1924. Van links naar rechts vooraan: Delphine Ghesquière, Eddy De Baets, Gustaaf Nicaese op de schoot van onbekende dame. Achteraan van links naar rechts: Maria Theresia Stevens, Henri De Baets, onbekende dame, Irene Boone, vrouw van Alfons De Baets, onbekende heer met hoed, Elvire De Baets, onbekende heer met stijve col
  Alfons en Irene zullen nadien wonen in de Van Monckhovenstraat, dan in de Stroplaan, dan op twee plaatsen in de Sint- Denijslaan en tenslotte opnieuw in de Stroplaan, enkele huizen verder van het nummer 131 waar de andere familieleden woonden.

 • XII.6. Henricus Augustus Leopoldus
  ° 17.3.1894 te Gent Korte Schipgracht.
  Getuigen : Henricus Navez (40 jaar), mekaniekmaker - Kasteelboulevard en Ludovicus Vandenbossche (41 jaar) - Meelstraat.
  x : te Gent met Germaine Prudence Marie Medo (een zoon, Eddy)
  + : 21.11.1945 te Gent

  Geboorteakte van Henricus Augustus Leopoldus

  Tekst van de geboorteakte :

  (N° 988) In het jaar achttien honderd vier en negentig, den negentienden maart te vier ure namiddag,
  na bestatiging, stellen wij Octave Bruneel ambtenaar des burgerlijken stands der stad Gent, de geboorte akte op van
  Henricus Augustus Leopoldus De Baets, geboren ten huize der ouders eer-
  gister te acht ure 's morgens zoon van Alexander oud vier en dertig jaren, fa-
  briekswerker, en van Maria Theresia Stevens oud zeven en dertig jaren, zonder
  bedrijf, zijne huisvrouw beiden wonende Korte schipgracht. Op de verklaring
  van den vader.
  In de tegenwoordigheid van Henricus Navez, oud veertig jaren, mekaniekmaker, wonende
  Kasteelboulevard, en van Ludovicus Vandenbossche, oud een en veertig jaren
  Zonder bedrijf, woonende Meelstraat.
  Van welke akte er lezing is gegeven.
  A.De Baets H.Navez L.Vanden bossche Bruneel

  Henricus Augustus Leopoldus De Baets en Germaine Prudence Marie Medo. Foto genomen op 7 juli 1917 (verlovingsfoto ?) Zij zullen één kind krijgen : Eddy die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de Duitsers zal staan en hiervoor een veroordeling zal oplopen.

  Op deze foto, op dezelfde dag genomen als de vorige, herkennen we op de eerste rij van links naar rechts : de tweede persoon is Maria Theresia Stevens, daarnaast Delphine Ghesquière, Henri De Baets, zijn vrouw Germaine Medo, onbekend , rechts Martha De Baets. Op de tweede rij herkennen we slechts Elvire De Baets uiterst rechts.
  Op de derde rij staat links Karel Ghesquière. Deze foto werd als briefkaart op 8 juni 1918 door Elvire gestuurd naar Pierre Nicaese in het krijgsgevangenenkamp te Soltau in Duitsland. Het kaart draagt op de keerzijde de stempel van de "Postüberwachungsstelle 33" en de datum 11 juni 1918.

  Henricus Augustus Leopoldus De Baets

  Henricus Augustus Leopoldus De Baets nu met snor.

 • XII.7. Maria Victorina
  ° 9.5.1897 te Gent.
  + 6.5.1904 te Gent op bijna 7-jarige leeftijd.
  Zij verdronk in de Schipgracht, dicht bij haar woning bij het spelen met andere kinderen aan de "watertrap" (een stenen trap die van de kaai afdaalt in het water). De Schipgracht lag dicht bij de Lange Steenstraat en werd gedempt in de jaren 1960.


  Overlijdensakte van Maria Victorina

  Maria Victorina wordt op 8 mei 1904 begraven op het Wester Kerkhof te Gent. Alexander betaalt vijf frank aan de ontvanger van de gemeentekas voor het vervoer met een lijkkoets derde klas en de teraardebestelling. Er wordt geen kruis voorzien: "Pas de Croix". Inderdaad, in die tijd was er ook een godsdienstige en filosofische oppositie tussen mensen die bij het Socialisme aanleunden en de Katholieken.

  Ontvangstbewijs van de Stad Gent voor de lijkwagen 3de klas en de begrafenis op 8 mei 1904 van Maria Victorina De Baets dochter van Alexander, overleden op de leeftijd van net geen zeven jaar. Alexander betaalde vijf frank. Er mocht geen kruis op het graf staan : "Pas de Croix".

Tenslotte, een mooie familiefoto:

Aan het strand in Oostende rond 1930 : van links naar rechts: Gustaaf Nicaese, zoon van Elvira De Baets en Pierre Nicaese, Eddy De Baets, zoon van Henri De Baets en Germaine Medo, Maria-Theresia Stevens, Elvire De Baets, Germaine Medo en Irène Boone, echtgenote van Alfons De Baets

Verwante families :

Stevens, Bauwens, Boone, De Vetter, Ghesquière, Housiaux, Navez, Neirinck, Nicaese, Medo, Rousseau, Roelandt(s), Soens, Spaey, Vache, Vandenbossche, Verhaege, Volckaert.

Volgende Generatie